دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست رئوس مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 10

1-1-  مقدمه 11

1-2- ضرورتهای انجام تحقیق: 11

1-3- اهداف: 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 16

2-1- حمل و نقل کانتینری 17

2-2- مروری بر فعالیتهای ترمینال های کانتینری 19

2-3- روش های بهینه سازی حمل و نقل ترمینال 21

2-4- فرآیند برنامه ریزی کشتی ها 22

2-4-1- برنامه ریزی اسکله 23

2-4-2- برنامه ریزی چیدن 23

2-4-3- برنامهریزی جرثقیل 24

2-5- ذخیره سازی و انباشتن کالا 25

2-6- حمل و نقل تدارکات 27

2-7- بهینهسازی حمل و نقل اطراف اسکله 27

2-8- بهینهسازی حمل و نقل ساحلی 29

2-9- بهینه سازی حمل و نقل جرثقیل 31

2-10- مرور ادبیات: 31

2-14- نتیجه گیری و تحلیل مقالات قبلی: 34

فصل سوم: روش تحقیق 37

3-1- شبیه سازی: 38

3-2- مدل سازی: 39

3-3- مدل مفهومی مساله: 40

3-4- شبیه سازی کامپیوتری: 41

3-5- نرم افزارهای شبیه سازی 42

3-6- روش های بهینه سازی شبیه سازی 43

3-6-1 روش مبتنی بر گرادیان 43

3-6-2- بهینه سازی تصادفی 44

3-6-3 روش پاسخ سطح 44

3-6-4- روش های اکتشافی 45

3-6-5- روش های آماری 46

3-7- طراحی آزمایشات تاگوچی 47

3-8- خطوط راهنما برای طراحی آزمایشها 48

3-8-2- انتخاب عاملها و سطوح: 49

3-8-3- تعیین متغیر پاسخ: 49

3-8-4- انتخاب نوع آزمایش طراحی شده 49

3-8-5- انجام آزمایش 50

3-8-6- تجزیه و تحلیل داده ها: 50

3-8-7- نتیجه گیریها و پیشنهادات 50

3-9- الگوریتم حل: 50

3-10- نظریه صف: 51

3-11- فرمول های صف 53

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 57

4-1- شبیه سازی ترمینال کانتینری با نرم افزار Arena 59

4-2- تحلیل خروجی شبیه سازی: 63

2-4-1- تاثیر افزایش جرثقیل: 64

4-2-2- تاثیر افزایش سکو: 65

4-3- طراحی آزمایشات تاگوچی: 67

4-4- نتیجه گیری محاسبات: 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 72

5-1- نتیجه گیری: 73

5-2- پیشنهادات: 75

منابع و ماخذ 76

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1 مقالات ارائه شده در مساله تخصیص عرشه 35

جدول 2-2  مقالات ارائه شده در مساله برنامه ریزی جرثقیل های عرشه 36

جدول3-1  اجزای مدل شبیه سازی 39

جدول3- 2 پارمترهای مدل صف 54

جدول4-1 متغیرهای معرفی شده در شبیه سازی 62

جدول  4-2  نتایج حاصل از شبیه سازی برای حالت 3 سکویی 64

جذول4-3  نتایج حاصل از شبیهسازی برای حالت 2 جرثقیله 66

جدول4-4  مقادیر S/N برای سطوح هر عامل 68

جدول4-5  محاسبات آزمون ANOVA 70

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

شکل2-1 انواع کشتی ها برحسب اندازه 18

شکل2-2 میزان کانتینر جابجا شده در 5 بندر ایالات متحده 19

شکل2-3 ترمینال کانتینری 20

شکل 2-4 بخش های عملیاتی ترمینال های کانتینری 22

شکل 3-1  ارکان اصلی سیستم 38

شکل3-2 مدل مفهومی مساله 40

شکل 3-3 ساختارهای سرویس رسانی 53

شکل4-1 ماژول های Arena برای ورود و استقرار کشتی ها 60

شکل4-2 اجزای مدل Arena مربوط به قسمت دوم شبیه سازی 61

نمودار4-1 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد جرثقیل 65

نمودار4-2 روند تغییر درآمد با افزایش تعداد سکوها 67

شکل4-3 نمودار S/N برای هر سه عامل 68

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی