سطح معنادار

دانلود پایان نامه

ميباشد. به عبارت ديگر شرط مقياس اندازه گيري لازم برقرار ميباشد. از آنجا که يکي ديگر از شروط استفاده از آزمونهاي پارامتريک، نرمال بودن توزيع داده‌هاست؛ لذا براي بررسي اين پيشفرض با توجه به اينکه حجم نمونه کمتر از 200 نفر است از آزمون شاپيرو ويلک استفاده شده است. هدف از انجام اين آزمون اين است که مشخص شود آيا دادهها از وضعيت نرمال برخوردارند يا نه. نتايج اين آزمون در جدول (3-4) ارائه شده است.
جدول3-4 – نتيجه آزمون شاپيرو ويلک براي نرمال بودن توزيع داده ها
متغير
تعداد نمونه
مقدارZ
سطحمعناداري
پيشرفت تحصيلي(معدل)
100
981/0
148/0
هوش معنوي
100
977/0
073/0
هوش هيجاني
100
975/0
054/0
حمايت اجتماعي
100
976/0
062/0

با توجه به نتايج آزمون کالموگروف- اسميرونوف در جدول (3-4) ميتوان اظهار نمود که متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، هوش معنوي، هوش هيجاني و حمايت اجتماعي نرمال ميباشد؛ زيرا سطح معناداري کليه مقادير Z در هر يک بزرگتر از 05/0 مي‌باشد(05/0p>). بنابراين نتيجه گرفته ميشود که از آزمون‌هاي پارامتري براي تحليل سؤالات و فرضيه هاي تحقيق مي توان استفاده کرد.

نمودار4-1 توزيع فراواني پيشرفت تحصيلي دانشجويان به همراه منحني توزيع نرمال

نمودار4-2 توزيع فراواني هوش معنوي دانشجويان به همراه منحني توزيع نرمال

نمودار4-3 توزيع فراواني هوش هيجاني دانشجويان به همراه منحني توزيع نرمال

نمودار4-4 توزيع فراواني حمايت اجتماعي دانشجويان به همراه منحني توزيع نرمال

4-5 تحليل سؤالات پژوهشي
سؤال1) وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه چگونه است؟
جدول4-4- توصيف وضعيت پيشرفت تحصيلي(معدل) دانشجويان
شاخص
متغير
تعداد
کمترين
بيشترين
ميانه
ميانگين
انحراف معيار
پيشرفت تحصيلي (معدل)
100
50/12
75/18
16
83/15
44/1

مندرجات جدول (4-4) نشان مي دهد که کمترين معدل 50/12 و بيشترين 75/18 مي باشد، ميانه 16 و ميانگين معدل نمونه مورد مطالعه 83/15 مي باشد. انحراف معيار (ميزان پراکندگي) معدل دانشجويان 44/1 به دست آمده است.
سؤال2) ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه چقدر است؟

جدول5-4-بررسي ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه با استفاده از آزمون t يکطرفه
متغير
ميانگين مشاهده شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري239
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
هوش هيجاني
47/3
31/0
3
92/14
99
000/0**
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
بر اساس نتايج آزمونt يکطرفه در جدول (5-4)، ميانگين هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه 47/3 با انحراف معيار 31/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري(3) بزرگتر و اين تفاوت در سطح 1% معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي گيريم که ميزان هوش هيجاني دانشجويان بالاتر از حد متوسط است.
سؤال3) ميزان هوش معنوي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه چقدر است؟
جدول6-4-بررسي ميزان هوش معنوي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه با استفاده از آزمون t يکطرفه
متغير
ميانگين مشاهده شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري240
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
هوش معنوي
92/1
30/0
5/1
02/14
99
000/0**
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
بر اساس نتايج آزمونt يکطرفه در جدول (6-4)، ميانگين هوش معنوي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه 92/1 با انحراف معيار 30/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري(5/1) بزرگتر و اين تفاوت در سطح 1% معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي‌گيريم که ميزان هوش معنوي دانشجويان بالاتر از حد متوسط است.
سؤال4) ميزان حمايت اجتماعي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه چقدر است؟
جدول7-4-بررسي ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه با استفاده از آزمون t يکطرفه
متغير
ميانگين مشاهده شده
انحراف استاندارد
ميانگين آماري241
مقدار آمارهt
درجه آزادي
سطح معناداري
حمايت اجتماعي
01/4
56/0
3
83/17
99
000/0**
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.

بر اساس نتايج آزمونt يکطرفه در جدول (7-4)، ميانگين حمايت اجتماعي دانشجويان دانشگاه واحد علوم تحقيقات کرمانشاه 01/4 با انحراف معيار 56/0 به دست آمده است که از ميانگين آماري(3) بزرگتر و اين تفاوت در سطح 1% معنادار است؛ بنابراين با 99% اطمينان نتيجه مي گيريم که ميزان حمايت اجتماعي دانشجويان بالاتر از حد متوسط است.
4-6 تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش
فرضيه1) بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *