دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

                             فهرست مطالب

   مقدمه

 1 –   اهمیت موضوع .………………………………………………………………………………………   1              

 2 –  پیشینۀ مسئله

 • 2 خاستگاه بحث «اراده» در یونان  …………………………………………………………………   2
 • 2 اراده در افکار افلاطون و ارسطو …………………………………………………………………   6
 • 2 اراده در مکاتب رواقی و اپیکور  ……………………………………………………………….   12
 • 2 اراده در قرون وسطی ………………………………………………………………………………   14

5 – 2  عصر نوزایش(رنسانس)  و برخی از ویژ گیهای آن ……………………………………   18

6 -2  معنای اراده از نوزایش(رنسانس)  تا روشنگری …………………………………………   20

7 – 2  اراده در عصر روشنگری ……………………………………………………………………….   25

                               بخش اول کانت

مقدمه

 • کلیاتی در باب زندگی کانت …………………………………………………………………. 28

2  –  بحث تمهیدی اراده در کانت …………………………………………………………….   29

3  –  واژگان معادل با «اراده » در فلسفه كانت ……………………………………………..  32

 فصل اول :   اراده در عقل نظری

بحث تمهیدی ………………………………………………………………………………     36 کلیاتی در باب شناخت از نظر کانت ………………………………………………     37

معنای ايده …………………………………………………………………………………..    42

وحدت  استعلائي خود آگاهي ………………………………………………………..    48

مغالطات عقل محض  ……………………………………………………………………    52

         چند نكته و در باب اراده و نقد عقل محض ………………………………………    57

 

 فصل دوم  :اراده درعقل عملی

 

بحث تمهیدی ……………………………………………………………………………………    60

1-  واژگان کلیدی کانت در معنای اراده                                                                                                                                                                                    

           1-1 اصل   ……………………………………………………………………………………………….    62

2-1 قاعده  ……………………………………………………………………………………………….    63

3-1 اصل ذهنی یا دستور ……………………………………………………………………………    63     

4-1 اصول عینی  و قانون ……………………………………………………………………………    64    

5-1 غایت …………………………………………………………………………………………………   65

6- 1 غایت ذهنی و غایت عینی  ……………………………………………………………………  65

7-1 ماکزیم مادی و صوری …………………………………………………………………………..   66

2– انواع اراده…………………………………………………………………………………………..  67

 • – امر ……………………………………………………………………………………………… 69

1-3   انواع اوامر ……………………………………………………………………………………..  70

2– 3 امر شرطی( فرضی ، تعلیقی )……………………………………………………………..   70

3– 3 امر شرطی ظنی یا احتمالی ( یا امر مهارت یا امر فنی  )………………………………   71

4- 3  امر شرطی قطعی ( یا تاکیدی ) …………………………………………………………….    71

5- 3 امر مطلق ( امر تنجیزی یا یقینی ) ……………………………………………………………    72

1-5- 3 عینیت امر مطلق ……………………………………………………………………………    73

4تکلیف یا وظیفه …………………………………………………………………………………   74

5–  احترام ……………………………………………………………………………………………..   75

6- بحث اراده در کانت                                       

         1- 6 آزادی( اختیار )  یا موجبیت ( جبر) ………………………………………………………    77

2 – 6 اراده آزاد ……………………………………………………………………………………………    79

 • بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق و دفاع از ارادة آزاد …………………………………..     79

2-2- 6 نقد عقل عملی و تصدیق ارادة آزاد

                               3-2-6  اراده و علیت …………………………………………………………………….    82

4-2 – 6  تصدیق اراده آزاد و  وحدت آن با قانون عقل عملی ……………….    84

 • – 6 جمع بندي و نتيجه گيري …………………………………………………. 88

3  – 6 خود آييني اراده ، اصل اعلي و بنيادين اخلاق………………………………………   89

4- 6 دگر آیینی اراده ………………………………………………………………………………..   91

7 – اراده نیک یا اراده خیر.……………………………………………………………………   92

        1-7  معنای خیر در کانت ………………………………………………………………………………    93

2-7  معنای ” ارادة نیک ” در کانت…………………………………………………………………    94

3-7  امر مطلق ضابطه نهایی اراده …………………………………………………………………..    97

8- اراده و فضیلت

 • پیش زمینه ……………………………………………………………………………………..    99

2-8 معنای فضیلت در کانت …………………………………………………………………………..    100

3-8  رابطه فضیلت با اراده ………………………………………………………………………    101

 

9- اراده  و  ایده آل عقل محض ( خدا  )

         1-9  اثبات و معنای وجود خدا در کانت …………………………………………………     101        

2-9   رابطه اراده آزاد  و خدا ……………………………………………………………..     102

10- اراده و حق

1-10در آمدی در باب معنای حق در تفکر غربی…………………………………………..      105

2-10  تغییر معنای حق طبیعی و قانون طبیعی از سوفسطاییان تا رنسانس ……….       105

3-10   تغییر معنای حق طبیعی و قانون طبیعی از رنسانس تا کانت………………….      107

4-10   رابطه اراده و حق در کانت …………………………………………………………     109   

11 – اراده و سعادت

         1-11 معناي سعادت در ارتباط با اراده ………………………………………………………..      112

1-1-11 چگونگي سعادت فردِ فضيلتمند ………………………………………………………….      113

2 -1-11 چگونگي سعادتمندي نوع انسان ………………………………………………….     114

 12- اراده و ايده تاريخ :

        1-12 نظر كانت در ايده تاريخ ……………………………………………………………………..    116

2-12 غايت تاريخ كمال ارادة آزاد ………………………………………………………………..    118

 

فصل سوم : اراده در نقد قوه حکم

1 – درآمدی بر نقد قوۀ حکم …………………………………………………………. 120 

2– غایت‌مندی طبیعت(آزادی ارادة  انسان همچون غایت نهایی طبیعت )…………….  124 

3- امر والا و اراده ……………………………………………………………………….  128

4- اراده و نبوغ …………………………………………………………………………..  133

                                               

                                          بخش دوم  فيشته

مقدمه

  زندگی و احوال فیشته…………………………………………………………………………..  136

 واژگان کلیدی فیشته در معنای اراده              

خود ، غير- خود ، خود ناب ( مطلق ) ……………………………………………………………….   139

 فصل اول : جبر و اختیار در فلسفه فیشته

          1 – 1 خود و خود ناب  همچون ارادة بیکران ……………………………………………………   142

2-1 اراده بیکران یا نظم اخلاقی جهان یا ایدة الاهی (فلسفه وجودی یا فلسفه علم)……….  147

3-1 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در باب جبر یا اختيار در فلسفه فیشته………………………. 149                      

 فصل دوم : طبیعت اخلاقی تنها موجَب کنندة اراده در فیشته………………… 153

 فصل سوم :  نقش اراده در سایر ابواب فلسفة فیخته

        1-3  اراده ، وجدان ، فضیلت ……………………………………………………………………………..  157

2-3 نقش اراده در حقوق …………………………………………………………………………………….  159

3-3چند نکته در باب نظریه حق در فیشته ……………………………………………………………… 161

4  -3 اراده و تاریخ …………………………………………………………………………………………….. 163

                                          

                                      بخش سوم شوپنهاور     

مقدمه

زندگی و احوال شوپنهاور ……………………………………………………………………………….  166

 معنایِ کلید واژه ” اراده” درفلسفه شوپنهاور ……………………………………………………………   169

  فصل اول: «چهار توی اصل جهت کافی» و اراده به معناي عليت ……… 171

  فصل دوم  : بنیان هستی یا اراده ……………………………………………………………..  174 

 • 2 ایده‌ها و اراده …………………………………………………………………………….. 177

 فصل سوم : اراده و هنر

           1 –3  نقش هنر در آزادی و آرامش انسان …………………………………………………………  180

2-3 موسیقی و اراده ………………………………………………………………………………………  183

3-3 نبوغ و اراده …………………………………………………………………………………………..   185

فصل چهارم : اراده و اخلاق 

          1-4 آزادیِ اخلاقی  یا جبرِ اخلاقی ……………………………………………………. 187

2-4 فضیلت یا ارزش …………………………………………………………………………………  190

فصل پنجم : نقش اراده در سایر ابواب فلسفۀ شوپنهاور

متن کامل در سایت امید فایل 

        1-5  اراده در تاریخ ………………………………………………………………………….  192

2- 5  اراده و حقوق ………………………………………………………………………….. 193

                                      بخش چهارم نیچه

مقدمه : 

کلیاتی در باب زندگي و احوال نیچه ………………………………………………………………… 195

دربارة  آثارِنیچه ……………………………………………………………………………………………  197  

فصل اول :  عبور از متافیزیک ………………………………………………………………… 199  

 فصل دوم : ذات هستی ، اراده ………………………………………………………………. 203

فصل سوم :  ارادة معطوف به قدرت

بحث تمهیدی ………………………………………………………………………………….. 207

             1-3  واژه گانِ معادل با «اراده» در فلسفۀ نیچه …………………………………… 208

2-3 معنای« اراده» از نظر نیچه ……………………………………………………… 209

3-3 معنای قدرت از نظر نیچه ………………………………………………………. 212

4-3 معنای ارادة قدرت ………………………………………………………………… 216

1-4-3  تفاسیر متفاوت از ارادة قدرت ………………………………………  219

فصل چهارم :   ارادة معطوف به قدرت و اخلاق

بحث تمهیدی …………………………………………………………………………………………………….. 223

1-4  باز انديشي در باب بنيانهاي خير و شرّ ……………………………………….. 224

1-1-4  اراده منشا مفاهیم «خير» و «شرّ» ………………………………………225

2-4 نفی مسیحیت و ارزش‌های دینی …………………………………………………227

 • آموزه مرگ خدا و اراده ………………………………………………………… 231

4-4  نفی‌ِ نگرشِ عقلانی به اخلاق……………………………………………………… 234

5-4 نیهیلیسم یا نیست‌انگاری……………………………………………………………. 236

              1-5-4 تفاسیر متفاوت از نیست انگاریِ نیچه……………………………………… 240

فصل پنجم :  جبر یا اختیار در تفکر نیچه

         1-5 نفی علیت و آزادیِ علّی………………………………………………………………. 243

2-5 آزادیِ اراده ………………………………………………………………………………. 247

3-5  آزادی اراده و هنر ……………………………………………………………………. 250

4-5  آزادی اراده در عشق به تقدیر و بازگشت جاودان

1-4-5 معنای بازگشت جاودان همان ………………………………………..  252

2-4-5 معنای عشق به تقدیر ……………………………………………………  254

5 -5  ارادة آزاد همچون ارادة آری – گوی به هستی………………………………. 256  

 فصل ششم :  ابر انسان و ایدة آزادی  

       16  ابرانسان کیست ؟……………………………………………………………………….. 261

2-6 ابر انسان و ایدة آزادی ……………………………………………………………….. 264

فصل هفتم : ارادۀ قدرت و نقش آن در سایر افکار نیچه

 • 7 اراده و تاریخ ……………………………………………………………………………………… 268
 • 7 ارادۀ قدرت و حقوق …………………………………………………………………………… 274

                           بخش پنجم  سیر تحول معنای «اراده»

                                       (جمع بندی و نتیجه گیری )

تحول معنایی اراده از عقل انگاری به اراده انگاری  (تساوق وجود با اراده ) ………………….282

تغییر در مبانیِ هستی شناسیِ انسان(از ثبات به صیرورت از ایده به طبیعت بشری)………..292

تغییر در شناخت شناسی( چرخش از شناخت علمی به نفی حقیقت شناخت)……………………………295

تغییر معنای شناخت از امری عقلی به امری تخیلی- هنری ……………………………………….298

تغییر معنای فضیلت  از اراده نیک به اراده قدرت ……………………………………………………300

تضمین سعادتِ فرد به جای سعادت نوع درتغییر معنای تاریخ………………………………… 306

تحول درمبانی حقوق ، از حق طبیعی همچون قانون عقل به حق طبیعی همچون ارادۀ قدرت فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 310 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

سیر تحول معنای -اراده- از کانت تا نیچه- با تاکید بر فیشته و شوپنها ور 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.