پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی- قسمت 2

ه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54

2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56

2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56

2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم:

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77

3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86

4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91

4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95

5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102

5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102

5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113

پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          

جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………81

جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81

جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82

جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84

جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85

جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88

جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90

جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92

جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93

جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..94

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.

مقدمه

دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).

از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحو