دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

1-2. تعریف مساله.. 4

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. جنبه­های نوآوری و کاربردی تحقیق.. 6

1-5. محتویات تحقیق.. 7

فصل دوم مرور ادبیات 8

2-1. مقدمه.. 9

2-2. مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل VRP. 11

2-2-1. تاریخچه VRP. 13

2-2-2. مشخصات کلی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 13

2-2-3. تعریف ریاضی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 18

2-2-4. مدل عمومی مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل.. 19

2-2-5. تقسیم بندي مساله مسیریابی وسایل حمل و نقل کلاسیک.. 21

2-2-6. مشکل ایجاد زیر تور (عدم همبندی).. 28

2-2-7. برخی مشکلات مدل سازي VRP در شرایط واقعی.. 29

2-3.  مرور ادبیات مسائل CMVRP. 30

فصل سوم مدل ریاضی و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی.. 35

3-1. مقدمه.. 36

3-2. مدل پیشنهادی CMVRP. 37

3-2-1. فرض­های مدل.. 37

3-2-2. خصوصیت مدل ارائه شده.. 38

3-2-3. تعریف علائم و پارامترها.. 39

3-2-4. مدل ریاضی CMVRP. 41

3-3. روش حل مدل پیشنهادی.. 43

3-4. الگوریتم ژنتیک (GA).. 43

3-4-1. تعریف.. 43

3-4-2. گذري بر ژنتيک طبيعي.. 45

3-4-3. واژگان الگوريتم ژنتيك.. 51

3-4-4.  ساختار كلي الگوريتم ژنتيك.. 52

3-4-5. مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتيک.. 54

3-4-6. كدينگ.. 55

3-4-7. ايجاد جمعيت اوليه.. 57

3-4-8. اعمال ژنتيك.. 58

3-4-9. تابع برازش.. 63

3-4-10. روش اجراي الگوريتم ژنتيک.. 64

3-4-11. استراتژي برخورد با محدوديتها.. 66

3-4-12. انواع عملگرهاي تقاطعي.. 69

3-4-13. انواع عملگرهاي جهشي.. 73

3-5. ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک.. 76

3-5-1. نحوه نمایش جواب ها.. 76

3-5-2. نحوه شدنی کردن جواب ها.. 78

3-5-3. تعریف میزان برازندگی.. 80

3-5-4. مکانیزم نمونه گیری.. 81

3-5-5. عملگر تقاطعی.. 81

3-5-6. عملگر جهشی.. 82

3-6. جمع­بندی.. 84

فصل چهارم تحلیل و نتایج محاسباتی.. 85

4-1. مقدمه.. 86

4-2. تولید مسائل نمونه.. 86

4-3. تنظیم پارامتر.. 87

4-3-1. تنظیم پارامترهای الگوریتم ژننیک.. 88

4-4. نتایج محاسباتی.. 93

4-5. صحه­گذاری مدل ارائه شده.. 97

4-6. جمع­بندی.. 100

فصل پنجم نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها……………………………………………………………………………………………101

5-1. نتیجه­گیری.. 102

5-2. پیشنهادها.. 103

مراجع.. 104

 

لیست جداول

جدول 3-1. مقايسه الگوريتم ژنتيک با فرآيند تکامل طبیعی 49

جدول 4-1. سطوح فاکتورهای مسئله 87

جدول 4-2. فاکتورهای الگوریتم ژنتیک به همراه سطوحشان 89

جدول 4-3. آرایه متعامد 90

جدول 4-4. نتایج محاسباتی برای مسائل کوچک 94

جدول 4-5. نتایج محاسباتی برای مسائل بزرگ 95

جدول 4-6. اطلاعات مساله نمونه تولید شده 97

جدول 4-7. بهترین حل ریاضی دستی 98

 

 

لیست شکل­ها

شکل 2-1. نمایی از مسأله TSP 9

شکل 2-2. نمایی ساده از MTSP 10

شکل 2-3. نمایی ساده از VRP 11

شکل 2-4. نسخه هاي مختلف VRP کلاسیک و ارتباط بین آنها 22

شکل 2-5. مشکل عدم همبندي (زیرتور)28

شکل 3-1. مدل تئوری داروین 47

شکل 3-2. فضاي کدينگ و فضاي جواب 56

شکل 3-3. قانونمندي و موجه بودن 57

شکل 3-4. فضاي جواب: ناحيه موجه و ناحيه غيرموجه 68

شکل 3-5. نمایش ماتریسی مسیرهای ایجاد شده 77

شکل 3-6. نمایش گرافیکی مسیرهای ایجاد شده 77

شکل 3-7. ماتریس اولیه نمایش دهنده جواب 78

شکل 3-8. ماتریس اصلاحی محدودیت تیم ها 79

شکل 3-9. ماتریس نمایش دهنده جواب 79

شکل 3-10. ماتریس اصلاحی مسیرها 80

شکل 3-11. ماتریس نمایش دهنده والدین 81

شکل 3-12. نمایش عملگر تقاطع 82

شکل 3-13. نمایش ماتریس اولیه انتخابی برای عملیات جهش 83

شکل 3-14. نمایش ماتریس در قدم دوم83

شکل 3-15. نمایش مسیر انتخابی 83

شکل 3-16. نمایش عملگر جهش 84

شکل 4-1. نمودار نرخ S/N توابع هدف در سطوح مختلف عامل ها 91

شکل 4-2. نمودار نرخ تاثیرات میانگین داده ها بر میانگین ها،در سطوح مختلف عامل ها 92

شکل 4-3. نمودار حرکت الگوریتم ژنتیک پیشنهادی93

شکل 4-4. نمایش مقادیر تابع هدف هر دو روش 96

شکل 4-5. نمایش زمان محاسباتی حاصل از هر دو روش 96

شکل 4-6. نمایش نحوه محاسبه تابع هدف 99

شکل 4-7. نمایش کروموزم بهینه مساله نمونه 99

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.