دانلود پایان نامه ارشد:اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی- قسمت 2

ی كلی………………………………………………………………………………………………………………….119

5-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………119

5-3-1-پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………….122

5-4-محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….123

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..125

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………129

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………131

پیوست الف…………………………………………………………………………………………………………………………………………132

پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….152

 

فهرست جداول

 

1-رویكرد­های بهبود كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………………….30

2-رویكردهای بهبود كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………………….31

3-نسل­های سه گانه برنامه­های كیفیت زندگی كاری………………………………………………………………………………………….35

4-شاخص­های كیفیت زندگی كاری……………………………………………………………………………………………………………………..38

5-فهرست كامل پروژه­های 5گانه طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………..75

6-حجم جامعه و نمونه آماری مشمول طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………..88

7-صفات كیفی و ارزش­های عددی گزینه­های پرسش­نامه…………………………………………………………………………………..90

8-تعداد و ترتیب سؤالات مربوط به هر متغیر در پرسش­نامه………………………………………………………………………………90

9-ضریب آلفای كرونباخ برای متغیر­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….92

10-توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………95

11- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب پست سازمانی…………………………………………………………………………96

12- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………………………………..97

13- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب سابقه كاری…………………………………………………………………………….98

14-آمار توصیفی نمره كیفیت زندگی كاری كاركنان قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………100

رابطه بین كیفیت زندگی كاری كاركنان قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………………100

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

آمار توصیفی نمره سیستم پرداخت دستمزد و پاداش كاركنان قبل و بعداز جرا طرح………………………………………..101

رابطه بین سیستم پرداخت دستمزد و پاداش قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………102

نتایج آزمون T…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

آمار توصیفی نمره محیط كاری ایمن و بهداشتی قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………………..103

رابطه بین محیط كاری ایمن و بهداشتی قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………….103

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

آمار توصیفی نمره تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………105

رابطه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………105

نتایج آزمون T……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

آمار توصیفی نمره قانون­گرایی كاركنان قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………………………………..106

رابطه بین قانون­گرایی قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………106

آمار توصیفی نمره وابستگی اجتماعی زندگی كاری قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………….108

رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی كاری قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………108

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

آمار توصیفی نمره فضای كلی زندگی كاری كاركنان قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………….109

رابطه بین فضای كلی زندگی كاری قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………..109

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

آمار توصیفی نمره یكپارچگی و انسجام اجتماعی قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………….111

رابطه بین یكپارچگی و انسجام اجتماعی قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………….111

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

آمار توصیفی نمره توسعه قابلیت­های انسانی قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………………….112

رابطه بین توسعه قابلیت­های انسانی قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………112

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

 

فهرست اشكال

 

مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

نقش كیفیت زندگی كاری در انگیزش………………………………………………………………………………………………………………….26

وضعیت سازمان امور مالیاتی پیش از شروع طرح جامع مالیاتی………………………………………………………………………….66

راهكارهای دستیابی به اهداف طرح جامع مالیاتی………………………………………………………………………………………………..70

محورهای 5گانه طرح جامع مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………..71

فهرست پروژه­های طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..79

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………………………………96

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب پست سازمانی آنها……………………………………………………………………………………….97

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………98

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سابقه كاری آنها……………………………………………………………………………………………99

 

 

چكیده

مشکلات موجود مالیاتی کشور، مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ایرادات و ناهمسویی سیاست­ها ، نظام­ها و فرایند­های ناکارآمد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان ، اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه­های عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرار­های مالیاتی گردید. این معضلات باعث کاهش درآمد­های مالیاتی ، نارضایتی مؤدیان و همچنین افزایش حجم كاری درمیان كاركنان مالیاتی گردید ؛در نهایت این کاستی­ها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب و مشخص می­نماید.

هدف این تحقیق بیان رابطه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر كیفیت زندگی كاری كاركنان سازمان امور مالیاتی(مطالعه موردی اداره كل امور مالیاتی استان كرمانشاه)می­باشد،كه بوسیله پرسشنامه نظرات كاركنان سازمان امور مالیاتی در این خصوص گردآوری شده است . پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی بوده و از نظر روش تحلیل توصیفی محسوب می­شود و برای جمع­آوری اطلاعات و آمار از شیوه اسنادی و میدانی استفاده شده است.فرضیه­های تحقیق به بررسی رابطه بین اجرای طرح جامع مالیاتی و تاثیر آن بر كیفیت زندگی كاركنان سازمان امور مالیاتی می­پردازد.با بهره گرفتن از آزمون T فرضیه­ها ، مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اندنتایج تحقیق تأیید­كننده آن است كه رابطه معنا­داری بین اجرای طرح جامع مالیاتی و كیفیت زندگی كاری كاركنان سازمان امور مالیاتی وجود دارد.بنابراین و با توجه به نتایج تحقیق ، سازمان امور مالیاتی كشور برای رسیدن به اهداف بلند مدت و موفقیت در اجرای طرح جامع مالیاتی باید توجه ویژه­ای به كاركنان خود داشته باشد.

 

واژگان كلیدی: طرح جامع مالیاتی،كیفیت زندگی كاری كاركنان،امور مالیاتی كرمانشاه.

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

1-1—مقدمه

 

مالیات از منابع مهم درآمد دولت­ها است. ثبات و تداوم  وصول مالیات موجب ثبات در برنامه­ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه­های گوناگون می­شود.دریافت مالیات از آحاد افراد جامعه در كشورهای جهان امری طبیعی و بر اساس سیاست مالی است ودر برخی از كشورهای صنعتی جهان 90تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیاتها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واكنش منفی در برابر آن بروز نمی­دهند.

تغییر و تحول در نظام اقتصادی كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد ، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست.اجرای طرح جامع مالیاتی دركشورما نیز در همین راستا بوده و اگر با هوشمندی و بستر­سازی کامل اجرا شود ، می تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی ،اجتماعی و توسعه نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.  یکی از موارد مهم برای سهولت و موفقیت اجرای این طرح ، توجه به کارکنان سازمان مجری آن یعنی سازمان امور مالیاتی است که به عنوان مهم­ترین بازوی اجرایی این طرح به شمار می­روند.

سازمانهای عصر حاضر با نگاه کاربردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند.بهبود کیفیت زندگی کاری مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است.

كیفیت زندگی كاری عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ویژه پیامد های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی و به پیامد های شخصی تجربه كاری و چگونگی بهبود كار در راستای رفع نیازهای فرد تاكید دارد.

در این فصل شِمایی كلی از تحقیق ارایه شده است. بدین صورت كه ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته می­شود و پس از­آن چهارچوب مفهومی مسئله ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است كه در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه قلمرو زمانی و مكانی تحقیق كه در اداره كل امور مالیاتی استان كرمانشاه در خلال سال 1392 بوده است بیان شده ، همچنین اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.پس از آن به طور خلاصه روش تحقیق استفاده شده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی ، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یك از شاخص­ها به صورت جداگانه مطرح می­شود.

1-2-عنوان تحقیق

اثرات اجرای طرح تحول مالیاتی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان امور مالیاتی

1-3-بیان مسئله

مشکلات موجود مالیاتی کشور مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ، ایرادات و ناهمسویی سیاست­ها ، نظام­ها و فرایندهای ناکارامد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان و اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه­های عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. که در نهایت این معضل باعث کاهش درآمد­های مالیاتی و افزایش نارضایتی مؤدیان مالیاتی گردید.که نهایتاً این کاستی­ها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب می­نماید.

با توجه به مطالب مطروحه ، طرح جامع مالیاتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می­باشد . این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن ، از ویژگی­های متمایزی نسبت به طرح­های مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی ، تأثیر گذاری اجتماعی ، حضور گروه­های متعدد مشاور در آن ، به انضمام پیچیدگی­های فنی طرح ، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژه­ای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم­های فن­آوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور ، تمام فعالیت­های اقتصادی در مجموعه­ای یکپارچ