پایان نامه ارشد:بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران- قسمت 2

ش…………………………………………………………………………………………………………86

 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   
مقدمه

  • جمع بندی و نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………….90
  • پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………….92
5-2-2 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………..94
5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………….94
5-2-4-مشکلات محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….95
 
فهرست منابع و مآخذ:   
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………100
 
فهرست جدول ها
 
عنوان                                                                                                                                                            صفحه
 
 
جدول 3-1 سؤالات تخصصی………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 3-2  پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….
جدول 4-1  آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………
جدول 4-2  آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………….
جدول 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………….
جدول 4-4 آمار توصیفی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………
جدول 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….
جدول 4-6 توصیف آماری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
جدول 4-7 نرمال بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-8 نتایج مدل اندازه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-9 خلاصه نتایج شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………….
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                                                                                              صفحه
 
نمودار 2-1 مسیرهای تعاملی سازمان و محیط ………………………………………………………………………………………………….
نمودار 4-1 آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….
نمودار 4-2 آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………..
نمودار 4-3 آمار توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..
نمودار 4-4 آمار توصیفی میزان تحصیلات  پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
نمودار 4-5 آمار توصیفی وضعیت استخدام پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………
 
 
فهرست شکل ها
 
عنوان                                                                                                                                                         صفحه
 
 
شکل 1-1 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 2-1 حیطه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………
شکل 2-2 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….
شکل 2-3 – مدل نیهوف و مورمن ………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-4 – مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-5 مدل پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 4-1 بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته………………………………………………………………………………………
شکل 4-2 مقادیر t برای بررسی معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته…………………………………………
شکل 4-3 مقادیر استاندارد برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر…………………………………….
شکل 4-4 مقادیر t-value برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر……………………………………
 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

در دنیای پُر چالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می­یابد، مشارکت کارکنان در برنامه­ها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و می­تواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می­شود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان­ها نوآور، منعطف، بهره­ور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکان­پذیر است؟ (ابیلی، 1387)
عدالت سازمانی عاملی است که در بروز چنین رفتاری بسیار نقش به سزایی ایفا می­کند.عدالت سازمانی عبارت است از این که با چه شیوه­ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراك منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتار های بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرین برگ درك عدالت در سازمان یك اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و كاركرد موثر سازمان­ها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است. (دانایی فرد، 1387)
رفتار­های فراتر از وظیفه و فرانقشی براساس ادراك از واقعیت شكل می­گیرد نه خود واقعیت .در این راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت به­طورکامل اجرا می­شود در كاركنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی می­گردد درواقع تعهد شغلی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد و تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به شغل و سازمان است وقتی که فرد احساس تعهد شغلی   می­کند رفتارهای فرانقشی یا درواقع همان رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد كرد که این امر درنهایت به بهره­وری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر می­شود. لذا دراین تحقیق تعهد شغلی به عنوان نقش تعدیل­گر قرار گرفته است که ازاین طریق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد بررسی گردد. (حسین زاده، 1390)
تعداد صفحه : 115
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***