پایان نامه درمورد گروه کنترل

ل 4-21- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
4-5-3- فشار سيستولي در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-13 و شکل 4-22، فشار سيستولي در حالت تزريق محلول اپي نفرين نسبت به حالت کنترل دارو(تزريق آب مقطر) افزايش نشان داده است که در بعضي از دقايق اين افزايش، معني دار است. در حالت تزريق عصاره بومادران تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين، اختلاف معني داري ديده نشد.
جدول 4-13 – تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و اپي نفرين
Stage
Time
Systolic Pressure(mm Hg)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
erio+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
119.5±5.2
114.4±4.7
118±5.1
117.7±8.3
120.6±5.3
125.8±5.8
141.1±4.9 b
127.9±7.8
132±9
133±6.3
127.2±4.5
134.6±6.4
121.7±5.4
127.3±3.3
126.3±7.8
126.9±4.7
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P?.05
شکل 4-22- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
4-5-4- فشار دياستولي در حضور حلال عصاره و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-14 و شکل 4-23، فشار دياستولي در حالت تزريق محلول اپي نفرين نسبت به حالت کنترل دارو(تزريق آب مقطر) وفشار دياستولي در حالت تزريق عصاره بومادران تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين، اختلاف معني داري نشان نداده است.
جدول4-14- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين
Stage
Time
Diastolic Pressure(mm Hg)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
Solvent(ethanol 70%)+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
64.9±2.6
61.8±2.4
63.6±1.8
71.8±7.7
70.3±5.7
71.6±2.3
90.2±8.5
89.3±9.1
94.5±8.3
92.5±8.1
83.7±8.2
74.4±2.5
82.5±4.6
87.7±7.3
88.2±6.2
81.4±4.9
شکل 4-23- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين(S+Epi)
4-5-5- فشار دياستولي در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-15 و شکل 4-24، فشار دياستولي در حالت تزريق عصاره بومادران تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين، کاهش معني داري داشته است.
جدول 4-15- تغييرات فشاردياستولي در حضور تواًم عصاره بومادران شيرازي و اپي نفرين
Stage
Time
Diastolic Pressure(mm Hg)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
erio+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
67.6±4.1
63.8±3.9
66.6±4.1
66.7±6.5
67.6±4.2
71.3±4.5
87±10.4
80.9±10.3
85.5±9.5
85.1±6.8
79.1±4.5
75.5±4.1
71.1±7.2
76.6±6.3
76.3±7.9 C
75.9±4.8
:c اختلاف معني دار تزريق تواًم عصاره بومادران شيرازي(erio) و(Epi) نسبت به تزريق اپي نفرين (Epi) P.05
شکل 4-24- تغييرات فشار دياستولي در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين
:c اختلاف معني دار تزريق تواًم عصاره بومادران شيرازي(erio) و(Epi) نسبت به تزريق اپي نفرين (Epi) P.05
4-5-6- فشار ميانگين سرخرگي در حضور حلال عصاره و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-16 و شکل 4-25، فشار ميانگين درحالت تزريق محلول اپي نفرين نسبت به حالت کنترل دارو(تزريق آب مقطر) افزايش معني داري داشته است. فشار ميانگين در حالت تزريق حلال عصاره تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين، تغييراتي نداشته است.
جدول4-16- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين
Stage
Time
Mean Pressure(mm Hg)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
Solvent(ethanol 70%)+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
82.1±4.1
78.8±3.7
80.8±3
86.9±6.6
84.8±3.7
88.3±2.4
105.8±7.6
103.8±8.4
110.1±7.4 b
108.8±7.3
99.8±7.5
92.2±4.4
100.1±4
105.1±6.9
106±6
99±4.5
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
شکل 4-25- تغييرات فشار ميانگين سرخرگي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين(S+Epi)
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
4-5-7- فشار ميانگين سرخرگي در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-17 و شکل 4-26، فشار ميانگين در حالت تزريق عصاره بومادران تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين، کاهش داشته است که در دقايقي معني دار مي باشد.
جدول4-17- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين
Stage
Time
Mean Pressure(mm Hg)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
erio+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
84.9±4.5
80.7±4.1
83.7±4.4
83.7±7.1
85.3±4.6
89.5±4.9
105±8.4
96.6±9.4
101±9.3
101.1±6.6
95.2±4.4
95.2±4.4
87.9±6.5
93.5±5.2
93±7.8 C
92.9±4.6
:c اختلاف معني دار تزريق تواًم عصاره بومادران شيرازي و اپي نفرين (erio+Epi) نسبت به تزريق اپي نفرين (Epi) P.05
شکل 4-26- تغييرات فشار ميانگين در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين
:c اختلاف معني دار تزريق تواًم عصاره بومادران واپي نفرين(erio+Epi) نسبت به تزريق اپي نفرين (Epi) P.05
4-5-8- ضربان قلب در حضور حلال عصاره و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-18 و شکل 4-27، ضربان قلب در حالت تزريق محلول اپي نفرين نسبت به حالت کنترل دارو(تزريق آب مقطر) افزايش معني داري داشته است، در حاليکه در حالت تزريق حلال عصاره تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين تغييرات معني داري ديده نشده است.
جدول4-18-تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين
Stage
Time
Heart rate(Beats/min)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
Solvent(ethanol 70%)+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
328.1±20.8
320.5±21.22
321.3±20.1
314±19.7
307.8±16.3
328.4±18.2
357.8±7.3
374.7±11.1 b
378.9±14.1 b
367.8±17.2
366.1±11.2
351.4±8.9
372.6±9.1
371.5±9.4
374.1±14.1
373.9±18.7
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
شکل 4-27- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و اپي نفرين (S+Epi)
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
4-5-9- ضربان قلب در حضور عصاره بومادران و اپي نفرين
با توجه به جدول هاي 4-19 و شکل 4-28، ضربان قلب در حالت تزريق محلول اپي نفرين نسبت به حالت کنترل دارو(تزريق آب مقطر) افزايش معني داري داشته است، در حاليکه در حالت تزريق عصاره بومادران تواًم با اپي نفرين نسبت به حالت تزريق اپي نفرين تغييرات معني داري ديده نشده است.
جدول4-19-تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره (erio)و اپي نفرين(Epi)
Stage
Time
Heart rate(Beats/min)
Base
(n=5)
Solvent of Epi (W) (n=5)
Epi
(n=5)
erio+Epi (n=5)
Min 1-3
Min 3-6
Min 6-9
Min 9-12
Min 12-15
318.6±19.5
312.3±23.8
319.3±21.5
301.5±23.9
315.2±23.7
327.2±22
341.8±22.8
368.7±24.7 b
394.5±22.8 b
374.7±25
363.2±18.9
345.3±25.9
370.2±29.3
372.8±20.9
377.1±24.6
367.8±22
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
شکل 4-28- تغييرات ضربان قلب در حضور تواًم عصاره و اپي نفرين(erio+Epi)
:b اختلاف معني دار اپي نفرين(Epi) با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
4-6- فشار ميانگين و فشار سيستولي و دياستولي و ضربان قلب در حضور عصاره بومادران، حلال عصاره و داروي L-NAME (دوز 5 ميلي گرم بر کيلوگرم)
4-6-1- با توجه به شکل 4-29 و 4-30، فشار ميانگين و ضربان قلب در حالت کنترل دارو و حالت پايه در هر دو گروه، در مقايسه با يکديگر تغييرات قابل ملاحظه اي نداشته است.
در حالت پايه، حيوان سرم فيزيولوژيک دريافت مي کرد.
در حالت کنترل دارو به حيوان، آب مقطر به عنوان حلال داروي L-NAME تزريق مي شد.
شکل 4-29- مقايسه ميزان فشار ميانگين در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي L-NAME(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش
شکل 4-30- مقايسه تغييرات ضربان قلب در حالت پايه (B) و حالت کنترل داروي L-NAME(تزريق آب مقطرW) در دو گروه کنترل و آزمايش
4-6-2- فشار سيستولي در حضور حلال عصاره و L-NAME
با توجه به جدول 4-20 و شکل 4-31 ، فشار سيستولي در حالت تزريق L-NAME نسبت به حالت کنترل دارو (تزريق آب مقطر) در گروه کنترل افزايش معني داري داشته است. در حالت تزريق تواًم حلال عصاره و L-NAME نسبت به حالت تزريق L-NAME کاهش داشته است که در دقايقي اين کاهش معني دار است..
جدول4-20- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME
Stage
Time
Systolic Pressure (mmHg)
Base
(n=5)
Solvent of L-NAME (W) (n=5)
L-NAME
(n=5)
Solvent(ethanol 70%)+L-NAME (n=5)
Min 1-5
Min 5-10
Min 10-15
Min 15-20
Min 20-25
125.3+8.6
123.1+8
128.4+6.7
127.4+7.7
158.4+4.4
159.5+5.2
159.6+5.1
155.5+4.7
152.9+3.7
147.4+7
151.9+6.3
149.4+8.8
147.8+8.8
145.8+6.4
:b اختلاف معني دار L-NAMEبا کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
C : اختلاف معني دار تزريق تواًم حلال عصاره(اتانول 70 درصد) و L-NAME نسبت به تزريق
L-NAME P.05
شکل 4-31- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم حلال عصاره و L-NAME
b :اختلاف معني دار(L ) L-NAME با کنترل دارو(تزريق آب مقطر W) P.05
c : اختلاف معني دار حلال عصاره و L-NAME (S+L) نسبت به تزريق
L-NAME (L) P.05
4-6-3- فشار سيستولي در حضور عصاره بومادران و L-NAME
با توجه به جدول 4-21 و شکل 4-32 ، فشار سيستولي در حالت تزريق L-NAME نسبت به حالت کنترل دارو (تزريق آب مقطر) در گروه آزمايش، افزايش معني داري داشته است. در حالت تزريق تواًم عصاره بومادران و L-NAME نسبت به حالت تزريق L-NAME کاهش داشته است که در دقايقي اين کاهش معني دار است..
جدول4-21- تغييرات فشار سيستولي در حضور تواًم عصاره و L-NAME
Stage
Time
Systolic Pressure (mmHg)
Base
(n=5)
Solvent of L-NAME (W) (n=5)
L-NAME
(n=5)
erio+L-NAME (n=5)
Min 1-5
Min 5-10
Min 10-15
Min 15-20
Min 20-25
124.1+6.9
121.4+7.1
119+7.9
120.5+8.8
159.6+10.4
156.8+9.5
155.3+9.2
151.6+8.8
150+8.5
142.9+10.4
140.2+11.6
139.5+12.1
139.3+12.3
139.1+13
:b اختلاف معني دار L-NAMEبا کنترل دارو(تزريق آب مقطر

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *