پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مدل گرانشی هاف

هاف در سال 1964 مدلی را ارائه کرد که بر اساس این فرض پایه­ریزی شده بود که مشتری هر یک از تسهیلات را به‌صورت احتمالی انتخاب می­کند. رفتار انتخاب­گرایانه مشتری می­تواند به‌عنوان یک احتمال موردبررسی قرار بگیرد درنتیجه می­توان گفت که تقریباً غیرممکن است یک مشتری منحصراً یک گزینه را از بین گزینه­های مختلف انتخاب بکند و میزان این احتمال بستگی به مطلوبیت هر یک از این تسهیلات دارد. با توجه به مطالب و فرضیات بیان‌شده، هاف مدل خود را به‌صورت زیر ارائه داد:

که در آن Pij احتمال انتخاب مکان j توسط مشتری i،  میزان جذابیت مکان j برای مشتری i و  مجموع کل مطلوبیت مکان­های موجود در محیط برای مشتری i است.

با توجه به اینکه هاف مدل پیشنهادی خود را در حوزه مسائل اقتصادی و تعیین تابع مطلوبیت برای مراکز خرید تعریف کرده بود، بنابراین تابع مطلوبیت را بر اساس نسبت فاصله بین مراکز تا مشتریان و مساحت مراکز برحسب فوت مربع تعریف کرد.

طبق تعریف  میزان جذابیت مکان j برای مشتری i،  مساحت مکان j برحسب فوت مربع،  فاصله مرکز j تا مشتری i و α و β نیز وزن­های اختصاص داده‌شده به مساحت و فاصله است. هرکدام از این عوامل بر اساس میزان اهمیتشان وزن دهی می­شوند. ازآنجاکه هر چه میزان مساحت بیشتر باشد، مطلوب­تر است، بنابراین وزن آن (α) مثبت و به‌طور برعکس، چون هر چه فاصله بیشتر باشد از میزان مطلوبیت کاسته می­شود، وزن آن (β) منفی در نظر گرفته می­شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي