دانلود پایان نامه ارشد تربیت بدنی: 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن 

تکه ای از متن پایان نامه :

هم‌چنینافزایشسطوحپلاسماییACEبههنگامیکجلسهتمرینهوازیفزایندهوکاهشآنبلافاصلهپسازتمرینمشاهدهشد (13). ایندرحالیاستکهتفاوتمعناداریدرسطوحدرگردشACEدرپاسخبهیکجلسهتمرینهوازییامقاومتیدیدهنشد (11). تمرین‌هایفزایندهدرکودکانموجبافزایشسطوحسرمیACEگردید (7). لذا1-6- محدودیت‌های پژوهش

  • مهمترین محدودیت این پژوهش تفاوت در آمادگی بدنی آزمودنی‌ها بود که توسط پژوهشگر قابل کنترل نبود.
  • همچنین کنترل رژیم غذایی آزمودنی‌ها از محدودیت‌های دیگر این پژوهش می باشد که به صورت کامل توسط پژوهشگر قابل کنترل نبود.
  • کنترل تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های وراثتی آزمودنی‌ها نیز برای پژوهشگر میسر نبود.
  • صحت گفتار و رفتار آزمودنی‌ها در 12 ساعت ناشتابودن شبانهمشخص نبود.
  • کنترل دقیق فعالیت بدنی روزانه آزمودنی‌ها ممکن نبود.

 

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

ACE: آنزیمACEبهعنوانیکپپتیدازدکاپپتیدیدرسیستم‌های مختلف بدنازجملهقلبی – عروقییافت می‌گردد. اینآنزیمنقشکاتالیزوریدرتبدیلAngΙبهAngΙΙرابرعهدهدارد. بسترهایعروقیازمکان‌هاییاستکهاینآنزیمبهوفوریافتمی‌شودوسببپاسخعروقی،تنگیوتکثیرسلولیمی‌گردد [74]. افزایشفعالیتاینآنزیمسببافزایشتولیدAngΙΙمی‌گرددکهازقوی‌ترینمنقبضکننده‌هایعروقیاست. اینعاملانقباضقدرتمندباسازوکارهایمتعددیازجملهتنگیآرتریول‌ها،افزایشتولیدرادیکالآزادوکاهشتولیدنیتریکاکسیدسببپرفشارخونی،هایپرتروفیمیوکاردواختلالدرعملکرداندوتلیالعروقمی‌گردد [20].

تمرین هوازی: فعالیت ورزشی دویدن در سالن با 45-40 درصد حداكثر ضربان قلب ذخیره به مدت 25 دقيقه در هفته اول بود كه در هفته هشتم به 45 دقيقه با 80 -70 درصد حداكثر ضربان قلب ذخیره رسيد (هر هفته 5 دقيقه به زمان و 5 درصد به شدت افزوده گردید).انجام گردید [91].

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.