دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش- قسمت 2

ك مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبك رهبری كه منجر به مشاركت گروهی كاركنان و تشكیل گروه های كاری گردد، موجب انجام اثربخش، كارآمد، منظم و هماهنگ كارها می گردد (San Juan, 1998). علاوه بر این، بكارگیری سبك رهبری حمایتی و مشاركتی منجر به افزایش لذت انجام كار در كاركنان  می گردد.

امروزه سازمانهای  با چالشهای جدیدی مواجه هستند. معلمان  متقاضی خدمات با کیفیت بالا با حداقل قیمت ممکن می باشند.  برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشكلتر می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راههایی باشند كه بتوانند بطور اثربخش و كارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند (Clegg, 2000) . ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرایندهای اداری بدون مشاركت كلیه نیروی انسانی و ارایه خدمات مستمر، مطلوب و مؤثر توسط ایشان امكان پذیر نمی باشد. ارایه خدمات  اثربخش به جامعه تا حد زیادی به كار گروهی كاركنان  و سبك رهبری و مدیریت این سازمانها بستگی دارد (Sorrentino&Nelli, 1992).

قلمرو تحقیق :

از نطر قلمرو مورد استفاده در این تحقیق، که شامل کارکنان ، پرسنل اداری ، مدیریت ، معلمان  و مراجعه کنندگان و رفتارهای اجتماعی ایشان در محیط اداره می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه افراد شاغل در محیط اداره آموزش و پرورش می باشد .

قلمرو زمانی تحقیق :

از نظر بعد زمانی این تحقیق و پژوهش در سال تحصیلی 91-90 انجام گرفته است .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تحقیقات نشان داده است كه سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره وری سازمان ها رابطه دارد (Frank & et.al, 1982 , ChoikFoong, 2001). علاوه براین بین سبک رهبری مدیران رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد  (Dunham, 2000 , Mowday& et.al, 1982).

در پژوهشی كه به منظور بررسی نقش مدیریت مشاركتی بر میزان كارایی بیمارستان در یكی از بیمارستانهای وابسته به تأمین اجتماعی تهران در سال 1380 صورت گرفت، مدیریت مشاركتی در شش ماهه اول سال مذكور منجر به افزایش گردش تخت بیمارستان به میزان  48/8 درصد و كاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان و وقفه گردش تخت به میزان 25/8 و 11/11 درصد شده بود كه از لحاظ آماری معنادار بوده است (مصدق راد، 1382).

نتایج تحقیق دیگری كه در 63 واحد پرستاری در 4 بیمارستان ایالات متحده انجام گرفت، بیانگر این واقعیت بود كه در واحدهایی كه سبك مدیریت مشاركتی را اجرا می نمودند، سطح بالایی از همبستگی بین كاركنان و سطح پایینی از استرس شغلی بین كاركنان وجود داشت.این كاهش استرس كاری موجب افزایش  كیفیت خدمات پرستاری شده بود. مدیریت مشاركتی منجر به افزایش رضایتمندی كاركنان و بیماران نیز شده بود (Leveck  and Jones, 1996).

بدون شك سبك رهبری مدیران در هدایت صحیح كاركنان در جهت اهداف سازمانی موثر است. استفاده از بهترین سبك رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و كارایی بیمارستان خواهد شد.  تحقیقات کافی در این زمینه به ویژه در سازمانهای بهداشتی و درمانی کشور صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانها گردد. آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری سبک مناسب رهبری به منظور افزایش کارایی بیمارستانها گردد.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***