دانلود پایان نامه:بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM- قسمت 2

ری                                                                              131
            4-4-1-2-2) معیار فرآیندها                                                                           132
            4-4-1-2-3) معیار کارکنان                                                                             133
            4-4-1-2-4) معیارخط مشی- استراتژی                                                        134
            4-4-1-2-5) معیار منابع- شراکت ها                                                              135
            4-4-1-2-6) معیارنتایج کارکنان                                                                    135
            4-4-1-2-7) معیار نتایج مشتریان                                                                 136
            4-4-1-2-8) معیار نتایج جامعه                                                                      137
            4-4-1-2-9) معیارنتایج کلیدی عملکرد                                                         137
       4-4-2) تجزیه و تحلیل رگرسیون                                                                         138
       4-4-3) یافته های فرعی تحقیق                                                                           148
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه                                                                                                                     158
5-2) مروری بر یافته های پژوهش                                                                                       158
     5-2-1) معیار رهبری                                                                                                   158
     5-2-2) معیارخط مشی- استراتژی                                                                                159
     5-2-3) معیار کارکنان                                                                                                  159
     5-2-4) معیار منابع- شراکت ها                                                                                    160
     5-2-5) معیار فرایندها                                                                                                 160
     5-2-6) معیار نتایج مشتریان                                                                                        161
     5-2-7) معیار نتایج کارکنان                                                                                         162
     5-2-8) معیار نتایج جامعه                                                                                            162
     5-2-9) معیار نتایج کلیدی عملکرد                                                                               163
5-3) پیشنهادها                                                                                                               164
     5-3-1) رهبری                                                                                                           164
     5-3-2) خط مشی- استراتژی                                                                                       164
     5-3-3) کارکنان                                                                                                          165
     5-3-4)منابع شراکت ها                                                                                            166
     5-3-5) فرایند                                                                                                            166
5-4) محدودیت­ها                                                                                                             167
5-5) پیشنهادها جهت پژوهش­های آتی                                                                               167
منابع                                                                                                                                169
پیوست­ها                                                                                                                                   175
فهرست اشکال
شکل 2 -1: چارچوب بالدریج                                                                                           22
شکل2-2:  الگوی جایزه کیفیت بالدریج                                                                          26
شکل2-3: الگوی جایزه کیفیت دمینگ                                                                           34
شکل 2-4: الگوی معیارهای جایزه کیفیت استرالیا                                                         39
شکل 2-5: مدل جایزه ملی کیفیت فرانسه و معیارهای آن                                             41
شکل 2-6: اجزای اصلی مدل EFQM و ارتباط بین آنها                                                  47
شکل 2-7: مدل تعالی سازمانی EFQM                                                                           53
شکل 2-8: چرخه کیفیت دمینگ(PDCA)                                                                  55
شکل 2-9:  هرم تعدیل یافته کانجی                                                                                89
شکل 2-10: مدل فشرده تعالی کانجی                                                                            90
شکل 2-11: هرم تعدیل یافته کانجی                                                                               52
شکل 2-12: مدل فشرده تعالی کانجی                                                                            53
شکل4-1: میزان سن پاسخ دهندگان                                                                           118
شکل4-2: نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان                               119
شکل 4-3: نمودار میله ای گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان                                         121
شکل4-4: نمودار میله ای درصد فراوانی سمت( پست) سازمانی پاسخ دهندگان         122
شکل4-5 نمودار توزیع فراوانی تجربه کاری پاسخ دهندگان                                        123
شکل4-6: مدل کلی روابط بینشاخص های تحقیق                                                        125
شکل4-7: نمودار درصد فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات تحقیق(طیف لیکرت)      127
شکل 4-8: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش توانمند ساز مدل             128
شکل4-9: نمودار فراوانی نحوه پاسخگویی به سؤالات بخش نتایج مدل EFQM           128
 
فهرست جداول
جدول2-1: کاربرد ارزیابی عملکرد                                                                                   13
جدول 2-2: معیار های مدل مالكولم بالدریج                                                                   38
جدول 2-3: مقایسه مدلهای ارزیابی كیفیت ژاپن، امریكا، اروپا                                      51
جدول 3-1: توزیع سوالات هر بعد                                                                                   62
جدول4-1: میزان سن پاسخ دهندگان                                                                            67
جدول4-2:  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                                  68
جدول4-3: سمت های شغلی پاسخ دهندگان                                                                  69
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 

  • مقدمه

شاید پرآوازه ترین تحول در زمینه مدیریت در طی یکی دو دهه اخیر ارایه الگو و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات و به طور کلی فعالیت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی باشد. پیروزی چشم گیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت تحول آسای تولیدی و اقتصادی آنان همراه با ارایه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی که مسایل پیچیده سازمان های امروزی را پاسخگو باشد بوده است (مهربان،1387).
مدیریت کیفیت جامع1 هرچند که بر پایه کارهای برخی از پیشگامان جنبش بهبود کیفیت مانند دمینگ2، جوران3، کرازبی4 و دیگران، در ژاپن، آمریکا و اروپا پدیدار شد، اما الگوی جامع آن به تدریج و با بهره گیری از نوآوری و مدیریت در زمینه های فنون کمّی و آماری ساختار و معماری نوین سازمان، فنون بهبود و بازسازی سازمان و الگوهای مشارکتی و توانا سازی کارکنان که پرداخته چند دهه گذشته بوده شکل گرفته است. امروزه سازمان های پیشرو با بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت جامع به دستاوردهای استثنایی نائل شده اند که شاید نمونه برجسته آن رنسانس صنایع اتومبیل سازی آمریکا باشد که با 3 تا 5 سال تلاش و پیروی از روش های مدیریت کیفیت جامع پس ماندگی قابل توجه خود را از ژاپنی ها تا حد بسیار زیادی جبران کرده و دور نیست که در زمینه بسیاری از آنها پیشی بگیرند. مزیت عمده مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک روش فراگیر مدیریت، آینده درخشان آن به عنوان تعیین کننده اصلی سمت گیری جریان مدیریت نوین است.
انجام و استحکام پایه های نظری، فنون و الگوهای کاربری این روند را می توان در نگرش سیستمی آن و استفاده از فنون و الگوهای گروهی و همین طور شیوه های پیشرو و فعال آن در بررسی و حل و فصل مشکلات سازمانی با تأکید بر فرآیندهای کار به عنوان محور اصلی جستجو کرد( زمردیان،1389).
مدل های سرآمدی یا تعالی سازمان چارچوب هایی مبتنی بر علم، تجارب و نظریات مدیریتی هستند که مبنای اصلی آن مدیریت کیفیت جامع (TQM) بوده و مشخصات کلی یک سازمان متعالی را تعریف می کند. پیرو نظریه پردازان مفهوم سرآمدی یا تعالی سازمان و مدل های مربوطه، استفاده از این مدل ها در سطح جهان به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های بهبود و اولویت بندی آنها به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است( شرطان،1388)؛ این استقبال به حدی بوده است که در اغلب کشورها برای جلب توجه عمومی و ایجاد انگیزه برای استفاده از آنها، این مدل ها به عنوان ارزیابی جوایز بهره وری، کیفیت و تعالی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه در بیش از 70 کشور جهان بر اساس مدل های تعالی سازمانی جوایزی با عناوینی چون جایزه کیفیت، جایزه بهره وری، جایزه تعالی سازمان، جایزه تعالی کسب و کار و جایزه تعالی عملکرد اهدا می شود. اثر بخشی استفاده از مدل تعالی چنان بوده است که حتی در کشور ژاپن که منشا جوایز کیفیت در سطح جهانی محسوب می گردد از سال 1996 جایزه کیفیت ژاپن، به موازات جایزه کیفیت دمینگ، ولی بر اساس مدل تعالی اهدا می گردد. از مشهورترین مدل های جایزه کیفیت جهانی می توان از جایزه دمینگ ژاپن، مالکوم بالدریج آمریکا و EFQM اروپا نام برد. در کشور ایران نیز از سال 1382 جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM به اجرا درآمده است.
لازم به توضیح است که ارزش مدل های تعالی سازمان نه به خاطر استفاده از آنها به عنوان مدل ارزشیابی شرکت ها در فرآیندهای اهدای جایزه، بلکه استفاده از آنها توسط مدیران و نظام های مدیریتی به عنوان ابزاری برای ایجاد یکپارچگی و تعالی در مدیریت کسب وکار است( توکلی،1390). بنابراین با توجه به اهمیت بخش مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت کلان شهرهای ایران و به خصوص پایتخت آن تهران و با توجه به تغییرات سریع و پیچیده در نیازها و الزامات کیفی در راستای تکریم و احترام به حقوق شهروندی افراد در این پژوهش به بررسی روابط بین شاخص های معیار توانمندساز و نتایج مدل تعالیEFQM  در سازمان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهر تهران به عنوان یکی از متولیان عرصه تعیین استراتژی های کلان در راستای ارتقای سطح حقوق شهروندی و حرکت به سمت جامعه مدرن و جهانی پرداخته شده است.
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق پرداخته و سپس به ترتیب به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی) و در نهایت به تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. اهمیت این فصل از آن جهت می باشد که خواننده با مطالعه این فصل، به هدف محقق از انجام این تحقیق پی برده و با کم و کیف تحقیق از نظر زمانی و مکانی آشنا می گردد.

  • بیان مسأله

امروزه سازمان های بسیاری در کشورما در فرآیند جهانی شدن با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و باقی ماندن در آن مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و رقابت پذیری سازمان ها نیازمند برنامه ریزی صحیح و همه جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظور ارتقا بهره وری و کیفیت محصولات و خدمات متعالی است . برخی از این سیستم ها در ابعاد سازمانی مطرح می گردند و با تلاش مدیران و کارکنان بنگاه قابل برنامه ریزی و استقرار  هستند، اما برخی دیگر ابعاد مالی دارند و باید برنامه ریزان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بدان بپردازد(EFQM،2010).
استفاده از روش های علمی برای تعیین استراتژی های سازمان  و نیز استفاده از مدل های شناخته شده ای همچون مدل تعالی سازمانی EFQM برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها چند سالی است که درکشور ما رایج شده است با اجرای این مدل می توان از طریق خودارزیابی که به صورت دوره ای به اجرا گذاشته می شود به نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمانی پی برد  و در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمان گام های بلند برداشت( شرطان،1388).
آنچه در بحث EFQM مهم به نظر می آید تعیین میزان رابطه بین توانمندسازها و معیارهای نتایج، و همچنین شدت و ضعف این رابطه هاست، که کدام یک نقش مهمتری و کدام نقش کمتری در ایجاد نتایج ارزیابی در مدل تعالی EFQM دارند.
تعداد صفحه : 205
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***