دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید- قسمت 2

ت شناختی……………………………………………………………………………………153
1-1-2-4 متغییر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….153
1-1-1-2-4 تحلیل تاثیر سن بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………………….155
2-1-2-4 متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………156
1-2-1-2-4 تحلیل تاثیر تحصیلات بر نگرش مصرف کننده………………………………………………………….158
3-1-2-4 متغییر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………159
1-3-1-2-4 تحلیل تاثیر جنسیت بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………160
4-1-2-4 متغییر درآمد پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………161
1-4-1-2-4 تحلیل تاثیر درآمد بر نگرش مصرف کننده……………………………………………………………….162
3-4 تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………..163
1-3-4 مقایسه میزان شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا………………………………….163
2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول……………………………..165
3-3-4 تحلیل وضعیت موجود……………………………………………………………………………………………………..166
1-3-3-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………………..166
2-3-3-4 آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول……………………………………………………….167
3-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………….168
4-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………..170
5-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………………..171
6-3-3-4 آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های تحقیق……………………………………………………………172
7-3-3-4 تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………..174
1-7-3-3-4 متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………………………………………………174
2-7-3-3-4 متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………177
3-7-3-3-4 متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………………………………………….179
4-3-4 مدل های اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………..181
1-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده…………………………………………………….181
2-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده……………………………………………………..183
3-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر درونزای نگرش مصرف کننده…………………………………………………..185
5-3-4 بررسی مدل های ساختاری تحقیق……………………………………………………………………………………187
1-5-3-4 مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی……………………188
2-5-3-4 مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی……………189
4-4 بررسی و تست فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….192
5-4 ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا…………………………………………………..196
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………199
2-5 بررسی نتایج تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………….200
3-5 بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..201
4-5 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………206
5-5 مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر شده در پیشینه تحقیق…………………………………………………207
6-5 پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………209
7-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….210
8-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………211
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….212
ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..215
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………219
 
فهرست نمایشگرها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمایشگر1-1: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………12
نمایشگر1-2: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..38
نمایشگر2-2: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………42
نمایشگر3-2: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………44
نمایشگر4-2 استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..53
نمایشگر5-2 روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..56
نمایشگر6-2 راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..58
نمایشگر7-2 راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………61
نمایشگر8-2 راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..63
نمایشگر9-2 راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….65
نمایشگر10-2 راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………………………66
نمایشگر11-2 مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..106
نمایشگر12-2 مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..107
نمایشگر13-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….110
نمایشگر14-2 مدل مورد استفاده پایان نامه جباری………………………………………………………………………113
نمایشگر15-2 مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………122
نمایشگر16-2 مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز…………………………………………………………………………..123
نمایشگر1-3 مدل مفهومی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………133
نمایشگر2-3 مولفه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………..137
نمایشگر3-3 آزمون اعتبار متغییر های تحقیق……………………………………………………………………………..143
نمایشگر1-4 توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………153
نمایشگر2-4 درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….154
نمایشگر3-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..155
نمایشگر4-4 خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
نمایشگر5-4 توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….156
نمایشگر6-4 درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..157
نمایشگر7-4 خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………158
نمایشگر8-4 توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….159
نمایشگر9-4 درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..159
نمایشگر10-4 میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..160
نمایشگر11-4 خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………160
نمایشگر12-4 توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………161
نمایشگر13-4 درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………162
نمایشگر14-4 خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….163
نمایشگر15-4 مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….163
نمایشگر16-4 مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..164
نمایشگر17-4 مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….164
نمایشگر18-4 مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………164
نمایشگر19-4 فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….165
نمایشگر20-4 اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………166
نمایشگر21-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول…………………………………………………………….167
نمایشگر22-4 آزمون میانگین رضایت از ویژگی های محصول………………………………………………………..168
نمایشگر23-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده………………………………………………….169
نمایشگر24-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………….171
نمایشگر25-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش…………………………………………………………………….172
نمایشگر26-4 آزمون میانگین ابعاد متغییر های تحقیق…………………………………………………………………173
نمایشگر27-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر تناسب ادراک شده……………………………………………………174
نمایشگر28-4 کل واریانس تبیین شده متغییر تناسب ادراک شده…………………………………………………175
نمایشگر29-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر تناسب ادراک شده………………………………………….176
نمایشگر30-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………………..178
نمایشگر 31-4 کل واریانس تبیین شده متغییر کیفیت ادراک شده………………………………………………..178
نمایشگر32-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر کیفیت ادراک شده…………………………………………178
نمایشگر33-4 آزمون بارتلت و KMO متغییر نگرش مصرف کننده…………………………………………………179
نمایشگر34-4 کل واریانس تبیین شده متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………………….180
نمایشگر35-4 ماتریس چرخش یافته عاملی متغییر نگرش مصرف کننده……………………………………….180
نمایشگر36-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت استاندارد………………………………182
نمایشگر37-4 مدل اندازه گیری متغییر تناسب ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………183
نمایشگر38-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت استاندارد………………………………184
نمایشگر39-4 مدل اندازه گیری متغییر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری……………………185
نمایشگر40-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت استاندارد…………………………….186
نمایشگر41-4 مدل اندازه گیری متغییر نگرش مصرف کننده در حالت ضرایب معناداری………………….187
نمایشگر42-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………188
نمایشگر43-4 مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………………………………189
نمایشگر44-4 مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………….190
نمایشگر45-4مدل تاثیر 4 عامل مربوط به متغییر تناسب ادراک شده بر متغییر نگرش درحالت ضرایب معنادار………………………………………………………………………………………………………………………………………..191
نمایشگر46-4 مقادیر ضرایب بتا و t برای هر یک از فرضیه ها………………………………………………………..192
نمایشگر47-4 ماتریس مقایسه وضعیت موجود و اهمیت مربوط ب