دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه- قسمت 2

شنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-6-1 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-2 توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-4 بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-2 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………… 133

5-3 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

5-3-2 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 140

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

منابع و مأخذ فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

منابع و مأخذ لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

 

فهرست جداول

 

جدول(2-1) پیشینه ارتباط متغیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد……………………………………………………………………………………………… 28

جدول(2-2) پیشینه ارتباط متغیر مشتری گرایی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………. 35

جدول (2-3) پیشینه ارتباط رقیب گرایی با قابلیت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول (2-4) پیشینه ارتباط نوآوری گرایی با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 50

جدول(2-5) پیشینه ارتباط سرمایه انسانی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. 56

جدول(2-6)پیشینه ارتباط سرمایه رابطه ای با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول(3-1) متغیرهای مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها………………………………………………………………………………………………………..70

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول(4-2) خلاصه نتایج آزمون K-S…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

جدول(4-3)ضریب همبستگی فرضیه1……………………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول(4-4) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول(4-5) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول(4-6)ضریب تعیین فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

جدول(4-7)ضریب همبستگی فرضیه2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول(4-8) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول(4-9) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول(4-10)ضریب تعیین فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول(4-11)ضریب همبستگی فرضیه1-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول(4-12) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول(4-13) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1-2………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-14)ضریب تعیین فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-15)ضریب همبستگی فرضیه2-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول(4-16) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 83

جدول(4-17) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول(4-18)ضریب تعیین فرضیه2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

جدول(4-19)ضریب همبستگی فرضیه2-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول(4-20) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول(4-21) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-3………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول(4-22)ضریب تعیین فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول(4-23)ضریب همبستگی فرضیه3………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

جدول(4-24) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………. 86

جدول(4-25) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول(4-26)ضریب تعیین فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول(4-27)ضریب همبستگی فرضیه3-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-28) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………….. 88

جدول(4-29) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-1………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول(4-30)ضریب تعیین فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول(4-31)ضریب همبستگی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول(4-32) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول(4-33) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول(4-34)ضریب تعیین فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

جدول(4-35)ضریب همبستگی فرضیه3-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

جدول(4-36) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول(4-37) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-3………………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول(4-38)ضریب تعیین فرضیه3-3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول(4-39)ضریب همبستگی فرضیه4………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول(4-40) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………. 93

جدول(4-41) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول(4-42)ضریب تعیین فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول(4-43)ضریب همبستگی فرضیه4-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول(4-44)ضریب همبستگی فرضیه4-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 95

جدول(4-45) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-2…………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول(4-46) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………. 96

جدول (4-47) ضریب تعیین فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

جدول(4-48)ضریب همبستگی فرضیه4-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول(4-49) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………….. 97

جدول(4-50) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-3………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول(4-51)ضریب تعیین فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

جدول(4-52)ضریب همبستگی فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

جدول(4-53) بررسی مناسبت مدل خطی فرضی