پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

ري انطباق يابنده را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير جهت گيري هدف بر روي متغير ملاك يا سبک يادگيري همکرا تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در بعد جهت گيري عملکرد اجتنابي در سطح 0.05 به ازاي هر واحد تغيير در اين متغير به ميزان 0.33 در متغير سبک يادگيري انطباق يابنده تغيير حاصل مي شود.
جدول 4-9: نتايج تحليل رگرسيون همزمان سبک يادگيري جذب کننده بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
T
p-value
جهتگيري تسلط
55/0
30/0
55/0
65/38
001/0
28/0
75/4
001/0
جهتگيري عملکرد گرايشي

23/0-
85/3-
001/0
جهتگيري عملکرد اجتنابي

50/0
16/9
001/0
همان گونه كه نتايج جدول 4-9 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 30 درصد تغييرات سبک يادگيري جذب کننده دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p < مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف توانايي پيش بيني متغير سبک يادگيري جذب کننده را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير جهت گيري هدف بر روي متغير ملاك يا سبک يادگيري جذل کننده تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در سه بعد جهت گيري تسلط، جهت گيري عملکرد گرايشي و جهت گيري عملکرد اجتنابي به ازاي هر واحد تغيير در هر يک از اين سه بعد به ترتيب به ميزان 0.28، 0.23- و 0.50 در متغير سبک يادگيري جذب کننده تغيير حاصل مي شود.
جدول 4-10: نتايج تحليل رگرسيون همزمان خودتنظيمي بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
T
p-value
جهتگيري تسلط
34/0
11/0
49/0
40/11
001/0
31/0
75/4
001/0
جهتگيري عملکرد گرايشي

02/0-
32/0-
75/0
جهتگيري عملکرد اجتنابي

10/0
59/1
11/0

همان گونه كه نتايج جدول 4-10 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 11 درصد تغييرات يادگيري خود تنظيم دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p < مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف توانايي پيش بيني متغير يادگيري خود تنظيم را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير جهت گيري هدف بر روي متغير ملاك يا يادگيري خود تنظيم تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در بعد جهت گيري تسلط به ازاي هر واحد تغيير در اين بعد به ميزان 0.31 در متغير يادگيري خود تنظيم تغيير حاصل مي شود.
جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون همزمان خودتنظيمي بر حسب سبکهاي يادگيري
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
t
p-value
سبک يادگيري واگرا
سبک يادگيري جذب کننده
سبک يادگيري انطباق يابنده
39/0
15/0
48/0
67/15
001/0
01/0-
28/0
18/0
16/0-
66/3
30/2
87/0
001/0
02/0

همان گونه كه نتايج جدول 4-11 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين سبک هاي يادگيري به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 15 درصد تغييرات يادگيري خود تنظيم دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p < مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين سبک هاي يادگيري توانايي پيش بيني متغير يادگيري خود تنظيم را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير سبک هاي يادگيري بر روي متغير ملاك يا يادگيري خود تنظيم تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در دو بعد سبک يادگيري انطباق يابنده و سبک يادگيري جذب کننده به ازاي هر واحد تغيير در اهر يک از اين دو بعد به ترتيب به ميزان 0.28 و 018 در متغير يادگيري خود تنظيم تغيير حاصل مي شود.
4-5- نتايج آزمون t
به منظور بررسي اين موضوع که آيا ميزان گزينش جهت گيري هدف، سبکهاي يادگيري و خودتنظيمي در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است يا خير، از آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه استفاده شد. در جداول 4-12 تا 4-14 مشخصه هاي آماري به همراه خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب جهت گيري هدف ارائه شده است.
جدول 4-12: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب جهت گيري تسلط
شاخصهاي آماري
متغير
جنسيت
(گروه)
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح
معناداري
جهت گيري تسلط

پسر
دختر
105
167
49/3
41/3
57/0
53/0
10/1
270
27/0
همان گونه که در جدول 4-12مشاهده مي شود، ميانگين و انحراف معيار جهت گيري تسلط براي دو گروه پسر و دختر به يکديگر نزديک است. ميانگين جهت گيري تسلط براي پسران 49/3 و براي دختران 41/3 مي باشد. از اين رو، همان گونه که نتايج آزمون t نشان مي دهد، بين دو گروه به لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.

جدول 4-13: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب جهت گيري عملکرد گرايشي
شاخصهاي آماري
متغير
جنسيت
(گروه)
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح
معناداري
جهت گيري عملکرد گرايشي
پسر
دختر

105
167
20/3
12/3
48/0
46/0
33/1
270
18/0

همان گونه که در جدول 4-13 مشاهده مي شود، ميانگين و انحراف معيار جهت گيري عملکرد گرايشي براي دو گروه پسر و دختر به يکديگر نزديک است. ميانگين جهت گيري عملکرد گرايشي براي پسران 20/3 و براي دختران 12/3 مي باشد. از اين رو، همان گونه که نتايج آزمون t نشان مي دهد، بين دو گروه به لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.

جدول 4-14: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب جهت گيري عملکرد اجتنابي
شاخصهاي آماري
متغير
جنسيت
(گروه)
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
T
درجه آزادي
سطح
معناداري
جهت گيري عملکرد اجتنابي
پسر
دختر
105
167
34/3
21/3
47/0
47/0
29/2
270
02/0

همان گونه که در جدول 4-14 مشاهده مي شود، ميانگين جهت گيري عملکرد گرايشي براي پسران 34/3 و براي دختران 21/3 مي باشد. از اين رو، همان گونه که نتايج آزمون t نشان مي دهد، بين دو گروه به لحاظ آماري در سطح 05/0 تفاوت معناداري وجود دارد. در جداول 4-15 تا 4-18 مشخصه هاي آماري به همراه خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب سبکهاي يادگيري ارائه شده است.
جدول 4-15: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب سبک يادگيري واگرا
شاخصهاي آماري
متغير
جنسيت
(گروه)
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
T
درجه آزادي
سطح
معناداري
سبک يادگيري واگرا
پسر
دختر
105
167
31/3
22/3
53/0
54/0
33/1
270
18/0

همان گونه که در جدول 4-15 مشاهده مي شود، ميانگين و انحراف معيار سبک يادگيري واگرا براي دو گروه پسر و دختر به يکديگر نزديک است. ميانگين سبک يادگيري واگرا براي پسران 31/3 و براي دختران 22/3 مي باشد. از اين رو، همان گونه که نتايج آزمون t نشان مي دهد، بين دو گروه به لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول 4-16: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب سبک يادگيري همگرا
شاخصهاي آماري
متغير
جنسيت
(گروه)
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح
معناداري
سبک يادگيري همگرا
پسر
دختر
105
167
30/3
25/3
67/0
7/0
57/0
270
57/0

همان گونه که در جدول 4-16 مشاهده مي شود، ميانگين و انحراف معيار سبک يادگيري همگرا براي دو گروه پسر و دختر به يکديگر نزديک است. ميانگين سبک يادگيري همگرا براي پسران 30/3 و براي دختران 25/3 مي باشد. از اين رو، همان گونه که نتايج آزمون t نشان مي دهد، بين دو گروه به لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول 4-17: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل بر حسب سبک يادگيري انطباق يابنده
شاخصهاي آماري

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *