منبع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، وجوه نقد

دانلود پایان نامه

نقدينگي
بحران نقديينگي ناشي از کاهش شديد در ارزش اسمي پول داخلي کشور، ممکن است باعث کاهش توليد، افزايش بيکاري، و حتي فروپاشي بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران هاي نقدينگي در جهان افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. تقريباً همه تحقيقاتي که در خصوص بحران پولي صورت گرفته، افزايش در نرخ ارز را مبناي تعريف بحران پولي در نظر گرفته اند. با اين حال در محاسبه و اندازه گيري شاخص تعريف بحران تفاوت هايي در آنها ديده مي شود(بيرج و همکاران، 2006). در ادبيات مربوط به بحران هاي پولي، کليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه در سه نسل طبقه بندي شده اند. الگوهاي نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرايط داخلي کشور با رژيم نرخ ارز ثابت تأکيد دارند. تحت شرايط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخاير خارجي براي نگه داشتن نرخ ارز استفاده مي کند. در الگوي کروگمن، کسري بودجه دولت يا از طريق انتشار پول جديد تأمين مالي مي شود و يا از طريق کاهش حجم ذخاير خارجي موجود در بانک مرکزي. بنابراين بر اساس الگوي کروگمن ، علت بروز بحران نقدينگي، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنيادين اقتصاد کلان مانن اجراي سياست هاي پولي و مالي انبساطي بي رويه است که اين عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخاير خارجي شده تحت چنين شرايطي بروز بحران نقدينگي اجتناب ناپذير خواهد بود. الگوهاي نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ايچنگرين، رز و وايپلوز(1996) ارائه شدند در تشريح بحران هاي پولي خود ظهور سرايت پذير مفيد بودند. الگوهاي نسل دوم بر مبادله بين هزينه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکيد مي ورزند. در اين الگوها تا زماني که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بيشتر از هزينه هاي آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکيد مي شود. در اين الگوها بحران نقدينگي ممکن است بدون اين که تغيير معني داري در اقدامات اساسي اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دليل انجام عمليات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالي ناشي از انتظارات آنها از سقوط رژيم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهاي بحران هاي پولي نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقيون، باکتا و بانارجي(2001) آثار سياست هاي پولي را بر بحران پولي مورد توجه قرار دادند(ابونوري و عرفاني، 1385).
اين الگوها عنوان مي کنند که شکنندگي بخش بانکي و مالي باعث کاهش ميزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزايش احتمال بحران مي شود. آنها عنوان مي کنند که يک بحران پول توسط ترکيبي از بدهي بالا و ذخاير ارزي پايين،کاهش درآمدهاي دولت، افزايش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رايج و محدوديت هاي مترتب بر اعتبارات داخلي ايجاد مي شود(بيرج59 و همکاران، 2006).
2ـ24ـ پيشينه
تحقيقات داخلي:
* تحقيقي توسط هاشمي و بهزادفر (1389)، تحت عنوان “ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، اين پژوهش به ارزيابي رابطه اجزاي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي است و براي گردآوري داده ها واطلاعات تحقيق از روش اسنادكاوي و رگرسيون استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سود هر سهم مربوط ترين متغيرحسابداري به ارزش شركت است و بين دارايي هاي جاري و قيمت سهام رابطه اي معكوس وجود دارد.
* تحقيقي توسط خواجوي و همکاران (1389)، تحت عنوان “تكنيك تحليل پوششي داده ها مكملي براي تحليل سنتي نسبتهاي مالي”، هدف اين پژوهش معرفي تکنيک تحليل پوششي داده ها به عنوان روشي مکمل براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي مي باشد. اين تحقيق، تحقيقي كاربردي است و از نوع شبه تجربي و رويكرد پس رويدادي مي باشد. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه ي شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه تكنيك تحليل پوششي داده ها مي تواند مكمل خوبي براي تحليل سنتي صورت هاي مالي با استفاده از نسبتهاي مالي باشد.
* تحقيقي توسط پور حيدري و کوپايي حاجي (1389)، تحت عنوان “پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي”، اين پژوهش به بررسي متغيرهاي حايز اهميت در پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها پرداخته است و مهمترين متغير هاي مالي در پيش بيني بحران مالي را شناسايي کرده است. روش اين تحقيق روش شبه تجربي است. جامعه آماري تحقيق، شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشدکه از سال 1380 لغايت 1386 در بورس فعال بوده اند. نمونه تحقيق متشکل از 90 شرکت و در دو گروه طبقه بندي شده اند. گروه اول متشکل از 30 شرکت داراي بحران مالي و گروه دوم متشکل از 60 شرکت که فاقد بحران مالي بوده اند. در اين تحقيق توانايي پيش بيني مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت هاي داراي بحران مالي و شرکت هاي فاقد بحران مالي ارزيابي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالي مي توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پيش بيني نمود.
* تحقيقي توسط مازار يزدي، صفرزاده(1389)، تحت عنوان “بررسي توانايي نسبتهاي مالي در پيش بيني بحران مالي: تحليل لاجيت”، اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاي چندمتغيره آماري همچون رگرسيون لوجستيك، به بررسي نقش داده هاي حسابداري در ايجاد يك مدل به منظور پيش بيني بحران مالي بر روي نمونه اي متشكل از 279 شركتـ سال (104 شركت بحران زده و 175 شركت بد
ون بحران مالي) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني1386ـ1382 پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد که مدل، توانايي پيش بيني بحران مالي را داشته و مي تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالياتي و سيستم بانكي كمك نمايند.
* تحقيقي توسط سليماني(1389)، تحت عنوان “ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني”، اين پژوهش به بررسي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران پرداخته است. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 30 شركت موفق و 30 شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب شد. نتايج نشان داد كه اين الگوها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شركتها دارند.
* اسکوئي (1388)، در پژوهشي با عنوان “دلايل ايجاد بحران و ارائه راهکارهايي براي مقابله با آن”، به بررسي موضوع پرداخته است. بر اساس نتايج بدست آمده، بحران اقتصادي که هم اکنون کشورهاي صنعتي را به شدت تحت تاثير قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهاي در حال توسعه رسيده است. ورشکستگي برخي بانکها و نهادهاي مالي که نتيجه طبيعي اين فرآيند است موجب اضطراب و نگراني در بازارهاي مالي و کاهش شديد اعتبارات ، رکود اقتصادي و افزايش بيکاري شد. در چنين وضعي، خانوارها نسبت به آينده اقتصادي نگران تر مي شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش مي دهند که اين امر، افت سطح فروش وکاهش سود بنگاههاي اقتصادي را به دنبال داشته و زمينه را براي کاهش سرمايه گذاري و افزايش بيکاري فراهم مي آورد و در يک کلمه بحران اقتصادي را تشديد مي کند.
* تحقيقي توسط راعي و فلاح پور (1387)، تحت عنوان “كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي مالي”، اين پژوهش به بررسي كارايي استفاده از ماشين بردار پشتيبان در (SVM) پرداخته است. در اين تحقيق نتايج مدل (SVM) در مقايسه با مدل آماري رگرسيون لجستيک (LR) بررسي شده است. اين تحقيق، تحقيقي کاربردي است. جامعه آماري تحقيق شامل شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه مورد استفاده در اين تحقيق متشكل از 80 شركت توليدي است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قدرت تعميم پذيري مدل(SVM) بسيار بالاتر از مدل (LR) است. همچنين، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه نسبت هاي مالي مي توانند پيش بيني كننده خوبي براي درماندگي مالي شركت ها باشند.
* تحقيقي توسط باقري وعموري (1387)، تحت عنوان “شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول”، اين تحقيق به شناسايي و اولويت بندي نسبت هايي كه مي توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول ماليات در تعيين ريسك اظهار نامه هاي موديان نقش اساسي ايفا کنند پرداخته است. دراين پژوهش با توجه به ماهيت تحقيق از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) نسبت هاي مالي که شامل نسبت هاي( نقدينگي و فعاليت و اهرمي و سودآور وبازار وساير) مي باشد اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات از نظر پرسش شوندگان اولويت بندي مي شوند. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيق کاربردي است. در اين تحقيق تعداد جامعه با تعداد نمونه يکسان است. روش جمع آوري اطلاعات وداده ها در اين تحقيق از طريق مطالعه کتب، مقالات، منابع لاتين و همچنين از پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تعيين ريسك اظهارنامه هاى موديان و انتخاب آنها براى حسابرسى مالياتى، بر نسبت ها و معيارهايى تأكيد مي کند كه رابطه بيشترى با سود واحد اقتصادى دارند.
* تحقيقي توسط کرمي و همکارانش (1385) ، تحت عنوان “بررسي روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، در اين تحقيق روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس تهران براي سال هاي 1377 تا 1382 مورد بررسي قرار داده شده است. نسبت هاي مورد بررسي سه گروه نسبت هاي بدهي، سودآوري و بازار را شامل مي شود. اين تحقيق، از نوع تحقيق توصيفي است كه براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و معنادار بودن مدل هاي برآورد شده از تحليل رگرسيون استفاده کرده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. اطلاعات وداده هاي اين تحقيق از طريق سايت هاي بورس، نرم افزارهاي تدبير پرداز، پارس پورتفوليو، و دنا سهم جمع آوري شده است. نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه خطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام است.
* تحقيقي توسط نمازي و رستمي (1385)، تحت عنوان “بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، اين تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي است، و براي آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون چند متغيره وآزمون دوربين – واتسون استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد. در اين تحقيق اطلاعات وداده ها در دوره زماني 1378 تا 1382 بررسي شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ميان کليه نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام رابطه معنا دار وجود دارد.
* تحقيقي توسط بهرامفر وهمکارانش (1384)، تحت عنوان “بررسي رابطه بين نسبت هاي نقدينگي سنتي و نسبت هاي حاصل از صورت جريان وجوه نقد جهت ارزيابي تداوم فعاليت شركت ها”، اين تحقيق به بررسي ارتباط بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و نسب
ت هاي مالي حاصل ازصورت جريان وجوه نقد (نسبت هاي مخارج سرمايه اي) پرداخته است. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيقي تحليلي و توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. اطلاعات و داده هاي اين پژوهش از طريق مشاهده و بررسي اسناد و مدارك (صورت هاي مالي شركت ها) جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني تحقيق محدود به سال هاي ???? الي ???? است. نتايج تحقيق بيان گر آن است که بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و مخارج سرمايه اي، همبستگي معنا داري وجود ندارد و ارايه آن ها در کنار يكديگر، تصويري روشن تر از برقراري فرض تداوم فعاليت يک واحد تجاري ارايه مي كند.
* تحقيقي توسط سليماني اميري (1381)، تحت عنوان “بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران”، اين تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه و اطلاعات 30 شركت سالم و 30 شرکت ورشكسته، مدلي جهت پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه داده است و آنرا تا سه سال قبل از بحران مالي مورد آزمون قرار داده است، كه نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه مدل مزبور در يك، دو و سه سال قبل از بحران مالي، به ترتيب 95%، 83 %، 95% كل نمونه را به طور صحيحي طبقه بندي نموده است.
تحقيقات خارجي:
* تحقيقي توسط لين و همکاران60 (2011)، تحت عنوان “انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار”، اين تحقيق به بررسي پوشش وسيع تري از ويژگي هاي مالي، يعني نسبت هاي مالي پرداخته است. روش هاي استخراج تحقيق از معادن داده ها اعمال شده است. جامعه آماري تحقيق شناسايي 5 نسبت هاي مالي مفيد ، که نرخ ماليات دو نفر از آنها و مستمر چهار EPS سه ماهه قبلاً بي اطلاع هستند مي باشد.اين تحقيق از نوع تحقيق تجربي مي باشد.
* تحقيقي توسط ديميترپولس و استريو61 (2009) ، تحت عنوان “ارتباط صورت هاي مالي با ارزش و اثرآن ها بر روي قيمت سهام”، اين تحقيق به بررسي 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و براي يك دوره زماني 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدي، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصي از دستكاري در صورت هاي مالي را بر قيمت سهام پرداخته است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه متغير حسابداري سودآوري مربوط ترين متغير است هرچه مديران در دارايي هاي جاري كمتر سرمايه گذاري كنند، اثري بهتر بر روي قيمت سهام آن ها خواهد داشت.
* هول62(2007)، به بررسي تاثير سيكل تجاري شركتها بر احتمال ورشكستگي آنها پرداخت. اين تحقيق كه بر روي نمونهاي از شركتهاي نروژي صورت گرفت، از مدل رگرسيون لوجستيك بهره ميـجست. نتيجه تحقيق اين بود كه شكاف توليد ناخالص داخلي، عرضه پول، شاخص توليد، و تعدادي از متغيرهاي مالي پيش بيني كننده هاي خوبي از احتمال وقوع ورشكستگي در بين شركتهاي نروژي مي باشند.
* وانگ و لي63(2007)، با استفاده از تكنيك شرايط حاد به پيش بيني بحران مالي شركتـ هاي چيني پرداختند. محققين دريافتند كه نسبت رشد سرمايه، نرخ بازده داراييها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضريب تمركز مالكيت، حاشيه سود خالص، نسبت سود انباشته و گردش داراييها از توانايي بالايي براي تمايز شركت هاي بحران زده از ساير شركتها برخوردارند.
* تحقيقي توسط وردي64(2006)، تحت عنوان “به

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *