فراطب جراح – تامين كننده تجهيزات پزشكى

فرا طب جراح – تجهیزات پزشکیhttp://ftj.ir/wp-content/uploads/2016/07/22-1.jpg۱۳۹۶/۱۲/۱۹ –  121 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فراطب جراح می باشد. طراحی و برنامه نویسی: تیم وب ساز جوان کمک به توسعه صنعت تجهيزات پزشکي و با تمرکز بر واردات، توزيع و فروش…

PDFfr.a./ 1r. ,&.,. :gx ljl}}i z’:’dr d’}.&’l ,-i’.r,ie * i”if…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=95b05bf44ec46246de5…۱۳۹۶/۶/۹ –  f .J,t 4J, 9 F.J’t ir ).ota-‘r-, .jlj $l3J G- J-4r,, ‘LJrl .ij,-u Grcj-dj .’r-! -/e J.i .Jj+ gLiJ- , .LJrl .!F i-j6 r,qi r ‘ eJll r (o … ih:.t *.t;;,”* t…

PDFu rLf … G.&,st-l’-lq IAA “trtlt ? et’f f {P(nPf”.f ) {{…http://ishiq.net/…/Eynali-el-daghi-Tebriz-qunesh-yurdu-eli-ek…۱۳۹۴/۴/۳۱ –  ot > of .:*l 6,t ut( U- L -;lt :1,:. r.:*l rL, “,* | Iry .,sL,r csjU[ r b 6rli ! )l rS-&, t .c-l ol; o.;t;l 41,r, rJL.’-l t rf :a eg! ;al r: .,- l.j.,”&JU”, ltd{…

PDF.. •/)J H” ~/I.f/http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=27e9fa50c20bd4a73f8…۱۳۹۵/۹/۹ –  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.

PDFu rLf … G.&,st-l’-lq IAA “trtlt ? et’f f {P(nPf”.f ) {{…http://ishiq.net/wp-content/uploads/2016/…/Eynali-el-daghi.pd…۱۳۹۵/۴/۳۱ –  ot > of .:*l 6,t ut( U- L -;lt :1,:. r.:*l rL, “,* | Iry .,sL,r csjU[ r b 6rli ! )l rS-&, t .c-l ol; o.;t;l 41,r, rJL.’-l t rf :a eg! ;al r: .,- l.j.,”&JU”, ltd{…

PDF~vr, “”.T ‘T’T’ : ,,)W .,;)1-“.,’:./lJ.-1(..,.;’.Ir:T’f””” :…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=8d35e8336a7f13f5241…۱۳۹۵/۶/۷ –  T ‘T’T’ : ,,)W … : ~)li “‘;’.J,J.J’!.! “;‘j,..T oJ..,ljJ ‘;”~j.;”L;.,.t”;’JJ.J’!J”;‘j,..T JS • ..,t.at ,~,;.

PDF‘f’ t, fin :~)t; ….Af}”.,. : 0)’_:’Ir.:.,~ , ,j)J,’J”,.,J;lij.;~ … ‘ .’ ‘ …. (( J~’-.J.:l,J’ ~,lio ,)t.A;:jI)) ~J(J~V/~VIIl’:”!! (( .,sr.l’J…

 PDF-bayanbox : بیان باکسhttp://bayanbox.ir/view/…/rabenson-korozoe.pdf۱۳۹۵/۵/۱۵ –  -*’ J){*-j J I j^ -1, ir*}rr/ h f U-t ) I .*-r C:L: “-^(:;‘T iL”:, 1″ 1.r gia.i-,yj* 4fr*a .’*-l yr.rt €re*f,) t;*.6*j- b&”*i” ,r., ( t Vl t – t 11′ )ll e:-…

PDFOV’T / “,.WO / ‘f’ : o;t..o…:i ,r~O/’·/A : &,;lj OJ’) f’P “,t-~…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=8a764f32cef6fab1655…۱۳۹۶/۳/۱۹ –  WO / ‘f’ : o;t..o…:i ,r~O/’·/A : &,;lj OJ’) f’P “,t-~ .sJl.l1.sIA Jo.oJIJ~ J … ~.”J……-! ~ “‘Ir– :”,1!.7!'” o~.iJoOT r- :J’:- ..–;o,~”‘Jc’)U,’ :O~j,.T…

PDFاصل مقاله (795 K) بررسی تطبیقی ابزار سرمایه‌گذاری پرمخاطره اسلامی…http://ijer.atu.ac.ir/…/article_3067_89a8f326b134ca0c3f6ea527…۱۳۹۵/۶/۱۴ –  Islamic Venture Capital (Z) 9″= V/& 1[#U&” “BW& : 7/80& ]A/ 1;^#U&” E#U&”[email protected]ir9″= V/& 1[#U&” “BW& : 7/80& ]A/ .BJ ;J&…

PDF) «* 4* * 3 4 c 3 o j 3 — J ,-— I >j -T lj 3 .C-^ -Jj j…http://www.codal.ir/…/DownloadFile.aspx?ID=Cgg7mH5nOz00Bu4DBF…۱۳۹۳/۳/۳۱ –  ir -^^ *2J« ?V l^ i d _ 1 j j ^ d__Z3 *^_J J’ — 9 II v OiiLo .J a-o .ti.o o kX- — ij , d_^i_kjaxj [“>* _ j o j yj jB l l _ uj] j ~jj_flj , . ) Oi — _j…

PDFOV’T I Y1ArV I rr : o.J.o.,..j d-:1w’!J.’· r./.Ir: -“”f/T/T :…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=77cbba935fec7531d7e…۱۳۹۴/۱۲/۲۰ –  حضور ،است ضمن اطلاع رساني مناسب قابل ذكر است ارائه ابلاغ تدريس جهت حضور در دوره هاي ضمن خدمت الزامي مي باشد. مكان برگزاري ساعت برگزاري ورخه برگزاريم ميزان ساعت دوره…

PDFOVlr/rlM·/VO: .}… Ir..f/lr/r : ~}j oJOI f jt- ~t.~ tSJulloSla…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=cf755d7d679dff4e71c…۱۳۹۴/۱۲/۲۰ –  – .~ fP- :,,;…-. v- ,=1 [email protected]ir .,<,;,.”””-,–< ,-,”,,1…

PDFبررسیمیزانتاثیرآموزشمهارتهایحلمسئلهبراضطرابامتحان دانشجویانپسرhttp://www.jiera.ir/…/article_52127_13fb13b6d4b88d7f295658f56…۱۳۹۶/۱۲/۲۹ –  .2 noitinifed melborP .3 gnikam noisiceD .4 tnemelpm .5 noitacifireV .6 77 …حل مسأله بر يها مهارتبررسی میزان تأثیر آموزش برگرفته از حیدري و رسول زاده )دیکسون و…

PDFOV’T/nVrrl’: o)1.o..,;J ‘rrl/TT : &)v 1:,J’~’d~Ir.f.lr-:…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=53925c559515354a313…۱۳۹۶/۹/۲۳ –  .,;J ‘rrl/TT : &)v 1:,J’~’d~Ir.f.lr-: ..;.JJ.J’! J”;J.~T w.JljJ ~~j ~t.;;.”,I”; .JJ.J’! J ..;j~T JS0 .Jl~1 oJ’) f.P .;”t;..,~ ..;J.M J ..;jJoDToJ1,)1 OJ’)…

PDFاصل مقاله (4643 K)-دانشگاه تهرانhttps://jvr.ut.ac.ir/…/pdf_24561_e5651c7ab9b15e31c1edce4f89cd…۱۳۹۴/۱۱/۲۵ –  .,r1 .(Y ,1 ,lf .a.1 .Yt ,YA) u;srf,r- rr.*r11ryrr”* .f AW S* s9+e 6rl,r ;l-iJ o-q3.1’r.r-i.i95 :’i’r-r o3*rl9 .-lri,rt5:il9 .r*l;ir.q31oWl A* tl ,lltl.f f…

PDFoVlr I r·ArA t vt : o)l..J Ir..f/\/f : &)i 1,;)1-:’ iJ/).-1 iJj…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=df3cc27d24168c6c68a…۱۳۹۵/۶/۷ –  .J Ir..f/\/f : &)i 1,;)1-:’ iJ/).-1 iJj r: o~,;. iJt.*’ ~J~l JlaJMftJJO-J ..1a~.,..J~ ~ ~1J!~:’;”~~ o”-Oj,.T J!……… :J,:.. ….1;.,••il.J elliol…

PDFنقش اطلاعات چسبنده در پویایی های تورم در اقتصاد ایران-دانشگاه علامه…http://joer.atu.ac.ir/…/article_4203_a67266f673f7aff0f6b8c0b0…۱۳۹۵/۹/۱۱ –  در طـول دو یراناطلاعات در اقتصاد ا یوجود چسبندگ تواند یتناقض م ین. علت بروز اگذارد یم یـد پد صـادي به انتظـارات کـارگزاران اقت یده اطلاعات و نقش آن در شکل یچسبندگ…

PDFاصل مقاله (248 K)-دانشگاه گرگانhttp://ejcp.gau.ac.ir/…/article_379_2fb5972f3296b68273f1b0459…۱۳۹۵/۹/۷ –  [email protected]: مسئول مكاتبه-* 4 شماره 8831( 2)مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي جلد 2 مقدمه ترين موانع موجود بر سر راه كشاورزي و از جمله مهمترين مشكلات…

PDFاصل مقاله (1074 K) بررسی و تعیین رویش قطری Quercus brantii Lindl در…http://ijfpr.areeo.ac.ir/…/article_109730_085cc9694a003b60b8a…۱۳۹۶/۲/۲۸ –  n-tf “* u.* y JL at’ ! “lE=ll crl-o)!l ! .*,-f+ 9 3 t-irfij “JU” :t;, ,r*r t-b ,.,–3J olK-:1lo:t*’l U :.1,i .:-.r, rrj e-b ro-rj ;t+;l u+S ,SWtJ s o’t i ss…

 

PDFاصل مقاله (951 K) دورگه‌های طبیعی صنوبر در خزانه تحقیقاتی-سازمان…http://ijfpr.areeo.ac.ir/…/article_109770_bece9b6c627dd8352e2…۱۳۹۶/۳/۵ –  el_jt I o,l-i ,F t G6,.!j r.r-r) UA, q tf/q itt..i o5,jLo.ru-,, tc2>,b;l r-r ll”1k-o -I-‘ -tl. t rlt-.il: lJ c2FtJ i-tlir-, ;r’-;J .t-arr Vf ! 2f/Y i11li” dJL<,- Cta:l5tiit;…

PDFoVlr I n·M I or : .}.•”;; Irf/l III I : &,}I,;…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=2bc449e95c8db03c67a…۱۳۹۵/۶/۷ –  -i~’I’~·O ,’I’:.:.,ib” .~ f;> ,jl:-*, …rnr., “;j,.l.):l1 – ….:!.i olJ /~ – ‘,’: :.-> :..i-; ,nJI [email protected]ir ,-“”,,,,,”.:-, “””I…

PDF~v,r / ‘(VA In: o}lo…i ‘,…..f/Ir· : &}li .:J”’:Jt’-‘d’~…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=59be6a23fd3f00a2d1d…۱۳۹۶/۱/۲۳ –  ..i ‘,…..f/Ir· : &}li .:J”’:Jt’-‘d’~ ..r».IIJ ……T ,;, …”.>t ~:,,,,””‘I””..lt.llJ””»-T ..JS.~t .r f’~ .;,t..,….;.~J..;.j,.T.J~’ c ~ <$”1,,5 ~l-…

PDFاصل مقاله (1824 K) بررسی میزان موفقیت Picea abies در جنگلکاری‌های…http://ijfpr.areeo.ac.ir/…/article_109676_330c1ea614622c09d8e…۱۳۹۶/۲/۱۳ –  -*; y-^b Picea abies (L) Karst ,tr; ^–F .c–l n;tf )lj 04. SGt6 jl csJt–1 615’K:-7 +,Lir-, rr 3 o:E uzLa:;l -r^l!.f ,-f .tl SWl-:jl i_r J )q t c-*L- J G.L. J…

PDFاصل مقاله (252 K)-دانشگاه علامه طباطباییhttp://ijer.atu.ac.ir/…/article_3717_43fbe6f5fed9742e447e0db6…۱۳۹۵/۳/۹ –  … ��� �!�”#$%&��’ (�)* …

PDFPDF (363 K)-شهرضاhttp://ijc.iaush.ac.ir/…/article_4958_f4feb2ae60f966d28e40b5f…۱۳۹۶/۶/۲۴ –  The 1 H and 13 C NMR spectra were recorded on Bruker AVANCEIII-400 Shirini et al. / Iranian Journal of Catalysis 1(2), 2011, 93-97 94…

PDFاصل مقاله (280 K) بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن…http://far.ui.ac.ir/…/article_17006_6f66a7ee758b810c5584cb6d9…۱۳۹۶/۸/۶ –  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.

PDFاصل مقاله (1542 K)http://www.ijgeophysics.ir/…/article_33345_ca6954439ab8354264…۱۳۹۶/۱/۲۶ –  شدج حاصل از تفسير رادارگرام و شرايط واقعي زمين مشاهده و نتاي شده يطراح مناسبي ميان برونداد مدل .درسيي به اثبات خوب به ازيموردني بالا وضوحو نظر موردتوجه به عمق كم…

PDFOVI 1/ IOAlf / or : .;1…. Ir’r/HIA : &;Ii i:J1-:’dJY’t.f-‘~…http://10.30.170.46/…/fileLoader.php?code=5646053baa13784077f…۱۳۹۶/۱۰/۲۲ –  http://www.zanjan.medu.ir ~A ol1.,~ J .. I’).~ J .. I’)t.. J jJ ~ ., o وپرورشآموزشوزارت و سلامتیبدنتیتربمعاونت ي ورزشیهاتیفعالی و بدنتیتربدفتر دستورالعمل…

PDFاصل مقاله (183 K) الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت‌های…http://www.isih.ir/…/article_116_2fe193e8d04841118e2f58433869…۱۳۹۵/۹/۶ –  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.