دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : كليات تحقيق و ساختار پايان نامه………………………………………………………….. 8

 • ضرورت و اهداف برنامه ریزی حمل و نقل شهری……………………………… 9
 • ضرورت آگاهی از تقاضای سفر برای برنامه ریزی شهری…………………… 10
 • تعریف مساله…………………………………………………………………………… 14
 • محتویات ……………………………………………………………………………….. 14

1-4-1 فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………….. 19

1-4-2  فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه ی تحقیق…………………….. 19

1-4-3  فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………… 19

1-4-4  فصل چهارم : نتایج تحقیق…………………………………………….. 19

1-4-5  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………. 19

 

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه ی تحقیق……………………………………………………… 22

 • مقدمه…………………………………………………………………………………….. 23
 • روش های مدل کردن ترافیک………………………………………………………. 24
 • تخمین ماتریس تقاضای مبدا-مقصد با استفاده از رویکرد آماری………… 30
  • حداکثر احتمال…………………………………………………………….. 30
  • حداقل مربعات عمومی…………………………………………………. 31
  • استنباط بیزین…………………………………………………………….. 33

2-4     تعیین تعداد و محل شمارشگرهای ترافیکی…………………………………….. 35

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی…………………………………………………………………………….. 45

 • مقدمه…………………………………………………………………………………….. 46
 • تعریف مسئله…………………………………………………………………………… 46
 • ارایه ی مدل ریاضی پیشنهادی……………………………………………………… 48
  • اندیس­ها……………………………………………………………………. 48
  • پارامترها……………………………………………………………………. 48
  • متغیرهای تصمیم­گیری………………………………………………….. 49
  • مدل ریاضی……………………………………………………………….. 49
  • تحلیل مدل………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق…………………………………………………………….. 52

 • مقدمه…………………………………………………………………………………….. 53
 • مثال عددی………………………………………………………………………………. 53

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی………………………………………………………………. 56

 • نتیجه­گیری………………………………………………………………………………. 57
 • پیشنهادات آتی…………………………………………………………………………. 58

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 59

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….. 59

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………. 59

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل چهارم

جدول (4-1) کمان های بهینه مثال عددی شبکه حمل و نقل…………………………………………. 53

 

جدول(4-2) مؤلفه های ماتریس تقاضای سفر اولیه…………………………………………………….. 54

جدول (4-3) مؤلفه­های ماتریس تقاضای سفر تخمینی………………………………………………… 54

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه                

فصل اول

شکل(1-1)شبکه کوچک برای اثبات وجود ماتریس تقاضای سفر چندگانه……………………… 17

فصل دوم

شکل(2-1)اهمیت جریان خالص و ناخالص با توجه به قانون 3 یانگ……………………………… 38

شکل(2-2)نمودار میانگین اطلاعات زوج مبدا-مقصد w  با توجه به احتمال سفر آن……………. 41

فصل سوم

شکل(3-1)مثال شبکه ساده برای بررسی مساله تکرار لینک …………………………………………. 50

فصل چهارم

شکل(4-1)شبکه حمل و نقل مورد بررسی………………………………………………………………. 53

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.