پایان نامه ارشد درباره:درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف- قسمت 2

ی ……………………………………………………………………………………………………… 94

2-1-جزای نقدی تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………. 95

2-2-جزای نقدی تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم : نحوه وصول جزای نقدی از محکوم علیه ………………………………………………………………. 96

الف : نحوه اجرا جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………… 96

ب : تقسیط جزای نقدی …………………………………………………………………………………………………….. 97

1-جزای نقدی قابل تقسیط می باشد …………………………………………………………………………………… 98

2-جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد ………………………………………………………………………………….. 98

گفتار سوم : جایگاه جزای نقدی در قوانین ……………………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: مصادره اموال ………………………………………………………………………………………………… 102

گفتار اول : مفهوم مصادره اموال ………………………………………………………………………………………… 102

گفتار دوم : انواع مصادره اموال ………………………………………………………………………………………….. 104

الف : مصادره عام …………………………………………………………………………………………………………… 104

ب : مصادره خاص ………………………………………………………………………………………………………….. 106

گفتار سوم : مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق ……………………………………………………………. 108

الف : قاچاق کالا و ارز …………………………………………………………………………………………………….. 108

ب : مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر ………………………………………………………………….. 110

فصل پنجم : سایر مجازات ها ………………………………………………………………………… 114

مبحث اول : مجازات های سالب حق (محرومیت از حقوق اجتماعی) …………………………………….. 116

گفتار اول : مصادیق حقوق اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 116

گفتار دوم : جایگاه حقوقی محرومیت از اجتماعی ……………………………………………………………….. 119

الف : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ………………………………………………….. 119

ب : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی …………………………………………………. 121

ج : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ……………………………………………………… 122

د : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تامینی ………………………………………………………….. 124

مبحث دوم : مجازات سالب حیثیت (انتشار حکم محکومیت) ……………………………………………….. 125

گفتار اول : ماهیت انتشار حکم محکومیت ………………………………………………………………………….. 125

گفتار دوم : اقسام انتشار حکم در رسانه ها ………………………………………………………………………….. 127

الف : انتشار حکم برائت ………………………………………………………………………………………………….. 127

ب : انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها ……………………………………………………………………. 128

1-مجاز نبودن انتشار احکام دادگاه ها ………………………………………………………………………………… 129

مبحث سوم : مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی ……………………………………………………… 131

گفتار اول : انواع مجازات انفصال از خدمت ………………………………………………………………………….131

الف : قطع رابطه استخدامی به صورت دائم …………………………………………………………………………. 131

1-انفصال از تمام مشاغل دولتی ……………………………………………………………………………………….. 132

2-انفصال دائم از برخی مشاغل دولتی ……………………………………………………………………………….. 133

ب : انفصال موقت از برخی مشاغل دولتی ………………………………………………………………………….. 133

گفتار دوم : انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی ………………………………………………………… 134

مبحث چهارم : مجازات های مختص اشخاص حقوقی …………………………………………………………. 135

گفتار اول : مفهوم شخصیت حقوقی …………………………………………………………………………………… 135

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 137

گفتار سوم : مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………… 139

الف : مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………… 140

ب : مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………… 141

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………. 142

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… 143

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 144

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

1-مقدمه

در ماده 19 قانون مجازات مجازات اسلامی 1392 مجازات ها براساس شدت و ضعف درجه بندی شده اند، این نوع درجه بندی در قوانین ما بی سابقه بوده می باشد. در قوانین قبل از انقلاب نیز مجازات ها براساس شدت و ضعف به سه درجه جنحه، جنایت و خلاف طبقه بندی شده بودند که هریک از این سه درجه مجازات های خاصی را در بر می گرفت که خفیف ترین مجازات ها در طبقه خلاف و شدیدترین آنها در طبقه جنایت جای می گرفت.

چند درجه ای کردن مجازات تعزیری، معایب و مزایایی را نسبت به تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف دارد که با بررسی تطبیقی این دو قانون می توان به این معایب و مزایا دست یافت. همچنین این بررسی به ما کمک می کند تا دریابیم که آیا مبانی قانونگذار در این در تقسیم بندی یکی بوده است یا نه. و بالاخره این مقایسه گستره هریک از این تقسیم بندی ها را به ما نشان خواهد داد.

بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.

2-بیان  مساله

مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.

از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.

در قوانین مصوب قبل از انقلاب نامی از تعزیر برده نشده است ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 با توجه به ماده 7 آن که مجازاتها را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و تعزیرات را به عنوان چهارمین قسم قرار داده بود، مجازات تعزیرات رسما وارد قوانین جزایی ایران شد و در سال 1362 مبحث چهارم با عنوان تعزیرات به تصویب رسید و انواع مجازات تعزیری را مشخص کرد و تا به امروز تعزیرات همچنان یک قسم از مجازاتهای اصلی به شمار می رود.

در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 از تعزیرات تعریفی به عمل نیامده و آن را مجازاتی قرار داده که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و موارد اعمال آن را در ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی قرار داده است. بدین ترتیب هر دو نوع تعزیر موجود در اسلام، یعنی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی را مورد حکم قرار داده است.

تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.

در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت. و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محکوم خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.

3-سوالهای اصلی پژوهش

1-معایب درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف چه می باشد؟

2-کیفرهای گوناگون بر چه مبنایی درجه بندی شده اند؟

3-درجه بندی مجازات ها چه اثری بر دیگر قوانین جزایی دارند؟

 

 

4-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد گسترده بودن این درجه بندی و ضابطه مند نبودن معیار آن از حیث شدت و ضعف در برخی موارد و محدود کردن اختیارات قضات از معایب این درجه بندی می باشد.

2- به نظر می رسد درجه بندی مجازات ها بر مبنای شدت و ضعف و صدمات وارده بهاجتماع و نظم عمومی و اشخاص می باشد.

3- به نظر می رسد درجه بندی مجازات ها در نهادهای مختلف حقوقی از جمله تخفیف مجازات و تکرار جرم و آثار تبعی صلاحیت در آیین دادرسی کیفری و موجب نظم بخشی به قوانین وتصمیم گیری در آراء قضات شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***