دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)- قسمت 2

………………………………………………………………………………………….

  2-13-3-6)عدم آگاهی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………

  2-13-3-7)اعتماد مشتری………………………………………………………………………………………………………………………..

  2-13-3-8)مقررات…………………………………………………………………………………………………………………………………

  2-13-4)مزیت های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..

  2-13-4-1)مزیت های کوتاه مدت بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………

  2-13-4-2)مزیت های میان مدت بانکداری الکترونیکی ………………………………………………………………………………..

  2-13-4-3)مزیت های بلندمدت بانکداری الکترونیکی ……………………………………………………………………………….

  2-13-5)جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام مؤسسات مالی و خدماتی……………………………………………………

  2-13-6)محرک های راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………..

  2-13-7)چالش های توسعه بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………..

  2-3) پیشینه تحقیق………………………………………………..…………………………

  2-3-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………..

  2-3-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………….

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1) مقدمه …………….………………………………………………………………….

  3-2) روش تحقیق……………………………..……………………………………………

  3-3) جامعه آماری…………………………..……………………………………………

  3-4) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………….……………………………….

  3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………

 
ط

3-5-1)تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….

  3-6)روش تجزیه ­و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………….

  3-7)روایی و پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………

  3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ها…………………………………………………………………………………………………..

  3-8-1)مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………………….

  3-8-2)معیارهای برازش…………………………………………………………………………………………………………………………..

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………

 

4-1) بخش اول : آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………

 

4-2-1)ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………

  4-2-1-1)جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4-2-1-2)سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  4-2-1-3)تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………

  4-2-1-3)نوع استخدام ………………………………………………………………………………………………………………………….

  4-2-1-4)سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………….

  4-3)آزمون نرمال بودن داده­ها …………………………………………………………………………………………………………………..

  4-4)استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………………………….

  4-5)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بعد مشتری……………………………………………………………………………………………….

  4-5-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد مشتری…………………………………………………………………………………………….

  4-6)تحلیل عاملی اکتشافی بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………………….

  4-6-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………..

  4-7)تحلیل عاملی اکتشافی بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………..

  4-7-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………..

  4-8)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………

  4-8-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….

  4-9)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط داخلی ……………………………………………………………………………………………….

  4-9-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط داخلی…………………………………………………………………………………….

  4-10)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط میانی ……………………………………………………………………………………………..

  4-10-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط میانی ………………………………………………………………………………….

  4-11)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط خارجی ………………………………………………………………………………………….

  4-11-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط خارجی………………………………………………………………………………..

  4-12)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول……………………………………………………………………

  4-12-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول………………………………………………………..

 
ی

4-13)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………….

  4-13-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………..

  4-14)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………………………………….

  4-14-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات…………………………………………………………………..

  4-15)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر آموزش همگانی………………………………………………………………………………………

  4-15-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر آموزش همگانی ……………………………………………………………………………….

  4-16)مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق)……………………………………………………………………………….

  4-17)مفروضات رگرسیون خطی چندگانه………………………………………………………………………………………………..

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1) مقدمه …………………………….………………………..…………………………

  5-2) نتایج فرضیات…………………………..…………………………..…………………

  5-3) نتیجه گیری كلی…………………………………………………….…………………..

  5-4) پیشنهادها براساس فرضیات…………………………………………………….…………

  5-6) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

  5-5) پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی………………………………………………………..………………………

  منابع لاتین…………………………………….……………………………………………

  پیوست ها………………………………….…………………………………..…………

  جدول های تحقیق

  جدول 1-1) انواع تغییرات سازمانی………………………………………………………………………………………………………….

  جدول3-1) تشریح پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….

         جدول 3-2) جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

  جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………..

  جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها………………………………………………………….

  جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………………………………..

  جدول 4-3  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………

  جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها…………………………………………………..

  جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت آنها…………………………………………………..

  جدول 4-6  نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال………………………….

  جدول 4-7 نتایج آزمون KMO-Bartlett در بعد مشتری…………………………………………………………………………….

  جدول 4-8 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مشتری……………………………………………………………………………….

  جدول 4-9 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………..

 
ک

جدول 4-10 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری بعد مشتری………………………………………………………………………

  جدول 4-11  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون تکنولوژی…………………………………………………………..

  جدول 4-12 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تکنولوژی ………………………………………………………………………

  جدول 4-13 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی………………………………………………………….

  جدول 4-13 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………

  جدول 4-14 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری تکنولوژی………………………………………………………………………..

  جدول 4-15  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………

  جدول 4-16 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………………….

  جدول 4-17 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………..

  جدول 4-18 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری ساختار سازمانی …………………………………………………………..

  جدول 4-19  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نیروی انسانی………………………………………………………..

  جدول 4-20 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نیروی انسانی…………………………………………………………………..

  جدول 4-21 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………..

  جدول 4-22 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری نیروی انسانی……………………………………………………………………

  جدول 4-23  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط داخلی ………………………………………………………

  جدول 4-24 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط داخلی ……………………………………………………………………..

  جدول 4-25 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………

  شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط داخلی  در حالت تخمین استاندارد………………………………………………

  جدول 4-26 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط داخلی ………………………………………………………………….

  جدول 4-27  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………….

  جدول 4-28 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………………………

  جدول 4-29 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………..

  جدول 4-30 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط میانی…………………………………………………………………….

  جدول 4-31  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………..

  جدول 4-32 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………………………

  جدول 4-33 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………….

  جدول 4-34 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط خارجی…………………………………………………………………..

  جدول 4-35  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول ……………………………….

  جدول 4-36