دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه………………………………………….. 1

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2
 • تعریف موضوع……………………………………………………………………………….. 3
 • ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش……………………………………………………. 5
 • بیان مساله……………………………………………………………………………………… 6
 • سوالات و فرضیه های اصلی مدل……………………………………………….. ……..  7

1-6       روش پژوهش………………………………………………………………………………… 8

 • مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 9
 • جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات………………………………………… 9

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش………………………… 10

 • سیر تکملی زنجیره تامین…………………………………………………………………… 11
 • تعریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………… 12
 • اهداف مدیریت زنجیره  تامین………………………………………………………… ….14
 • اصول نظام مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………. 14
 • رویکردهای زنجیره تامین………………………………………………………………… 15
 • مراحل تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین………………………………………… 16

2-6-1   طراحی و یا تغییر استراتژی زنجیره  تامین…………………………………….. 16

2-6-2   برنامه ریزی زنجیره تامین ………………………………………………………. 17

2-6-3    مرحله عملیاتی زنجیره تامین……………………………………………………. 17

 • دیدگاه فرایندی زنجیره تامین …………………………………………………………….. 17

2-7-1   دیدگاه چرخه ای……………………………………………………………………. 17

2-7-2   چرخه سفارش مشتری ……………………………………………………………. 18

2-7-3    چرخه پر سازی مجدد…………………………………………………………….. 19

2-7-4   چرخه تولید………………………………………………………………………….. 19

2-7-5   چرخه تدارکات …………………………………………………………………….. 19

 • استراتژی های پاسخ گو در مدیریت زنجیره تامین ……………………………………. 20
 • یکپار چه سازی زنجیره تامین ……………………………………………………………. 21
 • عوامل سوق دهنده ی سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تامین ……………………. 23
 • عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………….. 25
 • فرایند های زنجیره تامین …………………………………………………………………. 26
 • عوامل موثر در پیاده سازی زنجیره تامین رقابتی……………………………………… 28

2-14      چالش های زنجیره تامین …………………………………………………………………. 30

2-15     اثر شلاقی در زنجیره تامین ………………………………………………………………. 33

2-15-1   مفهوم اثر شلاقی……………………………………………………………………. 33

2-15-2   علل ایجاد اثر شلاقی ……………………………………………………………….. 34

2-15-3   راه های کاهش اثر شلاقی …………………………………………………………. 35

2-16    مرور مبانی نظری سیستم داینامیک ………………………………………………………. 37

2-16-1   تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در زنجیره تامین…………………….. 37

2-17     مزایای استفاده از رویکرد پویا شناسی سیتم ها ………………………………………….. 38

2- 18    ساختار و متدولوژی پویا شناسی سیستم ……………………………………………………. 39

2-19     مدل سازی در  پویا شناسی سیستم …………………………………………………………. 39

2-20     بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین ………………………………. 46

2-20-1 سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین……………….47

2-20-2 بررسی چند مقاله با موضوع مدلسازی زنجیره تامین با سیستم داینامیک……………50

2-20-2-1 مقاله اول………………………………………………………………………………………………51

2-20-2-2 مقاله دوم……………………………………………………………………………………………..57

فصل سوم: مدل سازی………………………………………………………………… 64

 • مقدمه………………………………………………………………………. 65

3-1-1   درباره کاله ( گروه صنعتی سولیکو ) ………………………. 65

 • مدل سازی داینامیک زنجیره تامین شرکت کاله………………………….. 66
 • شناسایی متغییر های تاثیر گذار در زنجیره تامین شرکت کاله 67

3-3-1   نرخ فروش……………………………………………………. 67

3-3-2   موجودی کالا در انبار مراکز پخش ……………………………… 68

3 -3-3   موجودی کالا در انبار مرکزی ……………………………… 68

3 -3-4   ذخیره اطمینان در انبار مراکز پخش ……………………….. 69

3 -3-5   فضای انبار مراکز پخش ……………………………………. 69

3 -3-6   فضای انبار مرکزی …………………………………………. 69

3 -3-7   ارسال کالا …………………………………………………… 69

3 -3-8   میزان تولید ………………………………………………….. 69

3 -3-9   زمان حمل کالا از انبار مرکزی به انبار مراکز پخش ……… 70

3 -3-10   میزان سفارش برای تولید …………………………………. 70

3 -3-11   ظرفیت تولید ………………………………………………. 71

3 -3-12   زمان مورد نیاز برای تولید ……………………………….. 71

3 -3-13   میزان سفارش برای خرید مواد ……………………………. 71

3-4     فرضیه پویا……………………………………………………………….. 71

3-5     نمودار علی حلقوی……………………………………………………….. 74

3-5-1     حلقه هدف جوی فروش-موجودی…………………………………………………..74

3-5-2     حلقه های هدف جوی موجودی-ارسال…………………………………………….75

3-5-3     حلقه هدف جوی ارسال مواد……………………………………………………………77

3-5-4     حلقه رشد فروش-ارسال…………………………………………………………………77

3-5-5     حلقه رشد فروش-تولید………………………………………………………………….78.

3-5-6     حلقه رشد زنجیره تامین………………………………………………………………….80.

3-6     نمودار حالت و جریان……………………………………………………. 80

 

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی…………………………………………………………. 82

 • مقدمه……………………………………………………………………… 83
 • اجرای مدل شبیه­سازی مدیریت زنجیره تامین……………………………. 83
 • اعتبارسنجی مدل پویا شناسی سیستم ها…………………………………… 84

4 -3-1   اعتبارسنجی ساختار مدل……………………………………. 85

4 -3-1-1    آزمون برازندگی ………………………….. 85

4 -3-1-2    آزمون های سازگاری ………………………. 86

4 -3-1-3    آزمون مطلوبیت و اثر بخشی ………………. 87

4 -3-2   اعتبار سنجی رفتار مدل …………………………………….. 87

4 -3-2-1    آزمون برازندگی …………………………… 87

4 -3-2-2    آزمون حساسیت پارامتر …………………… 87

4 -3-2-3    آزمون سازگاری ……………………………. 88

4- 3-2-4    آزمون مطلوبیت و اثربخشی……………………………………………91

4-3-3     اعتبارسنجی مضامین سیاست ها…………………………………………………………92

 • آنالیز حساسیت……………………………………………………………. 94

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها………………………………………………… 104

 • نتیجه­گیری………………………………………………………………… 105
 • پیشنهادها………………………………………………………………….. 109

مراجع……………………………………………………………………………….. 110

مراجع فارسی…………………………………………………………………………. 110

مراجع لاتین………………………………………………………………………….. 111

پیوست 1……………………………………………………………………………. 113

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

 

شکل 1-1 – عناصر موجود در یک مدیریت زنجیره تامین……………………………. 4

شکل 1-2 – شبکه زنجیره تامین در یک سازمان……………………………………….. 4

شکل 2-1 – مراحل و چرخه ها مدل مدیریت زنجیره تامین………………………….. 18

شکل 2-2 –  چرخه سفارش مشتری…………………………………………………… 18

شکل 2-3 – چرخه پر سازی مجدد…………………………………………………….. 19

شکل 2-4-  چرخه تولید ………………………………………………………………. 19

شکل 2-5-  موقعیت بررسی سفارش مشتری…………………………………………. 21

شکل 2-6- نمایی از اثر شلاقی بر زنجیره تامین……………………………………… 34

شکل 2-7- فرایند مدل سازی …………………………………………………………. 41

شکل 2-8- حلقه ی علی حلقوی تامین کننده ، توزیع کننده و .. ………………………. 52

شکل 2-9- حلقه ی علی حلقوی تولید.. ……………………………………………….. 53

شکل 2-10- نمودار حالت و جریان تولید …………………………………………….. 54

شکل 2-11- شبیه سازی تحت شرایط اولیه…………………………………………… 55

شکل 2-12- ساختار زنجیره تامین ……………………………………………………. 58

شکل 2-13- نمودار علی حلقوی در مدل مورد مطالعه ………………………………. 59

شکل 2-14- مدل مدیریت زنجیره تامین سنتی ……………………………………….. 60

شکل 2-15- نمودار علی حلقوی مدل متداول زنجیره تامین………………………….. 61

شکل 2-16- نمودار علی حلقوی مدل VMI………………………………………….. 62

شکل 2-17- نمودار علی حلقوی مدلJMI……………………………………………. 63

شکل 3-1- فروش محصول به تفکیک ماه…………………………………………….. 67

شکل 3-2- موجودی محصول به تفکیک ماه و شعب…………………………………. 68

شکل 3-3- رفتار مرجع موجودی کالا در انبار مرکزی………………………………. 68

شکل 3-4- رفتار مرجع میزان تولید…………………………………………………… 69

شکل 3-5- میزان سفارش برای تولید……………………………………………………………………………….70

شکل 3-6- حلقه ی هدف جوی فروش – موجودی…………………………………….. 75

شکل 3-7- حلقه ی هدف جوی موجودی ارسال……………………………………….. 76

شکل 3-8- حلقه ی هدف جوی ارسال مواد……………………………………………. 77

شکل 3-9- حلقه ی رشد فروش – ارسال………………………………………………. 78

شکل 3-10- حلقه ی رشد فروش – تولید………………………………………………. 79

شکل 3-11- حلقه ی رشد زنجیره تامین………………………………………………. 80

شکل 3-21- نمودار حالت و جریان زنجیره تامین………………………………………………………………81

شکل 4-1- نتایج اجرای مدل شبیه سازی……………………………………………… 84

شکل 4-2- آزمون های اعتبار سنجی………………………………………………….. 84

شکل 4-3- افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال…………………………………….. .95

شکل 4-4- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر موجودی انبار………………. 96

شکل 4-5- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر میازان فروش از دست رفته.. 96

شکل 4-6- افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار…………………….. 97

شکل 4-7- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر موجودی انبار محصول          98

شکل 4-8- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر فروش از دست رفته    98

شکل 4-9- زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید……………………….. 99

شکل 4-10- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر میزان تولید.. 100

شکل 4-11- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار 100

شکل 4-12- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر نرخ تولید…. 101

شکل 4-13- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار مرکزی   101

شکل 4-14- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده……………… 102

شکل 4-15- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر متغییر نرخ تولید       102

شکل 4-16- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر نرخ تولید مواد اولیه   103

شکل 4-17- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر موجودی مواد اولیه    103

شکل 5-1- رفتار متغییر های فروش ، تقاضا ، فروش ا ز دست رفته و موجودی انبار 106

شکل 5-2- تغییرات انجام شده……………………………………………………….. 107

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته بعد از اعمال سیاست………………………. 108

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته قبل از اعمال سیاست………………………. 108

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول 2-1- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم………………………………………. 45

جدول 2-2- طبقه بندی از تحقیقات در حوزه ی سیستم داینامیک در زنجیره تامین       49

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله