پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی- قسمت 6

خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت(گزارش سازمان هلال احمر، 1370).

امدادگری
حوادث به طور گسـترده اي زنـدگي فـردي واجتماعي افـراد بشـر را در سرتاسـر جهـان تحت تأثير قرار مي دهد و سالانه بودجة قابل توجهي از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي صرف پيشگيري، آمادگي و امداد و نجات در مواجهه با حوادث مي گردد. تلاش هاي زيادي صــورت مــي پــذيرد تــا برنامــه ريــزي و استراتژي هاي مؤثر و كارآمدي با توجـه بـه نيازهاي جامعه تدوين و به كار گرفتـه شـودتا شايد بتواند اثرات اين حوادث را در ابعـادانساني و مادي تحـت كنتـرل در آورده و تـاحد امكان كاهش دهند. در اين خصوص همة كشــورها بــه موضــوع آمــوزش از لحــاظ همگاني و تخصصي نگـاه ويـژه اي داشـته ودارند(بیرکمن ، 2006).
جمعيت هلال احمر يكي از نهادهـاي عمـومي است كه بر اساس وظـايف تعريـف شـده دراساسنامه اش، امر امداد و نجات در حـوادث و ســوانح غيرمترقبــه و براســاس برنامــه چهارم و پنجم توسعه امر آموزش همگاني و تخصصــي امــداد و نجــات را در راســتاي آمـادگي و كـاهش اثـرات نـامطلوب حـوادث غيرمترقبه برعهـده دارد و تـلاشهـاي قابـل توجهي صورت مي گيـرد تـا از نظـر كمـي وكيفي در ارائـه خـدمات، رضـايتمندي اقشـارآسيب ديده را جلب نمايد رسيدن به ايـن مطلــوب را بــا تــلاش بــراي حفــظ و ارتقــاء آمـادگي خـود از راه بـه روز كـردن علـم و تكنولوژي و تربيت امدادگران آگاه، با درجـه مهـارتي بـالا مـي دانـد(خنجری وهمکاران، 1389).

پیشینه پژوهش در داخل ایران
سلمانی و همکاران(1393) در پژوهشی با عنوان بررسی نقش صفات شخصیتی در رفتارهای پرخطر به این نتیجه رسیدند که که بین هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه مثبت معناداری و بین سازگاری و وظیفه شناسی ورفتارهای پر خطر رابطه منفی معنی داری وجود دارد. و تحلیلرگرسیون نشان داد که ابعاد شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی پیش بینی کننده معنادار رفتارهای پر خطر هستند.
تحقیقات محمود علیلو و اسمعیلی(1386) نشان دادند که رفتارهای پر خطر با نمرات بالا در بعد روان رنجور خویی همبسته است.
محمود علیلو و همکاران(1388). در پژوهشی با عنوان “بررسی نوروز گرایی، برونگرایی، تکانش ورزی و هیجان خواهی در معتادان دارای رفتارهای پر خطر در مقایسه با معتادان دارای رفتار های کم خطر و افراد سالم” به این نتیجه دست یافتند که ویژگی روان رنجورخویی بالا با هیجان خواهی بالا همبسته است.
دهقان(1381) در پژوهشی با عنوان ” رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد در استان بوشهر” نشان داد که بین سبک های دلبستگی و رفتارهای پر خطر همچون اعتیاد رابطه وجو دارد.
مهرابی زاده هنرمند و همکاران(1387) در تحقیقی با عنوان “بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به عنوان پیشبین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز” به این نتیجه دست یافتند که سبک های دلبستگی قادر است رفتارهای پرخطر و با هیجان خواهی بالا مثل وابستگی به مواد مخدر را پیش بینی کند و با آن رابطه معناداری دارد.
گرامی اصل، بدری و زینالی(1388) در تحقیقی نشان دادند که تیپ های شخصیتی مثل هیجان طلبی، تجربه جویی، تنوع طلبی، ماجراجویی و نمره کل هیجان خواهی رابطه معناداری وجود دارد.
بهاری و شیر خانی(1388) در تحقیقی با عنوان ” رابطه ویژگیهای شخصیتی، سبک های دلبستگی با خطر جویی در جوانان” به یافته دست یافتند که ابعاد پنج گانه ویژگیهای شخصیت و سبک های دلبستگی واریانس رفتار های خطر جوی جوانان را تبیین می کنند و تاثیر پیش بینی کنندگی معنی داری روی میزان خطر جویی دارند.
فتحی و مهرابی زاده هنرمند (1387) افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک¬های دلبستگی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی را به عنوان پیش بین¬های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. یافته¬های تحقیق ایشان نشان داده است که وابستگی به مواد مخدر و رفتارهای پر خطر را می¬توان بر اساس متغیر¬های افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک¬های دلبستگی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی پیش بینی نمود.
بشارت، کریمی و رحیمی نژاد(1385). در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت” نتیجه گرفتند که مدل های درونکاری ایمن و ناایمن از خود و دیگران، که در چارچوب روابط دلبستگی نوزاد- مادر تشکیل می شوند، شکل گیری صفات شخصیت را تحت تاثیر قرار می دهند

پیشینه پژوهش در خارج از کشور
میلر، زیمرمن، لوگان، لیوکفلد و کلایتون (2004) در پژوهشی دریافتند که از بین پنج عامل شخصیت، دو عامل گشودگی نسبت به تجربه و برون گرایی زیاد به طور معناداری با هیجان خواهی زیاد ارتباط دارد.
کوپر، گوجا و شلدون(2000) در پژوهشی نشان دادند کهنمرات بالا در مقیاس روان رنجور خویی با رفتارهای پر خطر همبستگی مثبت دارد.
مارکی، مارکی و تینسلی (2003) نیز در پژوهش خود نشان دادند افرادی که در سازگاری ووظیفه شناسی نمرات بالاتری گرفته بودند، با احتمال کمتری در رفتارهای پر خطر شرکت می کردند.
هیل و اسمیت (2009). در یک بررسی نشان داددند که بین ویژگی های هیجان خواهی، الگوهای رفتاری تیپ A و برون گرایی همبستگی مثبت معناداری نشان داده اند. یعنی افرادی که پر جنب و جوش بوده و در یک محیط بی ماجرا به سر می برند، هیجان را بیشتر در محیط های پرماجرا ترجیح می دهند. از طرفی، تفاوت ها در سطوح هیجان خواهی و در زمینه شغلی برای فردی که قادر نیست خود را با کارهای یکنواخت سازگار کند، مشکلاتی پدید می آورد.
پژوهش کاسل، واردل ورابرتس (2007) نشان می دهد که بین سبک های دلبستگی ناایمن و رفتارهای پرخطر مثل مصرف مواد و الکل رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در واقع این یافته ها به اهمیت سبک های دلبستگی در بزرگسالی به عنوان عامل خطری برای رفتارهای پرحطر اشاره می کنند.
تحقیقات کیم (2005) نشان داده که دلبستگی ایمن با هوش هیجانی رابطه مثبت دارد و دو سبک دیگر دلبستگی، یعنی اجتنابی و دو سوگرا با هوش هیجانی دارای رابطه ای منفی هستند.
پژوهش های میکولینسر و همکاران (1998) در تحقیقی با عنوان ” سبک دلبستگی بزرگسالان و تاثیرات آن بر هیجان خواهی ” نشان دادند که سبک دلبستگی اجتنابی با حفظ فاصله هیجانی از دیگران و دوری از مواجهه با استرس ها مرتبط است. جهت گیری مضطرب دو سوگرا با فرار هیجانی در تعاملات هیجانی و احتیاط مفرط در مقابل منابع استرس زا رابطه دارد.
ویلیامز و کلی(2005) در تحقیقی نشان دادند افراد با دلبستگی نا ایمن مشکلات رفتاری بیشتری را نشان دادند
سکال-کاتز و همکاران(2003) در یک مطالعه ارتباط ویژگی های خانوادگی(دلبستگی به والدین و ساختار خانواده) با رفتارهای پرخطر و سطح هیجان خواهی بالا شامل بزهکاری، مصرف مواد و سیگار در نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین دلبستگی والدین و هر کدام از رفتارهای با هیجان خواهی بالا وجود دارد.

طرح تحقیق
نوع مطالعه اين پژوهش از نوع طرح تحقيق توصيفي ـ همبستگي است. که ویژگی های شخصیت و سبک های دلبستگی جزو متغیر های مستقل و هیجان خواهی متغیر وابسته در این تحقیق می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه امدادگران هلال احمر شهرستان کنگاور كه در سال 94-93 مشغول به فعالیت و آموزش بوده و تعداد آنان 700 نفر است ، می باشد.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گيري در اين پژوهش روش نمونه گیری هدفمند بود؛ بدین صورت که به صورت تصادفی 248 نفر از امدادگران كه با استفاده از جدول مورگان با توجه به حجم جامعه بدست آمده و حجم نمونه ما را تشکیل می دهند انتخاب شدند و پرسشنامه های هیجان خواهی، سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی بین آن ها توزیع و در پایان پس از هماهنگی های لازم پرسشنامه ها جمع آوری شدند.