شناسایی روند تغییرات زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرایند محصولات زمینی MODIS در سال 1992 تجدید نظر گردید. این زمانی بود که یکی از موضوعات علمی ناسا، ماموریت در سیاره ی زمین (رنینگ و همکاران،1994). برای تجدید نظر بر روی محصولات زمینی، مشخصه هایی از پوشش گیاهی و تغییر آن افزوده شده می باشد. تولید داده های زمینی ناسا به سه دسته گروه بندی می شوند:

1) پوشش گیاهی 2) تابش سطحی و 3) پوشش زمینی. محصولات MODIS به پژوهشگران اجازه می دهد که بتواد از شاخص های پوشش گیاهی جدید و مختلف بهره گیری کنند. (تاونشند، 1994) شاخص های پوشش گیاهی ارتقا یافته (EVI) یک محصول جدید MODIS می باشد که برای افزایش کارایی NDVI ارائه شده می باشد. در شاخص EVI مسئله تراکم پوشش گیاهی و کاهش اثرات خاک زمیه لحاظ شده می باشد، اما ارزیابی کاربردهای آن زمانی طول خواهد کشید. ( هوت و همکاران، 2002). علاوه بر شاخص سطح برگ و محصولات اولیه، برای رفع نیازهای بهره وری از اکوسیستم و پژوهش مربوط به چرخه کربن طراحی شده می باشد. (مایننی و همکاران،2002). کوشش متخصصان MODIS منجر به توسعه بیشتر بهره گیری از امواج مادون قرمز کوتاه، ردگیری آتش سوزی، تغییر پوشش زمینی و دمای سطح زمین شده می باشد. روش های تصحیح های اتمسفری MODIS نمایان گر پیشرفت در سیستم های جدیدتر می باشد. ( ورموت و همکاران، 2002) باند های مادون قرمز میانی با قدرت تفکیک متوسط قابل بهره برداری اند. دمای سطح زمین و محصولات حاصل از آلبدو BRDF/Albedo یک جایگاه جدید برای مدلسازی اقلیمی فراهم می کند (شاف و همکاران، 2002)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه