دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

1.کلیات………………………………………………………………………………………… 3

1.سؤال های تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-2.فرضیه………………………………………………………………………………….. 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………. 4

1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه…………………………………………………………………… 6

1-6. روش تحقیق:………………………………………………………………………….. 6

2.چند نکته در احوال شیخ……………………………………………………………………… 7

3.مفاهیم………………………………………………………………………………………. 11

3-1. سعادت و شقاوت در لغت…………………………………………………………… 11

3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت…………….. 15

افلاطون:………………………………………………………………………………… 15

ارسطو:…………………………………………………………………………………. 19

فارابی:………………………………………………………………………………….. 27

فصل اول: چيستى سعادت و شقاوت حقيقى از نظر ابن سینا…………………………………. 32

1-1. تعریف لذت:………………………………………………………………………… 34

1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏………………………………………………………. 40

1-3. مصداق سعادت نهایی انسان…………………………………………………………. 41

1-4. نکات………………………………………………………………………………… 45

متن کامل در سایت امید فایل 

نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت…………………………………………………… 45

نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:……………………………………………….. 46

نکته 3- میزان تأثیر  بدن  و عوامل خارجی در سعادت……………………………….. 47

نکته 4-  اینکه سعادت امری اخروی است:……………………………………………. 48

نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف……………………………………………………….. 49

1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت…………………………………………………………….. 49

1-6.  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات……………………………………………. 59

جمع بندی فصل……………………………………………………………………………. 61

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت………………………………………………………. 64

1.عقل عملی و عقل نظری…………………………………………………………………. 64

1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)……………………………………… 64

1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی…………………………………………………… 70

1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی…………………………………………………….. 71

1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری…………………………………………………….. 72

  1. نسبت نظر و عمل……………………………………………………………………….. 74

2-1. اهمیت وتأثیر عمل:………………………………………………………………. 75

2-2. چرایی تأثیر عمل………………………………………………………………… 77

2-3. راه استکمال قوه عملی…………………………………………………………… 79

2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان………………………. 81

2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر:……………………………………………………… 84

2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر……………………………………………………….. 86

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 86

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………….. 94

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.