پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، دانش آموزان دختر، کاهش اضطراب

دانلود پایان نامه

انجام داد و به اين نتيجه دست يافت که بين عزت نفس و اضطراب رابطه عکس وجود دارد. يعني هر چه ميزان عزتنفس فرد بيشتر و بهتر باشد ميزان اضطراب او کمتر است. جامعه‌ي او 300 نفر بود که به روش طبقه اي 50 نفر آنان را به عنوان نمونه انتخاب کرد. و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت و اضطراب کتل با اين نتيجه رسيد که رابطه‌اي عکس وجود دارد
2)‌ در يک کارگاه تحقيقي که آقاي حيدر محمدي در سال 1378 در شهر کنگاور پيرامون بررسي اضطراب با ميزان عزت نفس انجام داده بود به اين نتيجه رسيد که کساني که اضطراب بيشتري دارند از ويژگي هاي شخصيتي مثل عزت نفس کمتر برخوردارند کسانيکه رفتار اجتماعي از خودشان نشان مي‌دهند عموما عزت نفس بالايي دارند
3)‌ در سال 1372 توسط محمود حاتمي(پايان نامه دوره کارشناسي ارشد) در تبريز تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه اضطراب با ميزان عزت نفسص را رائه داد . در اين تحقيق که 200 نفر دانش آموز را بصورت تصادفي انتخاب کرده و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه ازمون کرد . نتايج چنين شد که ميزان بالاي عزت نفس شخص را قادر مي‌سازد که اضطراب کمتري برخوردار باشد. بدين معني که کنترل اضطراب بر ميزان بالاي عزت نفس و سير سعودي بودن آن تأثير بسزايي دارد.
4)‌ در تحقيقي که توسط سرکار خانم شکوفه داوري در سال 1383 در شهر تنکابن در مورد رابطه اضطراب با عزت نفس انجام داد به رابطه‌اي دست يافت. او اين تحقيق را روي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تنکابن انجام داد با استفاده از پرسشنامه‌ي اضطراب و عزت نفس به چنين نتيجه اي دست يافت که هرچه فرد ميزان اضطراب کمتري را در طول زندگي تجربه کند عزت نفس بالاتري دارد
5)‌ تحقيق صورت گرفته در سال 1382 بعنوان بررسي اضزاب با عزت نفس که در اصفهان توسط آقاي محسن حيدري صورت گرفته نشان داد که همبستگي معني داري در رابطه با اين فرضيه وجود دارد ، يعني هرآنچه که عزت نفس بيشتر باشد ميزان اضطراب کمتر و ضعيف‌تر است .
پيشينه خارجي :
1 – جادنا. ان .کا. در سال 1984در تحقيقي با عنوان بررسي عزت نفس با اضطراب ، ارتباط معني داري به صورت مستقيم با عزت نفس بالاي دانش آموزان رشته هنر شهر استکهلم به انجام رسيد . در اين تحقيق مشاهده گرديد که استفاده از آموزش هاي اجتماعي در درازمدت مي تواند سبب افزايش عزت نفس شود و اين ارتباط مستقيم مثبتي با اضطراب در دانش آموزان داشت .
2 – فلمينگ. جي درسال ( 2001 ) در تحقيقي که با عنوان ارتباط بين رشد اجتماعي و اضطراب شخصيت هاي اجتماعي و غير اجتماعي در دوره متوسطه مورد بررسي قرار داده بود طرح اين تحقيق جهت تعيين ارتباط ميان رشد اجتماعي و برآورد ميزان اضطراب در مدرسه است . نتايج اين تحقيق نشان داد که :
1 ) با ضريب همبستگي 07 /+ ارتباط مثبت و معني داري ميان بالا بودن رشد اجتماعي شخص ودر مقابل کاهش اضطراب وجود دارد .
2 ) با ضريب همبستگي 065/- ارتباط منفي معني داري ميان ميزان رشد غير اجتماعي و افزايش اضطراب وجود دارد
3 – هنري . موري . درسال 1973 درايلات متحده تحقيقي در رابطه با ميزان افزايش عزت نفس در ارتباط با ميزان کاستن اضطراب به اتمام رسانيد . در اين تحقيق اظهار مي‌دارد که عزت نفس مبين ميزان کم اضطراب است .اضطراب که يکي از مشکلات روحي و رواني فرد بوده و اين بيماري روحي که مي تواند بدن و ذهن فرد را در جدال متقابل يکديگر قرارداده است و او را تحت تأثير قرار خواهد داد .
روش تحقيق :
واژه تحقيق از زبان عربي گرفته شده است درلغت به معناي درست كردن ، رسيدن ، پژوهش ، رسيدگي ، مطالعه ، حقيقت و واقعيت است . تحقيق از نظر روش شناسي عبارت از كاربرد روش علمي در حل يك مسئله يا پاسخ گويي به يك سوال .( دلاور ، 1385 ، ص 32 ) .
هنگامي كه توده اي از اطلاعات مقداري براي تفسير گرداوري مي‌شوند ابتدا سازمان بندي و خلاصه كردن آنها به طريقي كه به صورت معني داري قابل فهم و ارتباط باشند ضروري است روشهاي آماري به همين منظور به كار برده مي‌شوند غالباً مفيد ترين و درعين حال اولين قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب كردن آنها بر اساس يك ملاك منطقي است . ( همان منبع ، ص 36 ) .
به عبارت ديگر به آن دسته از روش هاي آماري كه به پژوهشگر در طبقه بندي و خلاصه كردن توصيف و تفسير در برقراري ارتباط اطلاعات جمع آوري شده كمك مي‌كند آمار توصيفي گفته مي‌شود . ( همان منبع ، ص 202 ) .
روش انتخابي اين نوع پژوهش از نوع توصيفي ، روش علي – مقايسه اي است در اين روش پژوهشگر به دنبال كشف وبررسي رابطه بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفتار وجود داشته است . يا رخ داده است مي باشد .
روش تحقيق در كشف حقايق و شناخت مسائل ضروري ناگزير است ( بانكي و كارل وتر ، 1378 ، ص 14 ) .
با توجه به اينكه علماي محقق ، پايگاه تحقيق را ثباتي مي‌دانند از فرضيات تحقيق بايد مورد آزمايش قرار گيرد . ( سيف نراقي ، نادري ، 1373 ، ص 33 ) .
محقق درمورد نتايج ويژه تحقيق پيش از آزمايش و تجزيه پيش بيني مي‌كند و يا به طور موقت قبول مي‌نمايد البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد كه هدف از آزمون ، آزمايش كردن فرض تحقيق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص 39 ) .
جامعه آماري :
به طور کلي جامعه عبارتست از گروهي از افراد ، اشياء يا حوادث که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک باشند.( دلاور ، 1381 ، ص 8 ) .
جامعه آماري مجموعه اعضاي حقيقي يا فرضي است كه نتايج پژوهش به آن تعميم داده مي‌شود . براي درك وروشن شدن هدف هاي پژوهش بايد ابتدا جامعه اي كه قصد داريم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب كنيم ، تعريف نماييم ( كيامنش ، 1385، ص 25 ) نفر است
جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه دانش آموزان دختر در دو مقطع راهنمايي و متوسطه در شهرستان گيلان غرب که تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي 719 و تعداد دانش آموزان مقطع دبيرستان 1090 نفر است .
نمونه آماري:
براي صرفه جويي در نيروي انساني ، هزينه و قت و رعايت ساير ملاحظات اجرايي به جاي مطالعه در مورد تمام افراد جامعه مي‌توان نمونه‌اي از افرادي انتخاب و مرد تحقيق قرار مي‌گيرد. نمونه معمولاً گروهي از افراد جامعه است كه معرف آن جامعه بوده و كم و بيش ويژگي‌هاي افراد و جامعه را داراست.(شريفي ، 1383 ، ص 91).
تعريف نمونه :
نمونه عبارت است از زير مجموعه اي که از کل جامعه انتخاب مي‌شود و معرف آن است و نمونه از راه اندازه هاي توصيفي به دست مي‌آيد (دلاور،1386،ص 6)
روش نمونه گيري :
نمونه گيري روشي است که از طريق آن بخشي از جامعه انتخاب مي شود و تحليلهاي آماري بر روي آن انجام مي گيرد و نتايج به بقيه جامعه تعميم داده مي شود چون در جامعه هاي بزرگ به علت هزينه و وقت بالايي که احتياج دارند بهترين راه نمونه گيري است .
در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده کرده ايم
تعريف نمونه گيري طبقه اي :
در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي كه فرايندي است كه از طريق آن به زير گروههاي واقعي يا به طبقه اي انتخاب شده به عنوان بخشي از آنچه در جامعه وجود دارد دست مي‌يابيم و براي تعيين حجم نمونه از روش نمونهگيري طبقه اي استفاده مي كنيم و افراد نمونه به صورت تصادفي انتخاب شده اند به اين ترتيب بعد از تعيين فاصله نمونه گيري به صورت تصادفي ( قرعه كشي ) شماره اي كوچكتر از فاصله نمونهگيري انتخاب شده و سپس به طور منظم تعداد 63 نفر از اعضاي جامعه برگزيده شد كه در اين تعداد نمونه اي برابر با 5در صد حجم جامعه جهت پژوهش انتخاب شد
طبقات جنسيت شاخص آماري
دانش آموزان مقطع مقطع راهنمايي
دانش آموزان مقطع دبيرستان
جمع كل
فراواني هر طبقه
719
1090
1809
نسبت هرطبقه در جامعه
39%
61%
100%
نسبت نمونه در جامعه
95/35
25/27
63
ابزار جمع آوري اطلاعات:
در روشهاي زمينه يابي براي جمع آوري اطلاعات از آزمودنيها از ابزار جمع آوري يكساني استفاده مي‌شود. چنانچه پژوهشگر تمايل دارد پايگان اجتماعي و اقتصادي آزمودني‌ها را تعيين كند. بايد وسيله جمع آوري اطلاعات يكساني را براي تمام آزمودنيها اجرا كند او نمي تواند. وضعيت اجتماعي-اقتصادي نيمي از آزمودنيها را توسط پرسشنامه تعيين كند و نيم ديگري به وسيله مصاحبه ، شرايط و وسائي جمع آوري اطلاعات بايد براي كليه آزمودنيها يكسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در اين تحقيق براي سنجش متغير هاي مورد نظر از دو پرسشنامه استاندارد براي عزت نفس و اضطراب استفاده شده است و براي سنجش پيشرفت تحصيلي از مقايسه نمرات دانش آموزان در طي دو سال تحصيلي مثلا مقايسه سال تحصيلي 89با سال تحصيلي 90 يا مقايسه کردن دو ترم در سال تحصيلي . در زير به توضيح پرسشنامه ها مي پردازيم :
پرسشنامه سنجش عزت نفس کوپر اسميت : اين پرسشنامه براي اندازه‌گيري و سنجش عزت نفس بکار مي‌رود. در سال 1967 توسط کوپر اسميت بر اساس تجديد نظري که وي بر روي مقياس راجر و دايموند انجام داده تهيه و تدوين شد. ( به نقل از رضايي، سال 1377) . اين پرسشنامه داراي 58 سوال مي‌باشد که آزمودني با انتخاب خود يکي از دو پاسخ بلي يا خير را مشخص مي‌نمايد که هر گزينه با وضعيت فعلي و اخساس وافعي وي مطابق دارد يا خير را نشان مي‌دهد. شيوه نمره گذاري اين ازمون به ترتيب زير بيان شده است:
شيوه نمره گذاري اين آزمون بصورت صفر و يک است بدين معنا که ماده‌هاي شماره‌ي 14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57-2-4-5-10 پاسخ يلي يک نمره مي‌گيرد و پاسخ خير صفر مي‌گيرد و بقيه سوالات بصورت معکوس است يعني پاسخ خير يک نمره مي‌گيرد و پاسخ بلي نمره صفر مي‌گيرد . بديهي است که حداقل نمره‌اي که يک فرد ممکن است بگيرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود.
پرسشنامه ديگر تست اضطراب کتل مي باشد .
پرسشنامه ديگر تست اضطراب کتل مي‌باشد. اين پرسشنامه حاوي 40 شوال درباره مشکلاتي است که غالباً افراد گاه به گاه در زندگي خود احساس مي‌کند. براي اينکه بتوانيد به فهم و درک مشکلات خود نائل شويد بهتر است پاسخ خود را به هر سوال با علامت زدن روي کلمه‌ي بله و نه جز آن صراحتاً مشخص کنيد، تا توصيف مسائلي که شما مي توانيد داشته باشيد ميسر گردد. درجه بندي اين پرسشنامه به شرح ذيل مي‌باشد:
1-‌ فقط يک نمره که نمره‌ي کل اضطراب است در بسيار از موارد تنها داده‌ي مورد نياز همين نمره است. اين نمره جمع امتيازاتي است که از 40 ماده‌ي ازمون بدست آورده‌اند. پس اين نمره در عين حال مجموع دو نمره‌ي الف(جمع 20 سوال اول) و ب (جمع 20 سوال دوم) نيز هست.
تمايز بين دو نمره:
الف) اضطراب پنهان يا جمع مربوط به موارد 1 تا 20
ب) اضطراب اشکار يا نشانه‌اي با مجموع امتيازات مربوط به موارد 21 تا 40
روايي:
با اين مسئله سرو كار دارد كه يك ابزار اندازه گيري تا چه حد چيزي را كه اندازه گيري مي‌كند كه ما فكر مي‌كنيم پرسيدن اين سوال از سوي محقق بسيار مهم است ابزار اندازه گيري آموزش و روانشناسي براي اندازه گيري سازمان‌هايي نظير پيشرفت تحصيلي ، هوش،خلاقيت،
استعداد تحصيلي ، نگرش ، انگيزه ، و نظاير آن طراحي شده است.(بيابانگرد ، 1386،ص335)
روايي نشان مي‌دهد كه آزمون براي آنچه كه قرار است اندازه گيري شود صفت يا خصيصه اندازه گيري شده مناسب است يا خير؟ به عبارت ديگر آزمون قادر است هدفهاي مورد نظر را براي گروهي خاص از دانش آموزان اندازه بگيرد يا خير؟.(كيامنش ، 1373 ، ص 102)
پايايي:
پايايي يک وسيله اندازه گيري به دقت آن اشاره مي‌کند. يک آزمون در صورتي داراي پايايي است که اگر آن را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نمرات حاصل از اين چندين بار اجرا

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *