دانلود پایان نامه ارشد:ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ- قسمت 2

ی ﺧﺎﻧﻮاده4 ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎ، ارزشﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص آدﻟﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ (واﺗـﺲ و ﺷﻠﻤﻦ5، 2003؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺮاﺳﺘﯽ6و ﻫﻤﮑﺎران، .(2004 از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻄـﺮح در ﺣـﻮزهی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘﺮوری7 واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮد در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ، اﯾﺠـﺎد ﺳـﺎزﮔﺎریﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺧﺼـﺎﯾﺺ ﺑﻌﺪی ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاوان و ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدك ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ، در رﺷﺪ و ﺗﺤـﻮل ﺷﺨﺼـﯿﺖ وی ﻣـﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾـﮏ ﮐـﻮدك ﺑﮕﺬارد، ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ وی ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای دﯾﮕـﺮ در ﺻﺤﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آن اﺳﺖ.

 

Adler ١ Individual psychology ٢ Barclay ٣ family constellation ٤ Watts & Shulman ٥ Trusty ٦ parenting style ٧

 

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

 

 

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی آدﻟﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻞﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ1ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آدﻟﺮ از ﺳﻦ رﺷﺪ زﺑـﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﺳـﻦ ﭘﻨﺞ، ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﮐﻮدك اﻫﺪاﻓﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی وی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ (ﻫﺎﯾﻠﻨـﺪ2، .(2008 روشﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر، ادراﮐﺎت و اﻋﻤﺎل ﻓﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ وﺣـﺪت ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد وی، زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﻣﯿﺮاﻧﺪا3، .(1994 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻓﻌﺎل و ﻫﺪف ﻫﺪف ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ (اﺳﺘﺮاچ4، .(2003

 

آدﻟﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕـﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎری رﺳﺎن وی در ﻓﻬﻤﯿﺪن و درك ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧﻬـﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت، ﮐﻮدك ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را رﺷﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای وی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد (آﻧﺰﺑﺎﮐﺮ5 و آﻧﺰﺑﺎﮐﺮ، 1956؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺎﯾﻠﻨﺪ، .(2008

 

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ، روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﯾـﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺒﮏﻫـﺎی ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘﺮوری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﮕﺮشﻫﺎ، اﻋﻤﺎل و اﻇﻬﺎرات ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼت واﻟـﺪ-ﮐـﻮدك را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﮔﻼﺳﮕﻮ6 و ﻫﻤﮑﺎران، 1997؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳـﻠﯿﮑﺮ7و ﻫﻤﮑـﺎران، .(2005 ﺑﺎﻣﺮﯾﻨـﺪ8

 

ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ8 در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪی ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺛـﺮات آن روی ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد- ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ9، ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ10 و ﺳـﻬﻞ ﮔﯿﺮاﻧـﻪ1 ، ﮐـﻪ ﻣﮑـﻮﺑﯽ و ﻣـﺎرﺗﯿﻦ2 ﺳـﺒﮏ ﺳـﻬﻞ

lifestyle ١ Highland ٢ Miranda ٣ Strauch ٤ Ansbacher ٥ Glasgow ٦

 

Slicker ٧ Baumrind ٨ authoritative ٩ authoritarian ١٠

 

اﻧﮕﺎراﻧﻪ3 را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ (اﺳﺘﯿﻨﺒﺮگ4 و ﻫﻤﮑﺎران، .(1989 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ، ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل، ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪهاﻧـﺪ (دورﻧﺒـﺎخ5 و ﻫﻤﮑـﺎران، 1987؛ اﺳﺘﯿﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران، 1989؛ ﻣﮑﻼن و ﻣﺮل6، 1998؛ ﻫﺮز و ﮔﺎﻟﻦ7، 1999؛ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ ﭘﻮر، .(1383 ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ادراك ﮐﻮدك از رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻓﺘﺎر واﻗﻌﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری وی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷـﺪ (ﺷﻔﺮ8، .(1965 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ادراك از ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـﺮوری ﻧﺸـﺎن دادهاﻧـﺪ (دورﻧﺒﺎخ و ﻫﻤﮑﺎران، 1987؛ رﺿﻮان ﺧﻮاه، .(1388

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***