دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

متن کامل در سایت امید فایل 

فصل اول: کلیات. 2

1.1 بیان جنبه مجهول مساله 3

2.1 سؤالات تحقیق  3

1.2.1سؤال اصلی تحقیق. 3

2.2.1سؤالات فرعی تحقیق. 3

3.1   پیشینه تحقیق  3

4.1       اهمیت موضوع. 5

5.1       فرضیه ها 5

6.1       بیان جنبه های جدید 5

7.1       نتایج علمی و عملی. 5

8.1       مصطلحات. 6

1.8.1مبحث اول: مفاهیم و مصادیق. 6

1.1.8.1گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی. 7

2.8.1مصادیق حقوق اجتماعی. 9

1.2.8.1گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی. 9

2.2.8.1گفتار دوم) حق بر آزادی تشکل. 10

3.2.8.1گفتار سوم) حق بر بهداشت. 11

4.2.8.1گفتار چهارم ) حق بر تشکیل ان جی او 12

5.2.8.1گفتار پنجم ) حق بر آموزش. 13

6.2.8.1گفتار ششم) حق بر مسکن. 13

7.2.8.1گفتار هفتم) حق بررفاه 14

3.8.1       مبحث دوم: حقوق بشر در اسلام 15

4.8.1       مبحث سوم ) اصول و مبانی حقوق بشر در اسلام 19

1.4.8.1گفتار اول) کرامت انسانی. 19

2.4.8.1گفتار دوم) اصل حیات شایسته 21

3.4.8.1گفتار سوم ) اصل جاودانه بودن. 25

5.8.1      مبحث چهارم) تاریخ حقوق بشر. 25

1.5.8.1  گفتار اول)تعریف حقوق بشر  25

2.5.8.1  گفتار دوم) زمینه حقوق بشر  26

3.5.8.1  گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی: 27

1.3.5.8.1اعلامیه حقوق بشر فرانسه 27

2.3.5.8.1اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

3.3.5.8.1قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی. 27

4.3.5.8.1منشور اجتماعی اروپا 27

5.3.5.81  دیوان اروپایی حقوق بشر. 28

6.3.5.8.1اعلامیه اسلامی حقوق بشر. 28

7.3.5.8.1میثاق های حقوق بشر. 28

8.3.5.8.1کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی. 29

9.3.5.8.1 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر  31

10.3.5.8.1منشور حقوق بشر آمریکایی. 32

1.10.3.5.8.1   الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی. 32

11.3.5.8.1    سند پکن. 33

12.3.5.8.1  اعلامیه توسعه هزاره 33

13.3.5.8.1  نهادهای زنان سازمان ملل. 34

14.3.5.8.1  اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده 35

15.3.5.8.1  تحولات اخیر اسناد منطقه ای. 35

6.8.1     مبحث پنجم) نسل بندی حقوق بشر. 36

1.6.8.1گفتار اول) نسل اول حقوق بشر. 36

2.6.8.1 گفتار دوم) نسل دوم حقوق بشر  37

3.6.8.1 گفتار سوم) نسل سوم حقوق بشر. 38

4.6.8.1 گفتار چهارم) نسل چهارم حقوق بشر. 39

7.8.1     مبحث ششم) سیر تحول حقوق بشر در قرن اخیر. 40

1.7.8.1گفتار اول) زمینه های پیدایش مشروطه 41

1.7.8.1   اول) عدالت‌خواهي شيعه 41

2.7.8.1   دوم) زمینه فکری خارجی. 42

3.7.8.1   سوم) زمینه های اجتماعی  42

8.1 نتیجه گیری فصل اول. 43

فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی. 44

1.2       مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی. 45

1.1.2 گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام 45

2.1.2 گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران. 47

2.1.2.1 بند اول) مقررات بازنشستگی. 48

3.1.2 گفتار سوم) تأمین اجتماعی در منابع بین المللی. 68

4.1.2 گفتار چهارم) محتوای حق بر تامین اجتماعی. 70

2.2     مبحث دوم :حق بر بهداشت. 71

1.2.2        گفتار اول) حق بر بهداشت در اسلام 71

2.2.2        گفتار دوم) حق بر بهداشت در قانون ایران. 72

3.2.2        گفتار سوم ) حق بر بهداشت در منابع بین المللی. 75

4.2.2        گفتار چهارم ) محتوای حق بر سلامت. 77

1.4.2.2  بند اول ) ابعاد حق بر سلامتی. 77

3.2      مبحث سوم) حق بر مسکن  77

1.3.2  گفتار اول) مسکن در اسلام 77

2.3.2  گفتار دوم) منابع داخلی. 83

3.3.2  گفتار سوم) مسکن در منابع بین المللی. 85

4.2      مبحث چهارم: حق بر سلامتی. 86

1.4.2  گفتار اول) اسلام و سلامتی. 86

2.4.2  گفتار دوم) حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران. 90

3.4.2  گفتار سوم) حق بر سلامتی زنان در قانون ایران. 97

4.4.2  گفتار چهارم ) حق بر سلامتی در منابع بین المللی. 112

5.2        مبحث پنجم) حق بر تشکیل احزاب. 114

1.5.2 گفتار اول) تشکل در اسلام 114

2.5.2 گفتار دوم) تشکل در قوانین ایران. 114

3.5.2 گفتار سوم) آزادی احزاب در منابع بین المللی. 117

6.2       مبحث ششم) سازمان مردم نهاد 118

1.6.2  گفتار اول) سازمان های مردم نهاد در ایران. 118

7.2     مبحث هفتم) حق بر رفاه 121

1.7.2       گفتار اول) رفاه در اسلام 121

2.7.2       گفتار دوم) ابعاد رفاه 122

3.7.2      گفتار سوم ) حق بر رفاه در ایران. 123

4.7.2      گفتار چهارم ) رفاه در منابع بین المللی. 131

8.2      مبحث هشتم) حق بر آموزش در اسلام 133

1.8.2  گفتار اول ) علم آموزی در اسلام 133

2.8.2  گفتار دوم ) حق بر آموزش در منابع داخلی. 135

3.8.2  گفتار سوم ) حق آموزش در منابع بین المللی. 142

4.8.2  گفتار چهارم) ابعاد و محتوای حق بر آموزش   145

فصل سوم : حقوق اجتماعی زنان در آلمان. 135

1.3  مبحث اول) معرفی آلمان. 136

1.1.3  گفتار اول) نظام سیاسی المان. 136

2.1.3  گفتار دوم) توسعه در آلمان. 137

3.1.3  گفتارسوم) دولت اجتماعی. 138

4.1.3  گفتار چهارم) نظام حقوقی آلمان. 139

5.1.3  گفتار پنجم ) نظام قضایی. 140

6.1.3  گفتار ششم) مبارزات زنان برای کسب حقوق اجتماعی. 141

7.1.3  گفتار هفتم ) قانون اساسی آلمان و نقش آن در شکل گیری دولت اجتماعی. 144

8.1.3  گفتار هشتم: بررسی مفهوم گندر. 146

2.3   مبحث دوم) بررسی مصادیق حقوق اجتماعی در آلمان. 148

1.2.3  گفتار اول )دادگاههای اجتماعی (SGG) 151

3.3  مبحث سوم ) حقوق اجتماعی در آلمان. 152

1.3.3  گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی. 152

2.3.3  گفتار دوم )انواع بیمه ها در آلمان. 156

3.3.3  گفتار سوم ) حق بر احزاب. 160

4.3.3  گفتار چهارم ) حق آموزش.. 165

1.4.3.3  بند اول ) نظام آموزشی آلمان: 166

2.4.3.3  بند دوم) آموزش در قانونی اساسی آلمان. 168

5.3.3  گفتار پنجم) حق بر مسکن. 172

1.5.3.3  بند اول) تعریف مسکن. 172

2.5.3.3  بند دوم ) مساله خلوت. 172

3.5.3.3  بند سوم)حق بر مسکن در قانون آلمان. 173

4.5.3.3  بندچهارم) ابعاد حق بر مسکن در آلمان. 174

6.3.3       گفتار ششم ) حق بر رفاه 175

1.6.3.3  بند اول) تعریف رفاه 175

2.6.3.3   بند دوم) کمک های اجتماعی. 176

7.3.3 گفتار هفتم) حق بر سلامتی. 181

1.7.3.3  بند اول) تعریف سلامتی. 181

2.7.3.3  بند دوم ) محتوای حق برسلامتی  در آلمان. 182

3.7.3.3  بند سوم) زندگی، بهداشت، ایمنی زنان در آلمان. 184

4.7.3.3  بند چهارم) طرح مقابله با خشونت علیه زنان. 185

8.3.3  گفتار هشتم) حق بر تشکیل ان جی او در آلمان. 185

1.8.3.3  بند اول) تعاریف و کلیات. 185

2.8.3.3  بند دوم ) سازمان های غیر دولتی. 187

مقایسه و نتیجه گیری. 189

پیشنهادات. 192

منابع. 193

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.