ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی – پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف مسائل بهینه سازی چند هدفه

یک مسئله تصمیم گیری چندهدفه در حالت کلی بصورت زیر بیان می گردد.

رابطه فوق یک مدل ریاضی با P هدف را نشان می دهد. هر حل شدنی یاموجه یعنی پاسخی که تمامی محدودیت ها را ارضاء نماید، دارای P مقدار است که در مقایسه با ارزش حل های دیگر می تواند حالت های مختلفی را شامل شوند. یک جواب x برداری از n متغیر تصمیم  x=(x1,x2,…,xn)T در فضای شدنی  X است.

یک تفاوت برجسته بین بهینه سازی چند هدفه وتک هدفه این است که دربهینه سازی چند هدفه علاوه بر فضای متغیر تصمیم معمولی توابع هدف نیز یک فضای چند بعدی را تشکیل می دهند که فضای هدف ( Z ) نام دارد. برای هر جواب x در فضای متغیر تصمیم، یک نقطه در فضای تابع هدف وجود دارد به عبارت دیگر یک نگاشت بین بردار nبعدی جواب و بردار pبعدی هدف وجود دارد که با  F(x)=( f1(x),…,fp(x) ) نشان داده می شود. تصویر x یا همان ناحیه شدنی تحت نگاشت F در فضای هدف به صورت

تعریف می شود. شکل 2-5 ارتباط بین این دو فضا را نشان می دهد.

مشکل عمده در حل مسائل بهینه سازی چند هدفه از آنجا ناشی می شود که جواب بهینه شدنی توابع هدف مختلف لزوما با هم همراستا نبوده ودر مواردی با هم در تعارض [2]هستند. در چنین شرایطی نمی توان همه اهداف را به صورت همزمان بهینه کرد. در عوض باید به صورت تعادل رضایت بخشی[3] بین این جواب ها پرداخت. بنابراین مفاهیم بهینگی ویژه ای در بهینه سازی چند هدفه مورد نیاز است. در مسائل بهینه سازی تک هدفه[4] مجموعه جواب های شدنی به طور کامل وبراساس مقدار تابع هدف f قابلیت مرتب شدن دارند به گونه ای که در مورد جواب  خواهیم داشتf(x1)≤f(x2) و یا  f(x2)≤f(x1). در اینجا هدف یافتن جواب یا جواب هایی است که تابع f را بیشینه می کند (برای یک مسئله ماکزیمم سازی). هنگامی که مسئله بیش از یک هدف داشته باشد، X مجموعه ای کاملا مرتب[5] نیست، بلکه در حالت کلی یک مجموعه مرتب جزئی[6] است. این مفهوم در 2-6-الف نشان داده شده است. این شکل مربوط به مسئله کمینه سازی همزمان دو هدف f1 و f2 است. با توجه به شکل 2-6-ب جواب مربوط به نقطه B نسبت به جواب نقاط ناحیه 3 ارجح است، چراکه همزمان مقادیر f1 وf2  بزرگتری دارد. همچنین می توان گفت که نقطه B مغلوب نقاط ناحیه 1 خواهد شد، چراکه همزمان مقادیر f1 و f2 کوچکتری دارد. نقطه B نسبت به نواحی 2 و 4 قابل مقایسه نیست، چراکه گرچه یکی از آنها از نظر یکی از توابع هدف برتر باشد نسبت به تابع هدف دیگر بدتر است وبرعکس.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.