استانداردهای مبلمان

آئين كاربرد سطوح لازم جهت مبلمان آپارتمان‏هاي مسكوني

  1 – هدف و دامنه كاربرد

هدف از تهيه اين آئين كاربرد تعيين حداقل سطوح لازم جهت قرار دادن اشياء و فواصل و سطوح لازم جهت حركت ( آمد و شد ) افراد در اطاق‏هاي پذيرائي , غذاخوري , والدين بچه‏ها و همچنين در راهروها, انبارها, ايوان‏ها و بالكن‏ها ميباشد.

در طرح ساختمان‏هاي مسكوني جهت افراد تنها نيز ميتوان طبق اين آئين كاربرد عمل كرد. در كليه مواردي كه مفاد اين آئين كاربرد با ضوابط شهرداري منطقه مغايرت داشته باشد ملاك عمل ضوابط شهرداري خواهد بود. در

  2 – تعاريف

2 – 1 – سطوح استقرار : سطوح استقرار عبارتند از سطوح لازم جهت استقرار اسباب و وسائل مختلف

2 – 2 – فواصل : فواصل عبارتند از فاصله‏هاي ميان سطوح استقرار مختلف و همچنين ميان سطوح استقرار و ديوارها, درها و پنجره‏ها .

2 – 3 – سطوح باز : سطوح باز عبارتند از سطوح آزاد ميان سطوح استقرار مختلف و يا ميان سطوح استقرار و ديواره‏ها

و همچنين سطوح لازم جهت بازشدن درها .

سطوح بازي بچه‏ها ادامه سطوح باز ميباشند.

  3 – سطوح استقرار مبل‏ها

از آنجا كه مبلمان اطاق‏هاي پذيرائي بصورت‏هاي مختلف امكان‏پذير است از ذكر يك يك سطوح استقرار مبل‏ها صرفنظر شده و فقط بذكر اندازه‏هاي اطاق‏هاي پذيرائي ميپردازد اطاق‏هاي پذيرائي نبايد از اندازه‏هاي ذيل كوچكتر باشند : ( از نظر ابعاد و طرز استقرار به استانداردهاي موجود از قبيل نويفرت مراجعه شود) .

3 – 1 – اطاقهاي پذيرائي با غذاخوري :

در آپارتمان هاي  4 نفره  حداقل  22 متر مربع

در آپارتمان هاي  5 نفره    حداقل    25 متر مربع

در آپارتمان هاي  6 نفره    حداقل    30 متر مربع

3 – 1 – 1 – اطاق هاي پذيرائي بدون غذاخوري

اطاق هاي پذيرائي بدون غذاخوري بايد حداقل 18 متر مربع مساحت داشته باشند و در اينصورت بايد سطح استقرار جهت غذاخوري در جاي ديگري پيش بيني شود.

3 – 2 – غذاخوري : سطح استقرار غذاخوري بستگي به وضع خانوادگي داشته ولي حداقل بايد براي 4 نفر كافي باشد.

3 – 2 – 1 – مبلمان غذاخوري بايد بصورت اطاق مستقلي انجام شود و از آن ميتوان بعنوان اطاق پذيرائي دوم و يا اطاقي جهت كارهاي ديگر خانه داري از قبيل خياطي و غيره نيز استفاده كرد.

3 – 2 – 2 – سطح استقرار غذاخوري در جدول 1 اين آئين كاربرد تعيين شده است.

مراجعه شود به شكل شماره (1) و جدول شماره 5

3 – 3 – در آپارتمانهاي مسكوني وجود يك بالكن جهت نشستن ضروري است.

براي اين منظور بايستي حداقل 3 متر مربع مساحت و 1/40 متر عمق در نظر گرفت.

3 – 4 – اطاق خواب والدين

3 – 4 – 1 – سطح استقرار وسايل اطاق خواب والدين در جدول شماره 2 اين آئين كاربرد تعيين شده است.

3 – 4 – 2 – چنانچه آپارتمان فاقد اطاق بچه باشد ميبايستي در اطاق والدين سطح استقرار لازم جهت قرار دادن تخت خواب براي يك بچه كوچك (110 * 55 سانتيمتر ) و كمد لباس در نظر گرفت.

3 – 4 – 3 – بهتر است كه  كمد لباس‏هاي رو و زير و ملحفه ها و وسائل اضافي ديگر از قبيل ميز توالت و ميز خياطي مجاور يكديگر واقع شوند .

3 – 4 – 4 – سطح استقرار جهت كمد لباس هاي رو و زير و ملحفه ها ميتواند خارج از اطاق والدين در جاي ديگري غير از فضاي پذيرائي نيز پيش بيني شود .

3 – 5 – اطاق بچه :

3 – 5 – 1 – سطوح استقرار اطاق بچه طبق جدول شماره 3 اين آئين كاربرد تعيين ميشود.

3 – 5 – 2 – سطوح استقرار براي كمدهاي لباس هاي رو و زير و ملحفه ها ميتوانند خارج از اطاق بچه ها در جاي ديگري غير از پذيرائي پيش بيني شوند.

3 – 6 – كمد ديواري – در داخل هر آپارتمان ميبايستي بتعداد كافي كمد ديواري تعبيه گردد. ( در داخل يا مجاورت اطاق هاي خواب )

3 – 6 – 1 – هر آپارتمان ميبايستي يك انباري بمساحت كافي در داخل يا خارج فضاي مفيد باشد ( حداقل 6 متر مربع باشد)

3 – 6 – 2 –  سطح استقرار جهت كمد وسائل نظافت آپارتمان بايد داراي ابعاد 60 * 50 سانتيمتر و يا حداقل مساحت 0/25 متر مربع باشد ( در صورت امكان در مجاورت سرويس هاي بهداشتي )

3 – 6 – 3 – چنانچه انباري موجود كافي نباشد ميتوان با ايجاد سقف كاذب در نقاط مناسب آپارتمان سطح بيشتري را ( تا %2 سطح آپارتمان ) ايجاد كرد .

3 – 7 – راهروها – راهروي ورودي  هر آپارتمان بايد داراي جالباسي بعرض حداقل 100 سانتيمتر باشد.

  4 – سطح استقرار جهت رادياتورها و بخاري ها

4 – 1 – بخاري هاي منقول با سوخت مايع يا جامد

توضيح : در اين اندازه ها فواصل لازم جهت حفظ فاصله از ديوارها و يا اشياء جانبي نيز منظور شده است .

4 – 2 – بخاري هاي ديواري : سطوح  استقرار بخاري ها ديواري برابر است با سطح قاعده آنها .

4 – 3 – راديوتورهاي حرارت مركزي و بخاري هاي منقول برقي و يا گازي :

سطوح استقرار رادياتورهاي حرارت مركزي سيستم گرمايش و سرمايش و بخاري هاي منقول برقي و يا گازي بر حسب سطح قاعده آنها تعيين ميشود و علاوه بر سطح استقرار بايد فواصل جانبي لازم نيز در نظر گرفته شود.

بخاري ها و راديوتورها و لوله هاي مربوطه بايد طوري قرار گيرند  كه در مبلمان و فضاي اطاق ها ايجاد اشكال و مزاحمت نكنند. توصيه ميشود كه رادياتورهاي گرمايش و سرمايش در زير و يا مجاورت پنجره تعبيه گردد.

  5 – فواصل , سطوح باز

5 – 1 – فواصل

شكل شماره (4)

5 – 2 – سطوح باز – طول سطوح باز از روي سطوح استقراري و طرز قرار گرفتن آنها تعيين ميشود .

عمق سطوح باز از روي فواصل قسمت‏هاي مختلف مبلمان و ساير وسائل موجود در اطاق تعيين ميشود.

5 – 3 – سطوح بازي بچه‏ها :

در هر آپارتمان سطح كافي جهت بازي بچه ضروري است كه بهتر است در داخل يا مجاورت اطاق بچه ها باشد.

 

 

 

4- مبلمان – تجهيزات ميز كامپيوتر  – ويژگي‌ها

1                      هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي‌ها ، روشهاي آزمون ، نمونه‌برداري و نشانه‌گذاري تجهيزات ميز كامپيوتر  مي‌باشد.

2                      دامنه كاربرد

اين استاندارد كليه تجهيزات اصلي ميز كامپيوتر را در بر مي گيرد.

3                     مراجع الزامي

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

3-1                استاندارد ملي ايران 412 : سال 1375 پوشه

4                      تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد اصطلاحات و / يا واژه‌ها با تعاريف زير به كار مي­رود:

4-1                 طول ميز

طولاني ترين قسمت رويه ميز را گويند.

4-2                   عرض ميز

كوتاه ترين فاصله بين دولبه ميز را گويند.

4-3                ارتفاع

فاصله عمودي بالاترين نقطه سطح ميز از زمين را گويند.

4-4                 چوب ماسيو

قطعات چوب كه از برش چوب درختان به دست مي‌آيند.

4-5                زهوار چوبي

به باريكه‌هاي چوبي كه بر روي لبه‌هاي بعضي از مصنوعات چوبي   چسبانده مي‌شود(براي كاهش صدمات ناشي از ضربات احتمالي اجسام).

4-6                بهر

عبارت است از تعداد تجهيزات ميزهاي كامپيوتر محتوي يك محموله كه از يك درجه و يك نوع و با ابعاد يكسان تحت شرايط مشابه توليد شده باشند.

 

5                        اجزا ميز كامپيوتر

5-1                 ميز اصلي كه مي تواند داراي طبقات متعدد باشد.

5-2                  ميز كناري كه مي تواند داراي طبقات متعدد باشد.

5-3                 ميز رابط كه ميز اصلي و كناري را به يكديگر متصل مي نمايد.

5-4                  انواع فايل

 

6           ويژگي ها

6-1                 صفحات رويه ميز بايد از چوب ماسيو ، صفحات تخته چند لا ، ورزاليت ، تخته خرده چوب زهوار شده با انواع H.P.L[1] و مواد پلاستيكي تزريقي A.B.S[2] تخته فيبر با چگالي متوسط[3](MDF) باشد.

يادآوري 1 –     در صورت استفاده از تخته خرده چوب روكش شده بايد دو رويه صفحه ميز داراي روكش يكسان باشند تا مانع تابيدگي صفحه ميز گردد.

يادآوري 2 –    پايه­هاي ميز مي­تواند از پروفيل­هاي فلزي با ضخامت كمينه 8/1ميلي متر باشد.

يادآوري3 –     مسير ورود سيم­هاي ارتباطي را مي توان در پايه­ها تعبيه نمود.

6-2                  محل اتصال پايه­ها به قيد زير ميز بايد صاف و صيقلي باشد تا بر اثر تماس دست ايجاد خراش نكند.

6-3                 لبه­ها و گوشه­ها و نقاط جوش خورده بايد صاف و صيقلي باشد.

6-4                  محل تماس ميزبازمين بايد عاري از هر نوع تيزي و بريدگي بوده و داراي ته پايه­هاي فلزي يا پلاستيكي قابل تنظيم باشد تا علاوه بر تنظيم ارتفاع  به كفپوش صدمه وارد نكند.

6-5                  به­­ منظـ­ور جمـع­آوري كليـه كابل­هاي ورودي بايد كانالي1 (داكت) به اندازه كمينـه

3 * 3 سانتي­متر با حداقل 3 عدد پريز در محل مناسب زير ميز نصب گردد.

6-6                  كليه ميزهايي كه به صورت تك يا مجموعه مورد استفاده قرار مي­گيرند جهت جلوگيري از صدمات وارده به دستگاههاي اصلي كامپيوتر بايد بدون لرزش باشند.

6-7                 ميز رابط معمولا بين ميزهاي اصلي و كناري قرار مي گيرند و با اشكال و زواياي مختلف ساخته مي­شوند كه عمق وضخامت و جنس و ارتفاع آن بايد همانند ميزهاي اصلي و كناري باشد و قابليت بسته­بندي را داشته باشد.

6-8                 ابعاد ميزهاي كامپيوترو تجهيزات آن بايد طبق جدول يك باشد.

جدول 1 – ابعاد ميز كامپيوتر

طول عمق ارتفاع
ميزهاي اصلي يك طبقه 150 – 70 75 – 60 77 – 73
دو طبقه طبقه اول 150 – 70 55 – 30 90 – 75
طبقه دوم 150 – 70 30 – 27 80 – 65
يادآوري – ابعاد بر حسب سانتي­متر مي­باشند.

6-9                  فاصله محل قرار گرفتن صفحه كليد از رويه ميز بايد 12تا10 سانتي­متر باشد.

6-10                ابعاد فايل ها بايد طبق جدول دو باشد.

جدول 2 – ابعاد فايل­ها

                         ابعاد

نوع فايل

عمق عرض ارتفاع
دو كشويي كوچك 50 – 40 50 – 40 65 – 45
سه كشويي كوچك 50 – 40 50 – 40 75 – 55
دو كشويي بزرگ 60 – 50 50 – 40 75 – 70
سه كشويي بزرگ 60 – 50 50 – 40 110 – 105
چهار كشويي بزرگ 60 – 50 50 – 40 140 – 130
يادآوري – ابعاد برحسب سانتي­متر مي­باشند.

يادآوري 1 – درصورت استفاده از چرخ، ارتفاع چرخ به ارتفاع فايل اضافه مي­گردد.

6-11                 فايل­هاي كشويي بزرگ مي­تواند داراي ميله براي آويزان نمودن پوشه باشند.

6-12                ارتفاع ميله آويز پوشه از کف کشو بايد 29 تا 27 سانتي متر باشد.

6-13               صفحات چوبي بدنه فايل بايد يک تکه باشد.

6-14               ضخامت پشت بند بايد كمينه 3 ميلي­متر باشد.

6-15              فاصله­افقي بين­دوميله­آويزپوشه بايدطبق­استانداردملي­ايران شماره413 – «پوشه» باشد.

6-16              ضخامت کف کشو بايد كمينه 3ميلي متر باشد.

6-17              حرکت کشوها در داخل فايل بايد يکنواخت و روان باشد

6-18              کليه کشوهاي فايل مي توانند داراي انواع ريل ها باشند ولي کشوهاي بزرگ بايد به گونه­اي باشند که مانع از بيرون آمدن کشو و افتادن به خارج گردد.

6-19               محل تماس فايل بازمين بايدعاري ازهرنوع تيزي و بريدگي بوده و داراي ته پايه­هاي پلاستيکي و يا لاستيکي يا فلزي قابل تنظيم و يا چرخ دار باشد.

 

 

6-20               ابعاد داخل کشو، فايل­هاي بزرگ، بايد مطابق شماهاي 1و2باشد.

 

 

 

7-1                  تعادل ميز

بار گسترده 500 نيوتني به ابعاد 40*40سانتي­متر در گوشه­هاي سطح رويه ميز که يک يا دو ضلع آن مماس با لبه­هاي رويه ميز باشد وارد مي کنيم بايد تعادل ميز پايدار مانده و پايه­ها از زمين جدا نگردد.

7-2                آزمون استاتيك رويه ميز

روي صفحه ميز بار متمرکز استاتيک 500 نيوتني با راس بار دهنده و با سطح تقريبي 06/0 مترمربع يا با ابعاد تقريبي (2/0 * 3/0) متر به مدت 24ساعت را در وسط صفحه ميز وارد مي­نمائيم، به­طوريكه نيرو يا حركت نداشته باشد، نبايد هيچگونه تغييري در وضعيت پايه ها و اتصالات ايجاد شود.

7-3               مقاومت ريل کشوها

در هريک ازکشوهاي بزرگ بارگسترده 200 نيوتني و درکشوهاي کوچک 100 نيوتني قرار دهيد. به­وسيله دستگاهي که به دستگيره کشو متصل است به تعداد500 مرتبه کشو را كاملاً باز و بسته نماييد نبايد هيچگونه خرابي يا انحنايي در ريل ها مشاهده گردد و کشوها بايد روي ريل­ها به طور عادي ومعمولي حرکت نمايد.

7-4        آزمون رواني كشو فايل­ها

چنانچه هر يك از كشو ها با بار گسترده­اي مطابق بند 7-3 پر شده باشد، نيروي لازم جهت بيرون كشيدن كامل كشو، 5/4 نيوتن براي كشوهاي بزرگ و دو نيوتن در مورد كشوهاي كوچك خواهد بود.

7-5          چسبندگي رنگ قسمت­هاي فلزي

به­وسيله شانه­اي كه تيزي تيغه­هاي آن مشابه تيغ صورت تراش وفواصل تيغه ها ، 5/1ميلي متر مي­باشد و يا هر وسيله ديگر بر روي سطح رنگ شده­اي در دو جهت عمود بر هم يازده شيار در هر جهت كه فقط لايه رنگ راقطع نمايد بوجود آوريد ،سپس روي مربع هاي ايجاد شده يك قطه نوار چسب نوع سه ام1 شماره 250 به طول 10سانتي متر و عرض5/1سانتي متر در جهت رنگ شده بچسبانيد وبا يك  غلتك لاستيكي روي آن بكشيد، پس از نيم ساعت لبه نوار چسب را تحت زاويه 45 درجه كه محور اصلي نوار باسطح رنگ شده بسازد ،بلند كنيد و نوار چسب را تحت همين زاويه خيلي سريع ازروي مربع­ها بكنيد،پس از كندن نوار نبايد بيش از 5 درصد مربع هاي كوچك واقع در زير نوار چسب از سطح فلز رنگ شده جدا شوند.

7-6          چسبندگي رنگ قسمت هاي چوبي

پس ازانجام آزمون طبق بند6-5 ، بعد ازكندن نوارچسب نبايد بيش از5 درصد مربع ها از جا كنده شود.

7-7          سختي رنگ

نوك مداد 6H را با مداد تراش تيز كنيد و با فشار متعادل دست و تحت زاويه 45درجه با سطح فلز رنگ شده روي آن بكشيد،در سطح فلز رنگ شده ، نبايد خراشي ايجاد شود.

7-8        مقاومت در مقابل آب جوش

مقدار 250 ميلي ليتر آب مقطري كه در حال جوشيدن است روي سطح چوبي رنگ شده بريزيد و صبر كنيد تا خنك شود سپس روي سطح چوب را خشك كنيد،نبايد تغيير رنگ يا اثر رنگ يا لكه ونرم شدگي رنگ وغيره ايجاد شود.

 

8                نمونه برداري

تا 50 عدد از يك بهر 2 عدد و در ازاي هر 200 عدد اضافي يك عدد به تعداد نمونه ها اضافه شود.

9                 نشانه­گذاري

موارد زير با استفاده از بر چسب بايد در محل مناسبي كه قابل ديدن باشد درج گردد.

–  نام توليدكننده و علامت تجاري آن

كد مربوط به محصول يا سري ساخت و تاريخ توليد

ذكر عبارت «ساخت ايران»

 

5- مبلمان – ميز و صندلي مراكز آموزشي – ويژگي‌ها

1                      هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي‌ها ، روش‌هاي آزمون ، نمونه‌برداري و نشانه‌گذاري انواع ميز و صندلي مورد استفاده در مراكز آموزشي مي باشد.

2                      دامنه كاربرد

اين استاندارد براي انواع ميز و صندلي‌هاي مورد استفاده در مراكز آموزشي به غير از مدارس استثنايي كاربرد دارد.

 

3                     مراجع الزامي

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، مورد نظر است.

1 – High presure Laminated

2 – Aerylonitril Betadin Styrene

3 – Medium Density Fiber board  

کلمات کلیدی:

خرید مبل راحتی
خرید مبل ال
خرید مبلمان مدرن
خرید مبل اینترنتی
خرید مبل دست دوم
خرید مبل استیل
خرید مبل راحتی ارزان
خرید مبلمان دست دوم
خرید مبلمان منزل
خرید مبل تختخواب شو
خرید مبلمان راحتی
خرید مبل کلاسیک
خرید مبلیران دست دوم
خرید مبل چرم
خرید مبل دیوار
خرید مبل بادی
خرید مبل ارزان
خرید مبل از استانبول
خرید مبلمان انلاین
خريد مبل
خريد مبل استقبال istikbal
خريد مبل دست دوم
خريد مبل اينترنتي
خريد مبل از توليدي
خريد مبل تركيه
خريد مبل در تهران
خريد مبل كلاسيك
خريد مبلمان منزل
خريد مبل ال ايتاليايي
خريد مبل قسطي
خريد مبل سلطنتي اصفهان
خريد مبل تختخوابشو
خريد مبل نيم ست
خريد مبل ال ترك
خريد مبل ال
خريد

  • 1