پایان نامه با واژگان کلیدی مقطع متوسطه، عزت نفس، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

نزديک به هم باشد. رابطه بين روايي و پايايي از اين قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.(سيف،1383 ، 272)
روش اجراي تحقيق :
براي انجام اين پژوهش و جمع آوري دادهاي مورد نظر براي سنجش متغيرها به تعداد نمونه مورد نظر از پرسشنامه هاي تهيه شده تکثير و در موعد مقرر به محل اجراي اين آزمونها رفتم ما در اين تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد استفاده کردهايم که براي اجراي آنها در اول هر کداماز اين پرسشنامه ها توضيحات لازم داده شده است اما براي اينکه ازمودنيها راحتر بتوانند به سوالات پاسخ دهند توضيحات لازم در مورد نحوه پاسخگويي به سوالات و هم چنين زمان لازم براي جواب داده به آنها به آزمودنيها داده شده پرسشنامه ها به صورت جداگانه در اختيار آنها قرار گرفت يعني بعد از پاسخ گويي به پرسشنامه اول ، پرسشنامه بعدي در اختيار آنها قرار گرفت . بهد از اجراي رسشنامه به جمع آوري آنها اقدام کرده و شروع به محاسبه دادهاي بدست آمده کرديم . براي اندازه گيري ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم به مدارس مراجعه کرده و نمراه دوسال تحصيلي آنها با هم مقايسه شد که اين قسمت تحقيق وقت گير تر از انجام پرسشنامه ها بود .
روش تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش آماري (X2) و Tاستودنت استفاده كرديم:
توضيح درباره روش Tاستودنت:
t=
اين فرمول tاستودنت است كه براي انجام عمليات آماري بر روي فرضيه‌ها از اين فرمول استفاده مي‌شود. نسبت t تفاوت ميانگينهاي نمونه را بر حسب خطاي استاندارد تفاوت بين ميانگين‌ها تعيين مي‌كند هنگامي كه نسبت tمحاسبه شد، مي‌توان احتمال تفاوتهاي بين ميانگين‌ها را كه از خطاي نمونه گيري ناشي شده محاسبه كرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول مي ـوان تعيين كرد تفاوت بين دو نمونه ناشي از شانس است يا خير.
فرض صفر مي‌گويد دو نمونه‌اي قرار است بين ميانگين‌هاي آنها آزمون شودچيزي بيشتر يكي يا چند نمونه تصادفي از يك جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت ميانگين‌هاي آنها صفر است نيستند.
يعني تفاوت ميانگين‌ها در نتيجه شانس است. چنانچه تفاوت بين ميانگين‌هاي ناشي از شانس باشد فرض صفر تأييد مي‌شود.اما در صورتي كه تفاوت بين ميانگين‌ها شانسي نباشد فرض صفر رد مي‌شود و معقولانه است كه گفته شود تفاوت بين ميانگين‌ها در اثر تفاوت بين متغيير‌هاي آزمايش است.
تفاوت بين دو ميانگين
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از ميانگين نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از ميانگين نمونه دوم
تعداد اعضاي نمونه اول
تعداد اعضاي نمونه دوم
N1
N2
مجذور كا X2
آزمون مجذور كا به منظور آزمون فرضيه درباره استقلال فراوانيهايي كه در طبقه‌هاي مختلف قرار گرفته به كار برده مي‌شود . به عنوان مثال داده‌هاي جمع‌آوري شده ممكن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع كتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است كه تعيين كند دانشجويان چه نوع كتابي را بر بقيه ترجيح مي‌دهند. يكي از موارد استفاده از اين آزمون زماني است كه اطلاعات از يك نمونه جمع آوري شده است.(دلاور ، 1385،ص 482)
فراواني مشاهده شده يا اندازه گيري شده = O
فراواني مورد انتظار = E
مجموع = ?
براي محاسبه X2 بايد مراحل زير را به ترتيب طي كنيم:
1 – هر يك از فراواني‌هاي مشاهده شده را از فراواني‌هاي مورد انتظار كم كنيم
2 – هر يك از تقاضاهاي محاسبه شده در مرحله اول را به توان 2 مي‌رسانيم تا بدست آيد.
3 – مجذور تفاضل فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتضار را بر فراواني مويد انتضار تقسيم مي‌كنيم تا به اين ترتيب به دست آيد.
4 – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور كا تفاضل فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار بر فراواني مورد انتظار را جمع مي‌كنيم X2 به دست مي‌آيد.
تعيين درجه آزادي: 1-K = DF
محدوديت هاي پژوهش :
1 – جامعه آماري در اين پژوهش فقط به دانش آموزان دختر دومقطع راهنمايي و متوسطه محدود است و نمي‌توان آنرا به جامعه هاي ديگر تعميم داد
2- به علت استفاده از پرسشنامه نتايج با سوگيري همراه است
3 – چون فقط از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است ممکن است که تمام متغيرهاي پژوهش را پوشش ندهد .
4 – انتخاب نمونه کوچک به علت محدوديتهاي مالي و. زماني
فرضيه اول :جدول مربوط به متغير اضطراب
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
28
12
16
256.00
21.33
گاهي
3
12
-9
81.00
6.75
خير
5
12
-7
49.00
4.08
36
36
32.17
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (17/32) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع راهنمايي رابطه معناداري وجود دارد .
جدول مربوط به متغير عزت نفس
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
29
18
11
121.00
6.72
خير
7
18
-11
121.00
6.72
36
36
13.44
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (44/13) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع راهنمايي رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيه دوم :جدول مربوط به متغير عزت نفس :مقطع متوسطه
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
20
13.5
6.5
42.25
3.13
خير
7
13.5
-6.5
42.25
3.13
27
27
6.26
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (26/6) با درجه آزادي ( 1) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (59/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .
جدول مربوط به متغير اضطراب (متوسطه )
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
19
9
10
100.00
11.11
گاهي
9
-9
81.00
9.00
خير
8
9
-1
1.00
0.00
27
27
20.11
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (11/20) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *