۲-۱-۲ نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو
نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند که چگونه تغییر در متغیرها و اهداف می تواند فضا را تغییر دهد. این که فرد چگونه می تواند این کار را انجام می دهد تابعی از شیوه بازنمایی دانش(برای مثال، ابعاد مفهومی متعدد به جای یک بعد واحد) و فرایندهایی است که بر آن بازنمایی های ذهنی عمل می کنند(برای مثال، فرایندهای ساخت طرحواره به جای بازیابی کامل طرحواره). (Carvalho ,2005,p 15)
انعطاف پذیری به معنای توانایی ارائۀ دانش به شکل های متعدد مفهومی ، از منظرهای مختلف، و سپس توانایی به کارگیری آن ها مبتن ی بر همان تنوع مفهومی و شکلی به منظور فهمیدن یا حل مسایل و ساختن دانش جدید است . یادگیرندگان زمانی که به صراحت مشاهده می کنند که چگونه دانش در قالب یک تلفیق مضمونی معتبر ، درون حوزه ها ی مختلف محتوایی انتقال می یابد، آن دانش را در حوزه های چندگانه هم به کار می گیرند (قندیلی،۱۳۸۹، ص ۱۱۵)
در مورد مفهوم انعطاف پذیری شناختی نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. اما در حال حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد. به طور کلی، توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است (Dennis,2010,p242). بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (Gan,2004,p57;Zong ,2010,p 24)
به طور کلی تئوری انعطاف پذیری شناختی CFT نظریه ساختارگرا در مورد یادگیری و آموزش است که برای اصلاح مشکلات مربوط به کسب دانش های پیشرفته ( در اینجا تغییر و تحول سازمانی) تلاش می نماید ، یعنی یادگیری یک موضوع فراتر از مرحله اولیه. بنابراین اهداف کسب دانش پیشرفته باید متفاوت از آموزش مقدماتی باشد. در مرحله مقدماتی هدف این است که یادگیرنده در معرض یک محتوا قرار گیرد بدین منظور که آن را به رسمیت بشتاسد و یا آن را به خاطر بیاورد. در مرحله پیشرفته کسب دانش یادگیری باید عمیق باشد، بدین مفهوم که یادگیرنده باید درک درستی از محتوا، دلیل آن، کاربرد آن در زمینه های گوناگون داشته باشد.
اسپیرو نظریه پرداز پیشتاز این زمینه بیان میکند که در نظریه انعطاف پذیری شناختی بر موارد زیر تاکید می شود:
– استفاده از موارد مختلف و مثالهای غنی با سطح دشواری بالا
– استفاده از اشکال مختلف بازنمایی دانش و فراهم آوردن مثال در انواع مختلف رسانه ها
– پیوند میان مفاهیم انتزاعی برای انتزاع مفاهیم و استفاده از راهبردهای قابل استفاده برای دیگر مسائل و حالتها (دانشور، ۱۳۸۹، ص ۳۷)
۲-۱-۳ دیدگاه روانشناسی شناختی
روانشناسی شناختی انسان را موجودی پردازش کننده اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند.این دیدگاه در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و به کار می برد.
روانشناسی شناختی همانند دیدگاه روانکاوی متوجه فرایندهای درونی است.اما در این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال،نیازها،و انگیزش تاکید شود بر اینکه افراد چگونه اطلاعات را کسب و تفسیر می کندو آنها را در حل مشکلات به کار می گیرند تاکید می شود.بر خلاف روانکاوی تکیه گاه شناختی نه بر انگیزش ها و احساسات و تعارضات نهفته بلکه بر فرایندهای ذهنی است که از آنها آگاهیم یا به راحتی می توانیم از آنها مطلع شویم.این رویکرد در تقابل با نظریه های یادگیری قرار می گیرد که محیط بیرونی را علت اساسی رفتار به شمار می آورند.اصولا دیدگاه شناختی به افکار و شیوه های حل مسأله کنونی توجه دارد تا تاریخچه شخصی.در این دیدگاه روابط بین هیجان ها انگیزش ها و فرایند های شناختی و در نتیجه همپوشی میان دیدگاه شناختی و دیگر رویکرد ها نیز آشکار
می شود.(ساراسون و همکاران،۱۳۹۰،ص ۱۰۱)
روانشناسی شناختی زاده ی روانشناسی گشتالت است که در دهه ی ۱۹۲۰ مطرح شد.وجه مشخصه ی دیدگاهِ شناختی، توجه نسبتا ً اندک به رابطه ی محرک –پاسخ و فعالیت های عصبی می باشد. توجه اصلیِ این رویکرد، به موضوعاتی نظیر ادراک، حل مساله از طریقِ شهود، تصمیم گیری و فهم است. در تمامِ این فرایند ها شناخت از اهمیت مرکزی برخوردار است . شناخت یک مفهومِ کلی است که تمامیِ اشکالِ آگاهی را در بر می گیرد و شاملِ ادراک، تفکر، تصور،استدلال، و قضاوت و غیره می باشد. انقلابِ شناختی شاملِ تمامِ دیدگاه هایی می شود که به این مباحث اهمیتِ زیادی می دهند. (سیچ،۱۳۹۰،ص ۱۴)

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد […]

پایان نامه درباره تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله […]

پایان نامه با موضوع تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

مقاومت در برابر تغییر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی و تغییر سازمانی

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (۲۰۰۵) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را […]

پایان نامه ارشد:نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد شهرستان کنگاور

 دانلود متن کامل پایان نامه نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل  دانشگاه آزاد واحد شهرستان  کنگاور

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره: اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش : مشاوره و راهنمایی عنوان : اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی “MA” گرایش مشاوره و راهنمایی موضوع: اثربخشی گروه […]

پایان نامه تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A) گرایش: عمومی     عنوان: رابطه بین تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی با فرسودگی شغلی   تابستان ۱۳۹۳    برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه رابطه الگوی استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  جامعه شناسی موضوع: بررسی رابطه میان الگوی استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کوهدشت پاییز ۹۰      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات یزد پایان نامه کارشناسی ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمایی عنوان تحقیق : اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم استاد مشاور: دکتر محمد حسین فلاح یخدانی ۱۳۹۳ برای رعایت حریم […]

پایان نامه نقش سرمایه ­های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی                        واحد یاسوج  دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش: عمومی عنوان: نقش سرمایه ­های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان ۱۳۹۳ […]

پایان نامه  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عنوان پایان نامه:  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی استاد مشاور: دکتر مجید محمود علیلو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی تابستان ۹٢ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : روانشناسی عمومی عنوان: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر پاییز ۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت­ پذیری دست به دنبال آسیب اعصاب محیطی در اندام فوقانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه روانشناسی رساله جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته علوم ا عصاب شناختی عنوان بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت­پذیری دست به دنبال آسیب اعصاب محیطی در اندام فوقانی اساتید مشاور آقای دکتر احمدرضا روفیگری اصفهانی آقای […]

پایان نامه تاثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک و پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند   پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش عمومی)   عنوان پایان نامه: تاثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک و پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری   شهریور ماه ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پابان نامه اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکرد های شناختی، روانی و حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  دانشگاه اصفهاندانشکده ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی  پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی خانم زهره محمدی تحت عنوان اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر کارکرد های شناختی، روانی و حرکتی […]

پایان نامه نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی موضوع : نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاری- صنعتی انزلی سال […]

پایان نامه مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تبریز پردیس بین الملی ارس گروه مدیریت پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت گرایش اجرایی عنوان مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی استاد مشاور دکتر منصور بیرامی   آذر ماه۱۳۹۳ برای رعایت […]

پایان نامه تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده مدیریت    (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی  گرایش : مالی عنوان: تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان استاد راهنما : دکترسید عباس کاظمی زمستان ۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و […]

پایان نامه بررسی و تحلیل فناوری و نسبت آن با نظریه های انسان شناختی در تعلیم و تربیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت عنوان: بررسی و تحلیل فناوری و نسبت آن با نظریه های انسان شناختی در تعلیم و تربیت استاد مشاور: دکتر اکبر رهنما تیرماه ۱۳۹۰ برای رعایت حریم خصوصی […]

 

انعطاف پذیری منابع انسانی -پایان نامه

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط
می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد (اعرابی و دانش پرور، ۱۳۸۵ ، ص ۶). مفهوم انعطاف پذیری در سطوح مختلفی نظیر سازمان، مدیریت و سطوح وظیفه ای نظیر مدیریت منابع انسانی قابل تعریف است. مفهوم انعطا ف پذیری منابع انسانی که برگرفته از ادبیات مدیریت منابع انسانی می باشد به ظرفیت مدیریت منابع انسانی، در ارتقای توانایی سازمان برای انطباق اثربخش و به موقع با الزامات متغیر و متنوعی که از ، ناحیه محیط یا درون سازمان تحمیل می شوند، اشاره دارد . هم چنین، رایت و اسنل[۱] (۱۹۹۸) انعطاف پذیری منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند: ” میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیری سازمان ها از مناسبترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع ” گفته می شود. ، اسنل[۲]  وجود محیط های پویا و متغیر و اهداف سازمانی متعارض، مستلزم انعطا ف پذیری منابع انسانی است. سانچز[۳] (۱۹۹۵) پیشنهاد می­نماید که هر چه طیف کاربردهای انتخابی یک منبع، بیش تر و زمان و هزینه جایگزین نمودن یک منبع با دیگری کمتر باشد ، انعطاف پذیری منابع بیش تر خواهد بود. انعطاف پذیری منابع انسانی به منزله یک خصیصه یا ویژگی درونی سازما نها، دارای سه مولفه به شرح زیر می باشد (عباسی، باباشاهی، افخمی اردکانی، فراهانی، ۱۳۹۲،ص ۹۰)

انعطاف پذیری کارکردی [۴]: به معنای توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده تری از وظایف می باشد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به میزان سازگاری کارکردهای منابع انسانی با طیف وسیعی از موقعیتها، واحدها و بخشهای مختلف سازمان اطلاق می گردد انعطاف پذیری کارکردی که خود را در طراحی مشاغل از طریق تیم سازی و تعدیل نقش ها نمایانگر می سازد، زمینه ساز ایجاد توانایی در افراد برای تغییر نقش های کاری شان، بدون ایجاد تعارض بیشتر یا کاهش تعهد می گردد، به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی زمینه انعطاف پذیری رفتاری نیروی انسانی را فراهم
می آورد، یعنی این که منابع انسانی توانایی پذیرش نقش های متفاوت و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف را کسب می نمایند و نقش های خود را به طور مستمر برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر، شکل دهی مجدد می نمایند .انعطا ف پذیری کارکردی، باعث می شود سازما نها ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی بین واحدهای مختلف خود بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ مناسبی ارایه دهند . به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به سازمان ها اجازه می دهد کارکردهای منابع انسانی مشابهی را در واحدهای مختلف ارایه نمایند و ظرفیتی را ایجاد کنند که به سختی بتوان از آن تقلید نمود  (بوتاچاریا و همکاران ،۲۰۰۵،ص ۶۲۲ -۶۴۰)

انعطاف پذیری رفتاری[۵]: این بعد بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری می باشد به نحوی که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص یک موقعیت را
می دهد. اگر کارکنان قادر باشند به جای این که از روندهای استاندارد تبعیت نمایند، الگوهای رفتاری متعدد را به طور مقتضی در شرایط مختلف به کار ببرند، سازمان با سهولت بیش تری با موقعیت­های متغیر سازگار شده و به آن ها واکنش، نشان می دهد و در نتیجه، رقابت پذیری خود را افز ایش می دهد. انعطاف پذیری رفتاری به شیو ههای مختلف م یتواند ارزش آفرینی نماید، اول این که انعطاف پذیری رفتاری سبب می شود که افراد توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیت های مختلف را کسب کنند و بتوانند پیچیدگیهای محیطی را درک نمایند، از طرف دیگر، انعطاف پذیری رفتاری به سازما نها این امکان را می دهد که در شرایط متغیر، به منظور پاسخ گویی به اقتضائات محیطی و اقدام بهینه در این راستا، دست به ابتکارات مختلفی بزنند. داشتن کارکنان با قابلیت های یادگیری بالا و پتانسیل فراوان، بدین معنا است که سازمان نیازی به استخدام افراد جدید واجد خصوصیات مورد نیاز برای پرداختن به تغییرات محیطی را ندارد.(عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۱)

انعطا ف پذیری مهارتی[۶] به ” کاربردهای متعدد مهارتهای منابع انسانی در وضعیت های مختلف ” و “این که چگونه می توان افراد با مهارت ها ی مختلف را به سرعت، سازماندهی مجدد نمود” اشاره دارد به عبارت دیگر، اگر کارکنان یک سازمان دارای تنوع وسیعی از مهارت ها باشند و بتوانند وظایف مختلف شغلی را طبق درخواست سازمان انجام دهند، گفته می شود که سازمان درجه بالایی از انعطا ف پذیری مهارتی را داراست.از آنجا که انعطا ف پذیری مهارتی سبب می گردد که سازمان صاحب مجموعه ای از نیروهای انسانی گردد که دارای مهارت های گسترده ای هستند و توانایی کاربرد این مجموعه مهارت ها را تحت شرایط مختلف دارند، در نتیجه، زمینه برای کسب نتایج مورد نیاز از وضعیت های مختلف و بهره برداری از فرصت های جدید کسب و کار فراهم می آید،ضمن آن که امکان استفاده از افراد در مشاغل مختلف فراهم و قدرت سازگاری سازمان افزایش می یابد .از طرف دیگر، انعطاف پذیری مهارتی به مدیران سازمان ها اجازه سازماندهی مجدد . نیروها را در مواجهه با تقاضاهای مختلف می دهد ضمن آن که ، مهارت های گسترده، پیچیده تر و مشکل تر از آن هستند که بتوان از آ ن ها تقلید کرد که همین وضعیت برای سازمان، موجد نوعی مزیت می باشد.. (عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۲)

[۱] Wright and Snell

[۲] Snell

[۳] Sanchez

[۴] Functional Flexibility

[۵] Behavior Flexibility

[۶] Skill Flexibility

 

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد […]

پایان نامه درباره تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله […]

پایان نامه با موضوع تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

مقاومت در برابر تغییر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی و تغییر سازمانی

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (۲۰۰۵) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را […]

پایان نامه ارشد:نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد شهرستان کنگاور

 دانلود متن کامل پایان نامه نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل  دانشگاه آزاد واحد شهرستان  کنگاور

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره: اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش : مشاوره و راهنمایی عنوان : اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی “MA” گرایش مشاوره و راهنمایی موضوع: اثربخشی گروه […]

پایان نامه تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A) گرایش: عمومی     عنوان: رابطه بین تنیدگی شغلی، سرسختی روانشناختی و خود کارآمدی با فرسودگی شغلی   تابستان ۱۳۹۳    برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه رابطه الگوی استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  جامعه شناسی موضوع: بررسی رابطه میان الگوی استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کوهدشت پاییز ۹۰      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی […]

پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات یزد پایان نامه کارشناسی ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمایی عنوان تحقیق : اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران کمرو پایه ششم استاد مشاور: دکتر محمد حسین فلاح یخدانی ۱۳۹۳ برای رعایت حریم […]

پایان نامه نقش سرمایه ­های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی                        واحد یاسوج  دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش: عمومی عنوان: نقش سرمایه ­های روانشناختی در پیش ­بینی سلامت روان و بهزیستی(رضایت از زندگی) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان ۱۳۹۳ […]

پایان نامه  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عنوان پایان نامه:  رابطه علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی استاد مشاور: دکتر مجید محمود علیلو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی تابستان ۹٢ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : روانشناسی عمومی عنوان: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر پاییز ۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پایان نامه بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت­ پذیری دست به دنبال آسیب اعصاب محیطی در اندام فوقانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه روانشناسی رساله جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته علوم ا عصاب شناختی عنوان بررسی ارتباط بین ظرفیت شناختی با بهبودی توانائی حساسیت­پذیری دست به دنبال آسیب اعصاب محیطی در اندام فوقانی اساتید مشاور آقای دکتر احمدرضا روفیگری اصفهانی آقای […]

پایان نامه تاثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک و پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند   پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش عمومی)   عنوان پایان نامه: تاثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک و پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری   شهریور ماه ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه ها درباره انعطاف پذیری شناختی

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه باعث گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند تکنولوژی پیشرفته اطلاعا تی باعث شده است که سازمان ها در حال آماده باش باشند..(شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

شاید تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب وکار تلقی شود. واقعیتهای امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه عملکرد خود را بهتر سازیم و آن را در سازمان خود به اجرا در آوریم تا سازمان بتواند به نیروهای بیرونی تغییر که از ، تغییرات بازار ، فشارهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفتهای فنی ناشی می شود و نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیمهای مدیریت ناشی می شود ، واکنش مثبت نشان دهد. با وجود این ، پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عملهای تغییر سازمانی با شکست مواجه می شوند. این امر بدین معنی ست که تغییر کاملا تحلیل نمی شود، مزایا ومعایبیان به هنگام برنامه ریزی و اجرا به طور دقیق بررسی نمی شود و عوامل بازدارنده تغییر ، به صورتی منسجم مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف بازمی دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ، تعبیر میشود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد ، اما آنچه بیش از همه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان ، مدیران و کارکنان ، می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمان از تغییر برداشت می کنند و از حیث روان شناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در برابرتغییر را میتوان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر ، ترس از ناشناخته ها ، ایجاد فضای بدگمانی ، ترس از شکست و ناکامی ، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی ، فشار همکاران ، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی ، تعارض های شخصیتی ، فقدان کاردانی و زمان بندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد ، افراد سازمان هستند که
می توانند آن را به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. انسان است که خدمات مورد نیاز مشتری را بر آورده می سازد ، تصمیم های سنجیده می گیرد  روشهای نو را به سازمان عرضه
می دارد ، خلاقیت و نوآوری ایجاد می کند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خودهدایت
می کند و آن را به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی، یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می شود.

ملاحظه می شود که موفقیت و شکست فرایند تغییر در تمام شرایط به همکاری و تشریک مساعی عنصر انسانی وابسته است و اگر تغییر مانع برآورده شدن خواسته ها ونیازهای افراد سازمانی شود با مقاومت مواجه می شود و تلاش مدیران و دست اندرکاران تغییر باید به ازبین بردن یا دست کم به حداقل رساندن نیروی مقاومت منتهی گردد و برای این منظور باید از یافته های علوم رفتاری استفاده نمایند تا بتوانند گرایشها ، رفتارها و ارزشهای کارکنان را تغییر دهند و آنان را برای پذیرش فرایند تغییر آماده سازند.

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد […]

پایان نامه درباره تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله […]

پایان نامه با موضوع تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

مقاومت در برابر تغییر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی و تغییر سازمانی

مدیریت تغییر یکی از شاخه های مطالعات مدیریت است.  بای (۲۰۰۵) درتعریف خود از مدیریت تغییرآن را فرا یند نوسازی مستمر جهت گیری ها، ساختار، و قابلیت های سازمان برای برآورده ساختن نیازهای متغیر مشتر ان داخلی و خارجی آن توصیف می کتد. آرمسترانگ نیز اشاره میکند که مدیریت تغییر  عوامل تسهیل ک کننده را […]

پایان نامه ارشد:نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد شهرستان کنگاور

 دانلود متن کامل پایان نامه نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی زناشوی در دانشجویان متأهل  دانشگاه آزاد واحد شهرستان  کنگاور

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

بازتاب خود و بینش عوامل فراشناختی در خصوصی خود آگاهی است که مرکز روند تغییر هستند به گفته مارتین و روبین (۱۹۹۵)، انعطاف پذیری شناختی اشاره به آگاهی یک فرد دارد که در هر شرایط به گزینه های موجود داده شود. همچنین تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط، و خودکارآمدی در انعطاف پذیری نیز از اجزای انعطاف پذیری شناختی است افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند . به طور کلی، افرادی که می توانند در هر شرایط راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند .تمایل یک شخص به انعطاف پذیر بودن و انطباق با وضعیت با آگاهی درونی شخص در ارتباط است. به بینش به آگاهی درونی اشاره دارد، آن را به عنوان توانایی درک واضح افکار شخصی ، احساسات، و رفتار توصیف می شود. آگاهی درونی و بینش با توانایی برای شناسایی و بیان احساسات شخصی در ارتباط است.(گرانت و همکاران، ۲۰۰۲) به عبارت دیگر، افراد با سطح بالاتری از بینش بیشتر قادر به پیدا کردن راه های جایگزین برای انطباق با موقعیت های مختلف می باشد. (Su et al,2012)
پایان نامه انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی
سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد […]

پایان نامه درباره تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی
در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله […]

 

دانلود پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق برنامه چهارم توسعه

رشته: مدیریت اجرایی
گرایش:EMBA
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی
مرتبه
دانشگاهی
دانشگاه یا مؤسسه
امضا
۱
استاد راهنما
دکتر محمدسعید جبل عاملی
دانشیار
علم و صنعت ایران
۲
استاد مشاور
دکتر سیامک نوری
دانشیار
علم و صنعت ایران
۳
استاد مدعو خارجی
دکتر محمد محمدپور
استادیار
علم و صنعت بهشهر
۴
استاد مدعو داخلی
دکترحیدری
دانشیار
علم و صنعت ایران

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج
بنام خدا
اینجانب محسن غضنفری گوغری به شماره دانشجویی ۸۷۲۲۲۰۳۲ دانشجوی رشته مدیریت اجرایی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه/رساله حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی …) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی:
محسن غضنفری گوغری
امضا و تاریخ:۳۱/۲/ ۱۳۹۱

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه
بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.
نام استاد راهنما:دکتر محمدسعید جبل عاملی
تاریخ:۳۱/۲/۹۱
امضا:

تقدیم به:
اولین معلمم ،شهید بزرگوار حمدالله نقوی که با نثار جان خویش به من درس آزادگی آموخت.

پدرم ، اسطوره زندگیم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم.
مادرم ،دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.
همسرم ،که بدون یاری و پشتیبانی اش ادامه این راه ممکن نبود.
و
سرمایه های زندگی ام : هستی وهمتا
وبا تشکر ازبرادران ارجمند آقایان مهندس بختیاری ،مهندس تفضلی،مهندس دولتشاهی ، مهندس نوروزی ،مهندس خزاعی ،مهندس حلاج ، مهندس طاهری،مهندس غفاری شیروان،مهندس همتی، مهندس موید، دکتر عسکری ،دکتر نصر آزادانی ،دکترقدوسی ،دکتربدیعی ،دکتر ابراهیمی نژاد وکلیه عزیزانی که در تهیه این مجموعه همکاری نموده اند.
چکیده
همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال۱۳۸۵ نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.
واژه‌های کلیدی:
نظام فنی واجرایی،مدیریت پروژه،پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری،اسناد،معیارها وضوابط فنی.
فهرست مطالب
فصل ۱: کلیات
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-فرایند تهیه تحقیق……………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳- ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………….۵
۱-۴-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵
۱-۵-سئوالات وفرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..۶
۱-۶-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۷-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………۷
۱-۸-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………….۷
۱-۹-مراحل اجرای کار تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۰
فصل ۲ :مروری برادبیات
۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-مروری بر تاریخچه…………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱-نظام فنی واجرایی سال۱۳۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۶
۲-۲-۲-نظام فنی واجرایی سال۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۶
۲-۲-۳-نظام فنی واجرایی سال۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۷
۲-۳-اهمیت ولزوم وجود نظام فنی واجرایی………………………………………………………………….۲۱
۲-۴-جمع بندی ومقایسه سه نظام فنی واجرایی……………………………………………………………..۲۱ ۲-۵-جایگاه قانونی نظام فنی واجرایی………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵-۱-ماده ۲۲و۲۳ قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..۲۴
۲-۵-۲-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی………………………………………………۲۵
۲-۵-۳-نظام فنی واجرایی در قانون اساسی…………………………………………………………………..۲۸
۲-۵-۴-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………۳۳
۲-۵-۴-۱-ماده۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..۳۳
۲-۵-۴-۲-ماده۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………۳۴
۲-۵-۵-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..۳۴

 
 
2-6-نقش نظام فنی واجرایی کشور در تهیه واجرای برنامه عمرانی کشور……..…………………۳۵
۲-۷-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها………………………………………………………………..۳۶
۲-۷-۱-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۷-۲-مدل نیمه متمرکز……………………………………………………………………………………۳۷
۲-۷-۳-مدل غیر متمرکز…………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۷-۳-۱-قانون……………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۷-۳-۲-مقررات………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۷-۳-۳-آیین نامه………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۷-۳-۴-استاندارد………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۷-۳-۵-تفسیر…………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷-۳-۶-راهنما………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۷-۳-۷-مشخصات فنی………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۷-۳-۸-معیار……………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۷-۳-۹-قواعد………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۷-۳-۱۰-نظام اداری……………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۸-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان…………………………………………………………………۴۲
۲-۸-۱-ساختار نظام فنی واداری…………………………………………………………………………….۴۲
۲-۸-۲- سهم کارهای طراحی واجرای توام……………………………………………………………..۴۳
۲-۸-۳-فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۹-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی…………………………………………………………..۴۴
۲-۱۰-ذینفعان……………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۰-۱-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی………………………………………………………۴۵
۲-۱۰-۲-دستگاه های اجرایی………………………………………………………………………………۴۶
۲ -۱۰-۳-جامعه مهندسی………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱۰-۴-پیمانکاران……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۰-۵-مشاورین…………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۰-۶-تامین کنندگان…………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۰-۷-سازندگان……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۰-۸-سازمان های حرفه ای وتخصصی………………………………………………………..۴۷
فصل ۳:روش تحقیق
۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۲-روش تحقیق………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۳-جامعه آماری……………………………………………………………………………………….۴۹
۳-۴-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۵-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۶-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….۵۱
۳-۷-طراحی پرسش نامه………………………………………………………………………………۵۱
۳-۸-روایی……………………………………………………………………………………………………۵۲
۳-۹-پایایی……………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۱۰-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………….۵۳
فصل۴:یافته های تحقیق و تفسیر آنها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۲-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..۵۵
۴-۲-۱-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی…………………………………………………………۵۶
۴-۲-۲-سامانه مدیریت……………………………………………………………………………….۵۷
۴-۲-۲-۱-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………..۵۷
۴-۲-۲-۲-متغیر آموزش عوامل…………………………………………………………………….۵۸
۴-۲-۲-۳-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..۵۹
۴-۲-۲-۴-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..۶۰
۴-۲-۲-۵-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش………………………………….………۶۱
۴-۲-۲-۶-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی………………………………………….……۶۲
۴-۲-۲-۷-متغیر مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….۶۳
۴-۲-۲-۸-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت……………………………………….…….۶۴
۴-۲-۳-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………………….……..۶۵
۴-۲-۳-۱-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها………………………………..………۶۵
۴-۲-۳-۲-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………..…….۶۶
۴-۲-۳-۳-متغیرتامین اعتبار وبودجه……………………………………………………………۶۷
۴-۲-۳-۴-متغیر ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..۶۸
۴-۲-۳-۵-متغیر قراردادها…………………………………………………………………………۶۹
۴-۲-۳-۶-متغیر اجرای پروژه

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : معادلات ساختاری

مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین بر اساس این تکنیک محقق ابتدا باید به تدوین مدل نظری اقدام کند تا در عمل بتواند آن را محک بزند. تحلیل عاملی تاییدی مورد ویژه‌ای از مدل معادلات ساختاری است که به ساختار کوواریانس یا مدل روابط ساختاری خطی نیز معروف است (کلانتری، ۱۳۸۸).
تحلیل عاملی تاییدی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از تحلیل عاملی اکتشافی متمایز می‌کند:
این روش براساس یک مدل از قبل طراحی شده دنبال می‌شود که مبتنی بر تئوری‌ها و مطالعات قبلی است.
در این روش تعداد عامل‌ها از قبل توسط محقق پیش بینی می‌شود.
در این روش از قبل مشخص می‌شود که کدام متغیرها بر هر یک از عامل بار شده‌اند.
در این روش خطاها در مدل در نظر گرفته می‌شود (کلانتری، ۱۳۸۸).
در این تحقیق از میان ۵۱ سوال موجود با انجام تحلیل عاملی بر روی آنها تعداد ۳۵ سوال مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر سوالات حذف شده‌اند.
۳ – ۲۰ تحلیل ماتریس کوواریانس
در تحلیل عاملی پس از تقلیل متغیرها به عامل از طریق گروه بندی متغییرهایی که بیشترین همبستگی یا همبستگی متوسط دارند، به تشکیل ماتریس کوواریانس پرداخته می‌شود. در این ماتریس، واریانس در قطر اصلی ماتریس قرار می‌گیرد و هر کدام از آنها نشان دهنده کووایانس هر متغیر با خود آن متغیر است.
بقیه قسمت‌های ماتریس (به جز قطر اصلی) مقادیر کوواریانس را نشان می‌دهد. آماره کوواریانس رابطه موجود بین دو متغیر را نشان می‌دهد.اگر بین متغیرها ارتباط خطی مثبت وجود داشته باشد، کوواریانس مثبت و اگر این ارتباط بین متغیرها عکس باشد، کووایانس منفی و اگر ارتباط خطی بین متغیرها وجود نداشته باشد، کوواریانس صفر خواهد بود (کلانتری، ۱۳۸۸).
همچنین ماتریس هبستگی دارای جدولی است که در آن همه متغیرها بصورت سطر و ستون نوشته شده‌اند. همبستگی بین هر متغیر با متغیر دیگر در محل تقاطع سطر و ستون مربوط نشان داده می‌شود. سپس متغیرهای دارای بیشترین همبستگی درون یک عامل قرار می گیرند (دلاور، ۱۳۸۵).
۳ – ۲۱ مدل معادلات ساختاری۱
یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مولفه تشکیل شده است:
یک مدل ساختاری که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای مکنون مفروض می‌دارد.
یک مدل اندازه‌گیری که روابطی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای نشانگر (اندازه گیری شده) تعریف می‌کند (خاکی، ۱۳۸۷).
متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری به دو دسته برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شوند. متغیرهای برون‌زا، متغیرهایی هستند که علت تغییرات آنها در مدل منظور نشده و خارج از مدل است. متغیرهای درون‌زا، متغیرهایی هستند که تغییرات آنها توسط متغییرهای موجود در مدل پیش بینی شده است (خاکی، ۱۳۸۷).
مدل یابی معادله ساختاری، یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می‌دهد، مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را بصورت همزمان مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل سازی کوواریانس، مدل‌یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است (هومن، ۱۳۸۸).
مدل معادلات ساختاری بر پایه فرضیه‌هایی درباره وجود رابطه علی بین متغیرها، مدل‌های علی را با دستگاه معادله خطی آزمون می‌کند. بدین ترتیب مدل معادلات ساختاری، روابط نظری بین شرایط ساختاری معین و مفروض را می‌آزماید و برآورد روابط علی میان متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و نیز روابط میان متغیرها اندازه‌گیری شده (مشاهده شده) را امکان پذیر می‌سازد. متغیرهای مستقل که فرض بر آن است بدون خطا اندازه‌گیری می‌شوند، متغیرهای برونزا یا جریان دهنده، و متغیرهای ئابسته یا میانجی، متغیرهای درونزا یا جریان گیرنده نامیده می‌شود (هومن، ۱۳۸۸). متغیرهای مشاهده شده بصورت مستقیم، توسط پژوهشگر اندازه گیری می شوند در حالی که متغیرهای مکنون به گونه مستقیم اندازه گیری نمی‌شوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگی‌های بین متغیرهای اندازه گیری شده استنباط می‌شوند.
در مدل معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده را با استفاده از نمودار مسیر نشان می‌دهند. این نمودار که نقش اساسی در مدل یابی ساختاری بازی می‌کند، مانند فلوچارت‌های رایانه‌ای است که متغیرهایی را که با خطوط بیانگر جریان علی به هم متصل شده‌اند، نشان می‌دهد. نمودار مسیر را می‌توان به عنوان وسیله‌ای برای نمایش این مطلب در نظر گرفت که کدام متغیرها موجب تغییراتی در متغیرهای دیگر می‌شود. همه متغیرهای مستقل دارای پیکانهایی هستند که به سوی متغیر وابسته نشانه می‌روند. ضریب وزنی بالای پیکان قرار می گیرد (هومن، ۱۳۸۸).
در مدل‌های عاملی مرتبه اول سه نوع پارامتر آزاد وجود دارد که محقق اغلب مایل به برآورد آنهاست. این پارامترها شامل پارامتر فی، پارامتر لامدا و پارامتر تتا دلتا می‌شوند.
پارامتر فی منعکس کننده واریانس‌ها و کوواریانس‌های عامل‌ها یا متغیرهای پنهان بیرونی هستند.
پارامتر لامدا که نوعی وزن رگرسیونی است در واقع نشان دهنده کوواریانس یا ضریب همبستگی بین هر متغیر آشکار با متغیر پنهانی است که بر آن بار شده است. پارامتر لامدا در واقع همان شاخصی است که به نام بار عاملی نیز خوانده می‌شود. مربع مقدار استاندارد پارامتر لامدا در واقع نوعی ضریب تعیین است و نش
ان
می‌دهد که چند درصد از واریانس یک متغیر آشکار توسط واریانس متغیر پنهان به حساب آمده است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پارامتر تتا دلتا نیز نشانه‌ی واریانس‌ها و کوواریانس‌های متغیر خطای مرتبط با متغیرهای آشکار و اندازه‌گیری شده هستند. واریانس‌ها یه طور پیش فرض آزاد و کوواریانس‌ها به طور پیش فرض به مقدار صفر ثابت هستند (قاسمی، ۱۳۸).
۳ – ۲۲ شاخص های برازندگی۱ مدل
شاخص‌های متفاوتی جهت تعیین برازندگی مدل با واقعیت وجود دارد، به طور کلی این شاخص‌ها به سه دسته تعلق دارند: مطلق، نسبی و تعدیل یافته. شاخص‌های مطلق به واریانس خطا یا واریانس تعدیل شده می‌پردازند که پس از برازش مدل باقی می‌ماند. شاخص‌های نسبی، درباره مقایسه یک مدل با مدل‌های ممکن دیگر می‌پردازند و در نهایت شاخص‌های تعدیل یافته به این مطالب می‌پردازند که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه‌جویی را باهم ترکیب می‌کند، یعنی در عین داشتن برازندگی خوب از گستردگی بدون دلیل مدل نیز جلوگیری می‌شود (هومن، ۱۳۸۸).
کای اسکوئر:
هر چه درجه آزادی مدل از درجه آزادی یک مدل اشباع شده (برابر صفر) دور شود و به درجه آزادی یک مدل استقلال (برابر ۲۱) نزدیک شود مطلوب‌تر تلقی می‌شود. نمی‌توان کوچک بودن کای اسکوئر مدل را به تنهایی نشانه مطلوبی تلقی کرد. در مقابل وجود درجه آزادی بالا در کنار کوچک بودن مقدار کای اسکوئر می‌تواند نشانه‌ی مطلوبی تلقی شود (قاسمی، ۱۳۸۸).
تعداد پارامترهای آزاد در ستون NPAR
این مقدار نشان دهنده این امر می‌باشد که با آزاد گذاشتن چه تعداد پارامتر مشخص در مدل می‌توان به مقدار کای اسکوئر صفر دست یافت. مدلی که مقدار کای اسکوئر آن در بهترین وضعیت و درجه آزادی آن در بدترین وضعیت است. در این حالت شاخص‌های مطلق به طور کلی مطلوب و شاخص‌های مقتصد کاملاً نامطلوب تفسیر می‌شوند (قاسمی، ۱۳۸۸).
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی (MIN/DF)
در جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‌ها از آن شاخص مناسب‌تری است. این شاخص که مقادیر ۱ تا ۵ برای آن مناسب و مقادیر نزدیک به ۲ تا ۳ بسیار خوب تفسیر می‌شود (قاسمی، ۱۳۸۸).
بررسی شاخص‌های تطبیقی، این شاخص‌ها مقادیری بین صفر تا یک را به خود می‌گیرند و مقایر بالاتر از ۹۰/۰ در اغلب منابع به عنوان مقادیر قابل قبول تفسیر شده‌اند. بر این مبنا می‌توان گفت که شاخص برازش افزایشی (IFI)، شاخص برازش توکر – لویس (TLI) شاخص برازش تطبیقی (CFI) حاکی از قابل قبول بودن مدل هستند. شاخص برازش هنجار شده بنتلر – بونت (NFI) و شاخص برازش نسبی (RFI) نیز اصلاحاتی جزئی در مدل را پیشنهاد می‌کند.
شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI) و شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI) دارای مقادیر ۵۰/۰ و بالاتر برای این دو شاخص مقادیر قابل قبول تلقی می‌‌‌شوند (قاسمی، ۱۳۸۸).
ریشه دوم میانگین مریعات باقیمانده (RMSEA) این شاخص که بصورت اعشاری گزارش می‌شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی است. اگر کوچکتر از درجه آزادی باشد، ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر صفر بدست می‌آید. این شاخص برای مدل‌های خوب برابر ۰۵/۰ یا کمتر است. مدل‌هایی که ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب آنها ۱۰/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. برای این شاخص می‌توان فاصله اعتماد محاسبه کرد. ایده‌آل آن است که حد پایین فاصله اعتماد نزدیک به صفر باشد و حد بالایی آن خیلی بزرگ نباشد (هومن، ۱۳۸۸).
روش حداقل مربعات جزئی۲
تحلیل حداقل مربعات جزئی، تکنیک آماری چند متغیری است که اجازه می‌دهد تا مقایسه بین متغیرهای واکنش چندگانه و متغیرهای توضیحی چندگانه، صورت گیرد. حداقل مربعات جزئی یکی از روش‌های آماری مبتنی بر کوواریانس است که اغلب به عنوان مدل سازی معادلات ساختاری به آن اشاره شده است. این تکنیک جهت رگرسیون چند گانه، هنگامی که حجم نمونه کم بوده، مقادیر گمشده و همخطی بین متغیرهای مستقل وجود داشته باشد طراحی شده است (هومن، ۱۳۸۸).
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

۴ – ۱ مقدمه
پس از تعیین مساله تحقیق، مراحل تعیین روش تحقیق، مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده‌ها و بکارگیری آنها در این مرحله، باید داده‌های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرد تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گزاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شوند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با آنها بتوان فرضیه‌ها را آزمود باید مجموعه‌ای از قواعد را رعایت کرده و تکنیک‌ها و فنون آماری مناسب با داده‌ها را برگزید. تحلیل به معنی طبقه‌بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است. هدف از تحلیل، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد (خاکی، ۱۳۸۳: ۳۲۴) در این تحقیق داده‌های گروه نمونه با استفاده از علم آمار و نرم‌افزارهای آماری دسته بندی و یکپارچه گردیده، سپس تجزیه و تحلیل شده و مورد تفسیر قرار گرفته‌اند. در این فصل داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزارهای آماری۱ مورد تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر می‌شوند.
۴ – ۲ توصیف داده‌ها
علم آمار به روش توصیفی و استنباطی تقسیم می‌شود. در بخش نخست تحقیق حاضر، از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای دایره‌ای برای تجزیه و تحلیل داده‌های شناختی نمونه آماری استفاده شده است. در انتهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل نهایی پژوهش استفاده شده است. در این قسمت به بررسی تاثیر بین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده اس
ت. با توجه به کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از طیف لیکرت، صفات پنهانی کیفی، از طریق پرسشنامه سنجش و گردآوری گردیده است. نوع داده‌ها کیفی و مقیاس آنها رنبه‌ای یا ترتیبی (ناپارامتری) می‌باشد. پاسخ هر سوال از ۱ تا ۵ رتبه بندی شده است که به ترتیب (۱= خیلی زیاد، ۲ = زیاد، ۳ = متوسط، ۴ = کم، ۵= خیلی کم) می‌باشد که به این ترتیب و با ارزش گذاری برای هر یک از گزینه‌های پنج گانه مقیاس به شبه فاصله‌ای۲ (پارامتری) تبدیل می‌شود.
۴-۳ ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه
با توجه به اهمیت ویژگی‌های عمومی گروه نمونه در مطالعات پیمایشی، به توصیف این ویژگی‌های اندازگیری شده در مورد جنسیت، وضعیت تاهل، سن و میزان تحصیلات اشاره می‌کنیم.
۴ – ۳ – ۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
جدول (۴-۱) فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت
تعداد
درصد
مرد
۲۱۰
۶۶
زن
۱۰۷
۳۴
کل
۳۱۷
۱۰۰
نمودار (۴-۱). فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت
جدول و نمودار (۴-۱) فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد. همانطور که در جدول و نمودار مشاهده می‌شود ۶۶% از پاسخ دهندگان مرد و ۳۴% باقی مانده را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس این نتایج تقریباً بیشتر فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان مرد می‌باشد.
۴ – ۳ – ۲ توزیع آماری وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
جدول (۴-۲) فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل
تعداد
درصد
متاهل

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
241
76
مجرد
۷۶
۲۴
کل
۳۱۷
۱۰۰
نمودار(۴-۲) فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل
جدول و نمودار(۴-۲) فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود ۷۶% پاسخگویان متاهل و ۲۴% دیگر مجرد هستند، بر اساس این نتایج بیشتر فراوانی مربوط به پاسخگویان متاهل می‌باشد.
۴ – ۳ – ۳ توزیع آماری سن پاسخگویان
جدول (۴-۳) مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن
تعداد
درصد
۲۰-۳۰
۱۵۴
۴۸

۳۰-۴۰
۹۸
۳۱
۴۰-۵۰
۴۰
۱۳
بیشتر از ۵۰
۲۵
۸
کل
۳۱۷
۱۰۰
نمودار (۴-۳). مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن
جدول و نمودار (۴-۳) فراوانی مربوط به سن پاسخ گویان را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، ۴۸% دارای سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال ، ۳۱% دارای سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۳% دارای سن بین ۴۰ تا ۵۰ سال و نهایتاً ۸% افرادی داری سنی بالاتر از ۵۰ سال می‌باشند. بر اساس نتایج بدست آمده بیشتر بیشتر فراوانی مربوط به سنین بین ۲۰ تا ۳۰ سال است و کمترین فراوانی مربوط به سنین بالاتر از ۵۰ سال است.
۴-۳-۴ توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول (۴-۴) مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات
تعداد
درصد
فوق دیپلم
۵۴
۱۷
لیسانس
۲۰۵
۶۵
فوق لیسانس
۴۶
۱۴
دکتری
۱۲
۴
کل
۳۱۷
۱۰۰
نمودار (۴-۴) مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات
جدول و نمودار (۴-۴) فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد. بنا به نتایج به دست آمده ۱۷% دارای مدرک فوق دیپلم ، ۶۵% دارای مدرک لیسانس، ۱۴% دارای مدرک فوق لیسانس ، ۴% دارای مدرک دکتری می‌باشند. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین درصد پاسخ گویان مربوط به افرادی دارای تحصیلات مقطع لیسانس می‌باشند.
۴ -۴ تحلیل عاملی اکتشافی
به منظور شناسایی و کشف ابعاد یا سازه‌های اصلی داده‌های تحقیق برای شناسایی عوامل موثر و تبیین سهم واریانس توسط این عامل‌ها و نیز اولویت آنها در زمینه عوامل اثر گذار مدیریت دانش بر صادرات فرش، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. مراحل انجام کار و نتایج حاصله به شرح زیر است.
۴-۴-۱ ماتریس همبستگی مناسب
ماتریس داده‌ها برای تحلیل عاملی باید حاوی اطلاعات معنی داری باشد. معنی داری اطلاعات موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای (۲χ) بارتلت صورت می‌گیرد. معنی دار بودن ۲χ و آزمون بارتلت حداقل شرط لازم برای انجام دادن تحلیل عاملی است.
در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطلاعات معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای انجام دادن تحلیل عاملی وجود دارد. این آزمون را آزمون کرویت نیز گویند.
یکی دیگر از طرق تعیین مناسب بودن مجموعه‌ای از متغیرها در ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی استفاده از شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می‌کند و از این طریق مشخص می‌سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد.
چنانچه مقدار این آماره بیش از ۰٫۷۰ بود همبستگی‌های موجود به طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسب‌اند. اگر KMO بین ۰٫۵۰تا ۰٫۶۹ بود باید دقت زیادی به خرج داد و مقادیر کمتر از ۵۰٫۰ بدان معناست که تحلیل عاملی برای آن مجموعه از متغیرها مناسب نیست. همانگونه که در جدول شماره ۴-۵ مشاهده می‌شود نتایج دو آزمون فوق برای انجام تحلیل عاملی برای داده‌های تحقیق بسیار مناسب بوده است. زیرا مقدار شاخص KMO برابر با ۰٫۷۴۰ است. مقادیر بالای ۰٫۷۰ این شاخص، کفایت نمونه را برای به کاربردن تحلیل عاملی نشان می‌دهد. همچنین آزمون بارتلت نیز همبستگی بالای بین متغیرها (غیر واحد بودن ماتریس همبستگی) و در نتیجه مناسب بودن این روش را نشان می‌دهد. میزان سطح معنی داری این آزمون ۰٫۰۰۱ است. با توجه به این که این مقدار کمتر از ۰٫۰۵ است بنابراین فرض صفر یعنی واحد بودن ماتریس همبستگی رد می‌گردد. نتیجه هر دو شاخص حاکی از مناسب بودن انجام تحلیل عاملی برای داده‌های

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه صنعت گردشگری

فراوانی تجمعی و در نهایت نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی داده ها، بیان می شود که نمایانگر ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسش نامه می باشد.
۱-۲-۴ جنسیت
همانگونه که از جدول و نمودار زیر مشخص است ۵/۸۷ درصد پاسخ دهندگان مرد ها و ۵/۱۲ درصد، شامل زنان می شود.
جدول۱-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرد
۱۴
۵/۸۷
۵/۸۷
زن
۲
۵/۱۲
۱۰۰
جمع
۱۶
۱۰۰
منبع: مطالعات محقق
نمودار۱-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
۲-۲-۴ میزات تحصیلات
از لحاظ میزان تحصیلات مطابق جدول و نمودار زیر، ۳/۶ درصد پاسخ دهندگان دکتری، ۵۰ درصد کارشناسی ارشد، ۵/۳۷ درصد کارشناسی و در نهایت ۳/۶ درصد نیز دارای مدرک کاردانی یا پایین تر بوده اند.
جدول ۲-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کاردانی و پایین تر
۱
۳/۶
۳/۶
کارشناسی
۶
۵/۳۷
۸/۴۳
کارشناسی ارشد
۸
۰/۵۰
۸/۹۳
دکتری
۱
۳/۶
۱۰۰
جمع
۱۶
۱۰۰
منبع: مطالعات محقق
نمودار ۲-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات
۳-۲-۴ سابقه کار
مطابق جدول و نمودار زیر، ۵/۶۲ درصد از پرسش شوندگان بالای ۱۰ سال، ۲۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال و ۵/۱۲ درصد کمتر از ۵ سال، سابقه کار داشته اند.
جدول۳-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر ۵ سال
۲
۵/۱۲
۵/۱۲
۵ تا ۱۰ سال
۴
۰/۲۵
۵/۳۷
بالای ۱۰ سال
۱۰
۵/۶۲
۱۰۰
جمع
۱۶
۱۰۰
منبع: مطالعات محقق
نمودار۳-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار
۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
در بخش آمار استنباطی، همان طور که قبلا ذکر شد از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین سطح معناداری پاسخ های پرسش شوندگان به هر یک از فاکتورهای راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب استفاده شده است. در این آزمون میانگین، انحراف استاندارد، t، درجه آزادی و سطح معناداری هر فاکتور مطابق جداول زیر مشخص می شود.
۱-۳-۴ بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
همانگونه که در جدول زیر مشخص است با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای مأموریت شهرستان کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا معناداری آن تایید می شود و با ۹۵ درصد اطمینان می توان بیانیه مأموریت زیر را به عنوان مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد.
جدول ۴-۴: شاخص های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
بیانیه مأموریت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
شهرستان تکاب شهری فرهنگی – تاریخی با قدمت طولانی و جاذبه های تاریخی، طبیعی و درمانی فراوان برای گردشگران داخلی و خارجی می باشد. تلاش ما افزایش رضایت گردشگران و ذی نفعان گردشگری با تأکید بر رشد، سودآوری و حفظ محیط زیست شهرستان تکاب می باشد. ما با بهره مندی از مردم مهمان نواز و صمیمی و استفاده از پیشرفته ترین فن آوری های روز دنیا به ارائه خدمات سریع، دقیق و با کیفیت به گردشگران شهرستان تکاب می پردازیم.
۱۶
۷۵/۴
۶۸/۰
۲۴۷/۱۰
۱۵
۰۰۰/
منبع: مطالعات محقق
۲-۳-۴ چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
مطابق جدول زیر با توجه به سطح معناداری به دست آمده یعنی ۰۱۰/۰ که کمتر از ۰۵/۰ می باشد لذا معناداری آن تایید می شود و با ۹۵ درصد اطمینان چشم انداز زیر به عنوان چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب معرفی می شود.
جدول ۵-۴: شاخص های توصیفی مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
چشم انداز
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
شهرستان تکاب با تکیه بر آثار تاریخی و طبیعی خود، طی ده سال آتی از لحاظ جذب گردشگر به اولین شهر استان آذربایجان غربی تبدیل خواهد شد و با رعایت اصول توسعه پایدار، کیفیت زندگی مردم شهرستان را بهبود خواهد بخشید.
۱۶
۸۱/۳
۱۰/۱
۹۳۱/۲
۱۵
۰۱۰/
منبع: مطالعات محقق
۳-۳-۴ اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
با انجام آزمون t برای اهداف کمی نیز سطح معنی داری برای تمامی موارد مطابق جدول زیر، کمتر از ۰۵/۰ به دست آمد و با اطمینان ۹۵ درصد تمامی موارد به عنوان اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب در نظر گرفته شد.
جدول ۶-۴: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
اهداف کمی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
افزایش تعداد گردشگران داخلی به ۲۰۰٫۰۰۰ نفر در سال تا سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
۱۶
۰۶/۴
۷۷/۰
۵۰۶/۵
۱۵
۰۰۰/
۲
افزایش تعداد گردشگران خارجی به ۸۰۰۰ نفر در سال تا سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
۱۶
۱۲/۴
۷۱/۰
۲۶۰/۶
۱۵
۰۰۰/
۳
ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری برای بیش از ۱۵۰۰ نفر، تا سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
۱۶
۰۶/۴
۹۲/۰
۵۷۶/۴
۱۵
۰۰۰/
منبع: مطالعات محقق
۴-۳-۴ اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
همان طور که که از جدول زیر نمایان است سطح معناداری تمامی موارد کمتر از ۰۵/۰ می باشد پس با ۹۵ درصد اطمینان
می
توان موارد زیر را جزو اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد.
جدول ۷-۴: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
اهداف کیفی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
افزایش سطح کیفی زندگی مردم شهرستان تکاب شامل ارتقاء سطح فرهنگ گردشگری، آموزش و … با توسعه گردشگری
۱۶
۴۳/۴
۷۲/۰
۹۰۴/۷
۱۵
۰۰۰/
۲
کاهش محسوس سطح تخریب میراث تاریخی و طبیعت شهرستان تکاب در کنار افزایش تعداد گردشگران
۱۶
۰۰/۴
۴۱/۱
۸۲۸/۲
۱۵
۰۱۳/
۳
کاهش آلودگی های محیط زیست و حفاظت صحیح از اکوسیستم منطقه
۱۶
۲۵/۴
۷۷/۰
۴۵۵/۶
۱۵
۰۰۰/
منبع: مطالعات محقق
۵-۳-۴ فرصت ها
سطح معناداری تمامی فرصت های ذکر شده در جدول زیر پس از انجام آزمون t کمتر از ۰۵/۰ به دست آمد لذا معناداری آن ها تایید و تمامی موارد به عنوان فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار رفته و در طراحی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می توانند نقش موثری ایفا کنند.
جدول ۸-۴: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرصت ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
رشد سریع بازاریابی اینترنتی و تبلیغات رسانه ای در بخش گردشگری
۱۶
۳۷/۴
۷۱/۰
۶۵۲/۷
۱۵
۰۰۰/
۲
افزایش سهم هزینه تفریحات در بودجه خانوارهای کشور
۱۶
۲۵/۴
۵۷/۰
۶۶۰/۸
۱۵
۰۰۰/
۳
بالا بودن نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش گردشگران وروردی و کاهش گردشگران خروجی
۱۶
۶۸/۳
۹۴/۰
۹۰۵/۲
۱۵
۰۱۱/
۴
افزایش جمعیت سالمند و علاقه این گروه به گردشگری میراث تاریخی (به خصوص گردشگران خارجی)
۱۶
۸۷/۳
۰۲/۱
۴۱۶/۳
۱۵
۰۰۴/
۵
افزایش نرخ رشد گردشگران داخلی و خارجی در کشور
۱۶
۳۷/۴
۷۱/۰
۶۵۲/۷
۱۵
۰۰۰/
۶
دادن امکانات مسافرتی و اقامتی برخی از سازمان ها به کارمندانشان
۱۶
۴۳/۴
۶۲/۰
۱۳۹/۹
۱۵
۰۰۰/
۷
برگزاری دوره های آموزشی تورگردانی، گردشگری و هتلداری به منظور تربیت نیروی متخصص در حوزه گردشگری
۱۶
۶۲/۴
۵۰/۰
۰۰۰/۱۳
۱۵
۰۰۰/
منبع: مطالعات محقق
۶-۳-۴ تهدیدها

نتایج استخراج شده از پرسش نامه ها در مورد تهدیدهای خارجی پیش روی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب نیز پس از انجام آزمون t بیانگر این است که در تمامی موارد سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ بوده و با اطمینان ۹۵ درصد می توان آن ها را به عنوان تهدیدهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان به شمار آورد و در اتخاذ راهبردها باید نهایت تلاش را برای پرهیز و یا کم کردن اثر این عوامل در توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به عمل آورد.
جدول ۹-۴: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
تهدیدها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
۱
ضعف مدیریت و برنامه ریزی تخصصی در بخش گردشگری کشور
۱۶
۶۸/۴

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
47/0
100/14
15
000/
2
پایین بودن بودجه تخصیصی دولت برای تحقیق و توسعه در بخش گردشگری
۱۶
۶۲/۴
۵۰/۰
۰۰۰/۱۳
۱۵
۰۰۰/
۳
بی انگیزگی و ضعف حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور
۱۶
۵۶/۴
۷۲/۰
۵۹۲/۸
۱۵
۰۰۰/
۴
تبلیغات منفی جهانی و فشارهای بین المللی و آثار ناشی از تحریم های مختلف بر کشور
۱۶
۰۶/۴
۸۵/۰
۹۷۷/۴
۱۵
۰۰۰/
۵
کاهش قدرت خرید گردشگران در جریان تورم
۱۶
۱۸/۴
۷۵/۰
۳۳۳/۶
۱۵
۰۰۰/
۶
سرمایه بر بودن و طولانی بودن مدت اجرای طرح های زیر ساختی در کل کشور
۱۶
۸۱/۳
۱۰/۱
۹۳۱/۲
۱۵
۰۱۰/
۷
ترجیح گردشگران داخلی به سفرهای مذهبی و سفر به مناطق ساحلی کشور به جای سفر به مناطق فرهنگی- تاریخی
۱۶

پایان نامه مدیریت در مورد : جاذبه های گردشگری

رایج بود به تدریج توسط زبان ترکی جایگزین شده ‌است.
با وجود گرایشات دوگانه مذهبی و قومی، پیروان هر دو مذهب با احترام به اعتقادات یکدیگر، مراسم دینی، ملی و مناسک خود را برگزار می‌کنند. در عروسی‌های هر قوم، موسیقی و آوازهای محلی کردی و آذری اجرا می‌شود.
تنوع پوشاک مردم روستا علاوه بر تأثیر از اقلیم سرد، از تنوع قومی نیز متأثر است. مردم کُرد از لباس‌های محلی استفاده می‌کنند، ولی آذری‌ها، لباس‌های معمول در شهرها را بر تن می‌کنند. برخی از زنان آذری نیز از پوشاک ویژه محلی استفاده می‌کنند.
۴-۴-۷-۲ بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات
بررسی شاخص های آموزشی و بهداشتی در شهرستان تکاب و مقایسه آن با استان نشان دهنده وضعیت نسبتا نامناسب در سطح شهرستان ومحرومیت این شهرها است. نرخ باسوادی در سطح استان بیشتر از سطح شهرستان تکاب بوده و رتبه شهرستان تکاب در میان شهرستانها ۱۰ می باشد. نسبت دانش آموز به کلاس در شهرستان در حدود ۳۲ نفر بوده و بیشتر از میانگین استان است. نسبت تخت بیمارستانی به هزار نفر در شهرستان و معادل ۹۳ تخت می باشد.
جدول۵-۲: وضعیت شاخص های آموزشی و بهداشتی شهرستان تکاب با استان
شرح
استان
شهرستان
رتبه شهرستان
نرخ باسوادی
۶۹
۱/۶۲
۱۰
نرخ باسوادی زنان
۶/۵۸
۱/۴۹
۸
نسبت دانش آموز به کلاس
۵/۲۹
۲/۳۲
۲
نسبت دانش اموز دختر به کل
۷/۴۳
۹/۴۰
۱۱
نسبت تخت بیمارستانی به هزار نفر
۹۴
۹۳
۴
نسبت پزشک به ده هزار نفر
۵/۵
۱/۳
۱۲
نسبت پزشک متخصص به ده هزار نفر
۳/۲
۸
۱۱
نسبت مراکز بهداشتی و درمانی به صد هزارنفر
۱/۸
۷
۱۱
۵-۷-۲ بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان تکاب
اقتصاد شهرستان تکاب به ترتیب وابسته به کشاورزی ، دامپروری ، معادن و صنایع دستی می باشد بیشتر در آمد مردم شهرستان تکاب از کشاورزی و دامپروری است و کمتر واحد صنعتی در شهرستان تکاب به چشم می‌‌خورد. بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه با ذخیره ۸۰ تن طلای خالص در روستاهای آغ‌دره و زره‌شوران تکاب قرار دارد. از صنایع دستی این شهر می‌‌توان به فرش افشار اشاره کرد که شهرت جهانی دارد و به فرش آهنین معروف است و خانواده‌های بسیاری از بافت این فرش های دستباف امرار معاش می‌‌کنند. در زمانی که بازار فرش دستباف رونق خوبی دااشت بیش از ۱۸ هزار نفر به طور مستقیم به کار فرش بافی اشتغال داشتند. فرش دستباف افشار تکاب به نوعی سوغات این شهر هم محسوب می‌‌شود.
تکاب منطقه ای دارای کشاورزی و دامپروری است و در حوالی آن گندم، جو و حبوبات عمدتا به صورت دیم کشت می شوند، این در حالیست که در اطراف شهر باغ و قلمستان نیز وجود دارد. با این وجود می توان ادعا کرد که کار اصلی مردم در این محدوده شهرستان دامپروری و قالیبافی می باشد. از تولیدات این شهرستان می توان به فرش معروف افشار، جاجیم، گلیم و سجاده اشاره کرد. شایان ذکر است که نقشه افشار تکاب در هنر قالیبافی شهرت جهانی دارد.
در سال های اخیر با احداث سد ساروق تکاب بخشی از مشکلات مردم تکاب در زمینه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن کاسته شده است شبکه آبیاری سد ساروق تکاب جهت تامین آب مورد نیاز پنج هزار و پانصد هکتار از اراضی زراعی تکاب با چهار ایستگاه پمپاژ مرکزی و خطوط انتقال آب به طول ۱۰۶ کیلومتر با تراکم ۸۰ درصد آبیاری بارانی و ۲۰ درصد آبیاری قطره ای احداث می شود و برای احداث این شبکه آبیاری ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
۱-۵-۷-۲ معادن و صنایع دستی:
موقعیت خاص طبیعی منطقه و کمبود آب و وجود کوه ها و تپه ها سبب شده تا کشاورزی این منطقه به تنهایی نتواند نقش موثری در تامین معیشت مردم داشته باشد در نتیجه اقتصاد شهرستان تکاب برمحور فرش بافی دستی قرار گرفته است . قدمت بافت فرش در این منطقه به بیش از۳۰۰ سال میرسد و فرشهای معروف و گرانبهای «افشار » که دراین منطقه تولید می گردد امروزه به لحاظ کیفیت ممتاز آن به فرش «افشار آهنین » ملقب گردیده است و قابل ذکر است که شناخت و معروفیت آن در بازارهای جهانی بسیار بیشتر از از داخل کشور می باشد. از عمده‌ترین محصولات صنایع دستی شهرستان تکاب می‌توان به قالی‌بافی، گلیم بافی و تولید سنتی انواع زیرانداز اشاره کرد. دار قالی و گلیم در اتاق کرسی نصب می‌شود و زنان روستا در زمستان و پاییز به بافت این نوع محصولات صنایع دستی اقدام می‌کنند.
بخش معدن دراین شهرستان دارای قابلیت های بسیار ارزشمندی است، یکی از معروف ترین مواد معدنی شناخته شده در این منطقه طلا می باشد که در چندین نقطه این منطقه شامل روستاهای زره شوران، آقدره و . . . شناسایی شده است . یکی از ویژگی های اقتصادی شهرستان تکاب وجود منابع طبیعی بکر و معادن متعدد در این شهرستان می باشد در حال حاضر تعداد کثیری از جمعیت روستاهای اطراف مجموعه تخت سلیمان در معادن فعال این منطقه اشتغال دارند از معادن فعال در محدود می توان به معادن ذیل اشاره داشت.
ردیف
نام معدن
نام ماده معدنی
نوع ماده معدنی
۱
تراورتن گنبد تکاب
تراورتن
مصالح ساختمانی
۲
دولومیت بدرلو  تکاب
دولومیت
غیرفلزی
۳
زرنیخ زره شوران تکاب
زرنیخ
غیرفلزی
۴
طلای آغدره تکاب
طلا
فلزی
۵
لاشه و پی حاجی بابا  تکاب
لاشه و پی
مصالح ساختمانی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول۶-۲: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان
۶-۷-۲ بررسی انواع جاذبه های گردشگری
جاذبه گردشگری یکی از مهم ترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصد خاص می باشند. آنها به عنوان عامل کشش و جذب با توجه به ویژگی های خاص و و جذابیت هایی که دارند، می توانند گردشگران را از نقاط و سرزمین های دور به سمت خود جذب کنند (پارساییان و اعرابی ۱۳۷۸). هر قدر جاذبه های گردشگری متنوع و منحصر به فرد و جذاب تر باشند، از قدرت کشش بالاتری برخوردار خواهند بود و در نتیجه حوزه ی نفوذ وسیع تری خواهند داشت. جاذبه ها در سیستم گردشگری از اهمیت و جایگاه بخصوصی بر خوردارند.
جاذبه ها به عنوان یک فاکتور اصلی و تعیین کننده در توسعه مقاصد گردشگری به لحاظ علمی امری پذیرفته شده و مورد قبول می باشد. بنا به گفته ادوارد اینسکیپ، ویژگی ها و مشخصه های جاذبه ها در یک منطقه، اساس توسعه گردشگری را محیا می سازد.
بنابر این برای فراهم کردن بستر مناسب جهت توسعه امر گردشگری، شناسایی جاذبه ها و منابع در مرحله ی اول و سپس ارزیابی آنها امری ضروری به نظر می رسد. جاذبه های گردشگری با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن، درجه ی اعتبار و سندیت، ارتباط و مجاورت با سایر جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعیت استقرار دارای اهمیت و جذابیت متفاوتی هستند که می توانند انگیزه های سفر را برای گردشگران تقویت کنند.
با توجه به نقش ها و کارکردهایی که جاذبه ها در توسعه گردشگری مقاصد بر عهده دارند، نحوه برنامه ریزی، مدیریت و توسعه آنها از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. عدم برنامه ریزی جهت بهره برداری مستمر از منابع (طبیعی،اقتصادی و فرهنگی)، امکانات و تسهیلات باعث از دست رفتن این پتانسیل ها و حتی باعث صدمات جبران ناپذیری به این صنعت و جامعه خواهد شد.”منابع گردشگری” در صورت استفاده از سرمایه، به کارگیری تکنولوژی، اعمال مدیریت به گونه ای که به بخشی از نیاز و تقاضای گردشگران پاسخ گویند، تبدیل به” جاذبه گردشگری “می شوند.
همانند گردشگری برای جاذبه ی گردشگری نیز تعریف یکسان و واحدی ارائه نشده است. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم:
مشخصه فرهنگی یا فیزیکی یک مکان خاص که گردشگران یا مسافران آن را برطرف کننده یک یا چند نیاز گذران اوقات فراغت خود می دانند. چنین مشخصه هایی می تواند محدود به یک موقعیت (اقلیم، فرهنگ، پوشش گیاهی یا مناظر) یا مختص به یک مکان باشند مثل اجرای تئاتر،موزه یا آبشار.
ویژگی های مثبت و مطلوب یک منطقه برای انجام یک فعالیت یا مجموعه فعالیت های مورد نظر مشتری یا مصرف کننده که از جمله ی آن می توان به اقلیم، منظره ، فرهنگ و فعالیت ها و…اشاره کرد.
برای این تعاریف متفاوت دسته بندی های متفاوتی نیز وجود دارد، در این گزارش دسته بندی ارائه شده از سوی اینسکیپ مدنظر قرار گرفته است. جاذبه ها از دیدگاه ادوارد اینسکیپ عبارتند از: ” جاذبه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و انسان ساخت که غالبا مقاصد بر اساس پتانسیل های خود کم و بیش از اکثر جاذبه ها برخوردارند.”
زیر گونه های تشکیل دهنده ی جاذبه ها در طبقه بندی اینسکیپ شامل موارد زیر می باشد:
۱-۶-۷-۲ جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند:
اقلیم(Climate)
چشم اندازهای زیبا (Scenic Beauty)
سواحل و بندر گاهها (Beaches and Marine Areas)
پوشش گیاهی و جانوری (Flora and Fauna)
ویژگیهای خاص طبیعی (Special Environmental Features)
پارکها و مناطق حفاظت شده (Parks and Conservation Areas)
گردشگری سلامت (health tourism)
2-6-7-2 جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند:
سایت های باستانی،تاریخی و فرهنگی (Historical Monuments)
الگوهای متمایز فرهنگی (Distinctive Cultural Patterns)
هنرها و صنایع دستی (Art and Handicrafts)
فعالیت های اقتصادی جالب (Interesting Urban Areas)
موزه و تسهیلات فرهنگی (Museums and Other Cultural Facilities)
جشنوارههای فرهنگی (Cultural Festivals)
میهمان نوازی بومیان (Friendliness of Residents)
و…
۳-۶-۷-۲ جاذبه های انسان ساخت که بصورت مصنوعی خلق شده اند:
پارک های موضوعی (Theme Parks)
خرید (Shopping)
اجلاس ،نشست ها و کنگره ها (Conventions, Conferences, Meeting)
وقایع خاص (Special Events)
کازینوهای قمار (Gambling Casinos)

سرگرمی ها (Entertainment)
تفریح و ورزش (Recreation and Sports)
و غیره….
بدون شک بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری موجود در مقاصد گردشگر پذیر، در پیدایش گردشگری و توسعه منطقه مذکور نقش اساسی را می تواند بازی کند و بکار گیری منابع گردشگری مستلزم نگاهی همه جانبه و علمی به این مقوله است. در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت خردمندانه ای در بهره مندی از منابع و جاذبه های گردشگری وجود نداشته باشد، زمینه های بهره مندی از این منابع کاهش می یابد و در برخی از موارد از بین خواهد رفت. به همین دلیل لازم است تا شناخت عمیق و متکی به واقعیتی در رابطه با جاذبه ها و منابع گردشگری داشته باشیم تا بدین وسیله ابزار های مناسب برنامه ریزی و توسعه را فراهم آوریم.
شناسایی، معرفی و برنامه ریزی جاذبه های بالقوه و بالفعل، از ارکان توسعه گردشگری بوده و معیاری است برای تعیین ظرفیت پذیزش گردشگران، برنامه ریزی توسعه بازار و مدیریت بازاریابی. جاذبه های گردشگری با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن،درجه اعتبار و سندیت، ارتباط و مجاورت با سایر جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعیت استقرار دارای اهمیت و جاذبیت متفاوتی هستند که می توانند انگیزه ی سفر را برای گردشگران تقویت کنند. به طور کلی منابع گردشگری از نظر پراکنش مکانی-فضایی و ویژگی های خاص به دلیل قدمت و سابقه ی تاریخی، وجود عناصر با ارزش و منحصر به فرد، جذابیت های بصری، جنبه های قداست و تبرک، طبیعی، و یا فرهنگی بودن، پاسخگوی بخش های خاصی از بازار است. لذا شناخت ویژگی ها جذابیت ها و تنوع این منابع، برنامه ریزان را در انتخاب بازار های هدف، پاسخگویی به تقاضای موجود، برنامه ریزی توسعه آتی و نهایتا طولانی کردن چرخه ی عمر محصول (جاذبه های گردشگری) یاری خواهد نمود.
نمودار۱۰-۲: انواع جاذبه های گردشگری جاذبه های گردشگری
جاذبه های گردشگری

جاذبه های تاریخی و فرهنگی
جاذبه های تاریخی و فرهنگی

جاذبه های انسان ساخت
جاذبه های انسان ساخت
جاذبه های طبیعی
جاذبه های طبیعی

فرهنگ مادی
فرهنگ مادی
فرهنگ معنوی
فرهنگ معنوی

کوهستانها
غارها
قلل آتشفشانی
اشکال ویژه زمین شناسی
یخچالهای کوهستانی
قلل کوهها،صخره
مناطق ساحلی
منابع آب
دریاچه ها و دریاها
تالابها و مردابها
رودخانه ها
آبشارها
چشمه آبهای گرم و معدنی
پوشش گیاهی
گیاهان یکساله
گیاهان جنگلی
حیات وحش
پرندگان
جانوران(خزندگان،درندگان،حشرات، ماهیها
مناطق حفاظت شده
و…
کوهستانها
غارها
قلل آتشفشانی
اشکال ویژه زمین شناسی
یخچالهای کوهستانی
قلل کوهها،صخره
مناطق ساحلی
منابع آب
دریاچه ها و دریاها
تالابها و مردابها

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
رودخانه ها
آبشارها
چشمه آبهای گرم و معدنی
پوشش گیاهی
گیاهان یکساله
گیاهان جنگلی
حیات وحش
پرندگان
جانوران(خزندگان،درندگان،حشرات، ماهیها
مناطق حفاظت شده
و…
جشن های ملی و سنتی
جشن های دینی و آیینی
اجرای مراسم دینی
عزاداری ها
شادی ها و عروسی ها
رخدادها
مو سیقی سنتی
رقصها
بازی های محلی
جشن های ملی و سنتی
جشن های دینی و آیینی
اجرای مراسم دینی
عزاداری ها
شادی ها و عروسی ها
رخدادها
مو سیقی سنتی
رقصها
بازی های محلی
.کاخ ها و قصر ها
.قلعه ها
.پل ها
.معابد
.(مساجد، کلیسا، آتشکده)
.آرامگاه و مکان مقدس
.خانه های مسکونی
.حمام هاو خدمات عمومی
.میادین
.فضاهای شهری و روستایی
مجسمه ها
سنگ نوشته ها
شیوه سکونت
سبک معماری
بازارهای هفتگی
باغ های قدیمی
قناتها
بازارهای قدیمی و جدید
نوع پوشش،لباس و غذاها
.مجسمه هه
.سنگ نوشته ها
.بازارهای قدیمی و جدید
.نوع پوشش، لباس،غذاها
.شیوه سکونت
.سبک زندگی
.کاخ ها و قصر ها
.قلعه ها
.پل ها
.معابد
.(مساجد، کلیسا، آتشکده)
.آرامگاه و مکان مقدس
.خانه های مسکونی
.حمام هاو خدمات عمومی
.میادین
.فضاهای شهری و روستایی
مجسمه ها
سنگ نوشته ها
شیوه سکونت
سبک معماری
بازارهای هفتگی
باغ های قدیمی
قناتها
بازارهای قدیمی و جدید
نوع پوشش،لباس و غذاها
.مجسمه هه
.سنگ نوشته ها
.بازارهای قدیمی و جدید
.نوع پوشش، لباس،غذاها
.شیوه سکونت
.سبک زندگی

موزه ها
پارکهای مصنوعی
نمایشگاهها
سالنها و مراکز ورزشی
فروشگاهها
سینما ها
سالن های نمایش
پیستهای اسکی
گالری های نقاشی و خطاطی
کارخانه ها
محدوده های حفاظت شده
پارکها
همایشها
مسابقات ورزشی
جشنوارهها(موسیقی ،فیلم، نمایش)
موزه ها
پارکهای مصنوعی
نمایشگاهها
سالنها و مراکز ورزشی
فروشگاهها
سینما ها
سالن های نمایش
پیستهای اسکی
گالری های نقاشی و خطاطی
کارخانه ها
محدوده های حفاظت شده
پارکها
همایشها
مسابقات ورزشی
جشنوارهها(موسیقی ،فیلم، نمایش)

منبع: اینسکیپ، (۱۹۹۱)
در جدول زیر انواع گردشگری و تعریف هر یک به صورت مختصر آورده شده است( اسمیت و همکاران، ۲۰۱۰).
جدول ۷-۲: انواع گردشگری
ردیف
انواع گردشگری
تعریف
۱
گردشگری هنری
گردشگری هنری در نتیجه علاقه گردشگران به هنرهای نمایشی و دیداری مانند اپرا،رقص،باله،موسیقی و جشنوارههای هنری بوجود می آید.
۲
کوله به دوشی
کوله به دوشی مسافرتی مستقل است که بصورت فردی یا در گروههای کوچک انجام می شود. این سفر انعطاف پذیر است و با هزینه کم و بار سبک انجام می شود.
۳
گردشگری تجاری
گردش تجاری مسافرت یا اقامت افرادی است که به دلایل شغلی و حرفه ای سفر می کنند.این نوع گردشگری شامل ملاقاتها، سمینارها،همایشها،نمایشگاهها،نمایشهای تجاری و ضیافت های شرکتی است.
۴
گردشگری فرهنگی
سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) گردشگری فرهنگی را چنین تعریف می کند:”حرکت انسانها با انگیزه صرفه فرهنگی مانند تورهای تحصلی،یادگیری هنر ،مسافرت برای جشنوارهها و سایر رویدادهای فرهنگی،بازدید از سایت ها و بناها،سفر با ماهیت تحصیلی،فولکلور یا هنر و زیارت”این نوع گردشگری شامل زیر بخشهایی مثل گردشگری میراث،گردشگری هنری و گردشگری بومی است.
۵
گردشگری سیاه
بازدید گردشگران از سایت های مرتبط با مرگ، فاجعه، جنگ،نسل کشی و رنج و محنت بشری است.یادمان از دنیا رفته گان ،مکان های دفن آنها نیز جزء این نوع سایت ها محسوب می شود
۶
اکو توریسم
فعالیتی است که در مناطق طبیعی بکر انجام می شود که هدف آن حفظ محیط زیست،بهبود زندگی جوامع محلی و آموزش بازدید کنندگان است.
۷
گردشگری اخلاقی
گردشگری اخلاقی به این هدف توسعه یافت که صنعت گردشگری و گردشگران ،تاثیرات اخلاقی اعمالشان را مد نظر قرار دهند و از شرکت در فعالیت های مغایر با اخلاق در مقصدهای گردشگری اجتناب ورزند.
۸
گردشگری الکترونیک
به کاربرد فناوری های نوین در گردشگری اشاره دارد از قبیل رزرو کردن بسته های تعطیلاتی،پروازها،هتل ها و

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : صادرات غیر نفتی

……………………………………………………………………………………
۱۷۵
۵-۶-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………..
۱۷۶
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………….
۱۷۷
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………
۱۸۱
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..
۱۹۲

فهرست جدول‌ها
جدول ۲ – ۱ مطالب مربوط به ابعاد ……………………………………………………………………….
۲۰
جدول ۲-۲ : مراحل فرآیند مدیریت دانش ………………………………………………………………
۳۴
جدول ۲-۳ مدل تعامل دانش نهفته و صریح ……………………………………………………………
۴۲
جدول ۳-۱ متغیرها و بررسی روایی آنها …………………………………………………………………
۸۵
جدول ۳-۲ ضریب الفای کرونباخ (برای ۳۱۷ عدد پرسشنامه) …………………………………………..
۸۸
جدول ۳-۳ آزمون بارتلت و کایز-میر- اوکین …………………………………………………………
۸۸
جدول ۴-۱ فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت ……………………………………………………..
۹۷
جدول ۴-۲ فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ………………………………………………
۹۷
جدول ۴-۳ مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن …………………………………………………………..
۹۸
جدول ۴-۴ مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات ……………………………………………….
۹۹
جدول ۴-۵ آزمون بارتلت و کایز-میر-اوکین …………………………………………………………..
۱۰۰
جدول ۴-۶ جدول ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده ……………………..
۱۰۱
جدول ۴-۷ میزان اشتراک مواد مقیاس با اجرای تحلیل عاملی مولفه های اصلی …………………
۱۰۳
جدول ۴-۸ ماتریس ساختار عامل چرخش یافته مقیاس از طریق روش PC ……………………
104
جدول ۴-۹ عوامل ، ماده ها و بار عاملی ماده های مربوط به عوامل موثر بر صادرات فرش ….
۱۰۵
جدول ۵-۱ ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اثرگذار مدیریت دانش بر صادرات فرش …..
۱۷۲
جدول ۵-۲ مولفه های اثرگذار مدیریتت دانش بر صادرات فرش ………………………………..
۱۷۳

فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ استفاده های کاربردی موسسات از مدیریت دانش ………………………………………….
۳۵
نمودار ۴-۱ فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت ………………………………………………………….
۹۷
نمودار ۴-۲ فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل …………………………………………………..
۹۸
نمودار ۴-۳ مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن …………………………………………………………..
۹۸
نمودار ۴-۴ مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات …………………………………………………..
۹۹
نمودار ۴-۵ نمودار Scree مولفه های عوامل اثر گذار مدیریت دانش بر صادرات فرش ………….
۱۰۲

فهرست مدل ها
مدل ۱ صادرات ………………………………………………………………………………………………….
۱۰۶
مدل ۱ صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
۱۱۰
مدل ۱ صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………..
۱۱۰
مدل ۱ اصلاح شده ……………………………………………………………………………………………..
۱۱۲
مدل ۱ اصلاحی با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………….
۱۱۳
مدل ۱ اصلاحی با ضرایب غیر استاندارد ……………………………………………………………………
۱۱۴
مدل ۲ صادرات ………………………………………………………………………………………………….
۱۱۸
مدل ۲ صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
۱۲۱
مدل ۲ صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………
۱۲۱
مدل ۳ صادرات ……………………………………………………………………………………………………
۱۲۲
مدل ۳ صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
۱۲۵
مدل ۴ صادرات …………………………………………………………………………………………………….
۱۲۶
مدل ۴ صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………………………………
۱۲۸
مدل ۴ صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
۱۲۸
مدل ۴ صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………….
۱۲۹
مدل ۵ صادرات …………………………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۲۹
مدل ۵ صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
۱۳۱
مدل ۵ صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….
۱۳۱
مدل ۶ صادرات ……………………………………………………………………………………………………
۱۳۲
مدل ۶ صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
۱۳۴
مدل ۶ صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………..
۱۳۵
مدل ۷ صادرات ……………………………………………………………………………………………………..
۱۳۵
مدل ۷ صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………………
۱۳۷
مدل ۷ صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………………………………
۱۳۸
مدل ۸ صادرات …………………………………………………………………………………………………….
۱۳۸
مدل ۸ صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………………
۱۴۰

مدل ۸ صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….
۱۴۱
مدل ۹ مدل ساختاری صادرات ……………………………………………………………………………….
۱۴۲
مدل ۹ مدل ساختاری صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………
۱۴۵
مدل ۹ مدل ساختاری صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………..
۱۴۸
مدل ۹ مدل ساختاری صادرات اصلاح شده …………………………………………………………………..
۱۵۵
مدل ۹ مدل ساختاری اصلاح شده در حالت استاندارد ……………………………………………………..
۱۵۶
مدل ۹ مدل ساختاری اصلاح شده در حالت غیر استاندارد ………………………………………………..
۱۵۷
چکیده
مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های مدیریت دانش بر صادرات فرش می‌گذارند. در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد.
در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند.
مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر‌می‌گیرد. در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود، روش نمونه‌برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می‌باشد.
شروع فعالیت این تحقیق از اواخر زمستان ۱۳۹۰ بوده و تا اواسط پاییز ۱۳۹۱ادامه داشته است. داده‌های گرد‌آوری شده در مورد تحقیق در یک دوره زمانی از اوایل مرداد ۱۳۹۱ تا اواسط آبان ۱۳۹۱ از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است.تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Amos و Spss 19 صورت گرفته است.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
نتایج تحلیل نشان می‌دهد که، مولفه‌های تاثیر گذار مدیریت دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر صادرات فرش دارند.
کلمات کلیدی: پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت دانش، مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش، صادرات، فرش.

مقدمه
مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، ۱۳۸۵). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین‌المللی، لزوم نگرش سازمان‌ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است. این در شرایطی است که میزان درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی قابل مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نبوده و نمی‌باشد. از طرف دیگر در سبد صادراتی کشور بیشترین سهم درآمد ارزی صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات تولیدات سنتی و فرآورده‌های کشاورزی است که یکی از این تولیدات سنتی فرش می‌باشد. فرش ایران متاثر از ویژگی‌های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده‌ها و دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می‌باشد. به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود ۷% اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است (الماسی و همکاران، ۱۳۸۹). این صنعت، یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان اخیر، جایگاه خود را در راس بهترین صادر کنندگان فرش سراسر دنیا حفظ کرده بود تا این که در سال ۱۳۸۷ جای خود را به کشورهای چین و هند سپرد. صادرات فرش ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پایین بودن قیمت فرش کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می‌رود (حق شناس کاشانی، سعیدی و حسن پور پازواری، ۱۳۸۹).
بنابراین با توجه به اهمیت بحث صادرات غیر نفتی و جایگاه فرش در صنعت کشورمان، ما در این تحقیق به دنبال نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران خواهیم بود.
فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خدماتی مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده‌سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی‌های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و … بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، ۱۳۸۵). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سای
ر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازما

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه گردشگری

گردشگری باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آن ها در صدد تدوین استراتژی هایی برآیند (دیوید، ۱۹۹۹).
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
۱-۲ مقدمه

برنامه ریزی فعالیتی بسیار منظم و رسمی است که از طریق آن جامعه دچار تغییر می شود. برنامه ریزی توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط و ظرفیتی برای تفکر ابتکاری به منظور استخراج راه حل های رضایت بخش می باشد.(گودال.۱۹۸۷) به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه گردشگری به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر توسعه ی دیگر لازم است. از آنجایی که گردشگری می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع اقتصادی، منافع مختلف اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید، بنابراین برنامه ریزی برای تعیین نوع و سطح بهینه از گردشگری که تاثیرات منفی را نداشته باشد لازم است. برنامه ریزی برای تجدید حیات و یا توسعه مناطق گردشگری به شدت ضروری می باشد. در نهایت برنامه ریزی پایه ای منطقی را برای شروع عملیات توسعه فراهم می کند و برای سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی مهم است (اینسکیپ.۱۹۹۱).
این تحقیق با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی می تواند منابع گردشگری، سازمان ها، بازارها و برنامه های مقصد مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد. در واقع بیشتر جنبه عملیاتی دارد و بر روی شناخت، تطبیق و تحلیل موضوعات ضروری و اضطراری تاکید دارد. اهمیت آن از این جهت است که جنبه های اقتصادی ، زیست محیطی، اجتماعی و سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی در استفاده از رویکرد برنامه ریزی راهبردی، تطبیق منابع منطقه با تهدید ها و فرصت های محیط و در کنار ان شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف خواهد بود. بطوری که ماندگاری و پایداری دراز مدت منابع حاصل شود. تجزیه و تحلیل وضع موجود این امکان را به فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان تکاب می دهد تا بر مبنای واقعیت های جاری و حاکم بر وضع موجود عوامل را شناسایی نموده و پایه ای عینی برای برنامه ریزی راهبردی، ساختاری، عملیاتی تعیین نماید. برنامه ریزی راهبردی در مقایسه با سایر رویکردها ، قابلیت انطباق بیشتری با شرایط بحرانی دارد. این قابلیت از آنجا ناشی می شود که این برنامه ریزی دغدغه یافتن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها را دارد و دائما در حال بررسی موضوعات مهم و راهبردی سیستم و محیط سیستم است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲ گردشگری
۱-۲-۲ تعاریف گردشگری
گردشگری به طور کلی به علت خصلت بین رشته‌ای خود قابلیت نگرش‌های متفاوت را دارا می‌باشد، که خود سبب ارائه تعاریف بسیاری از آن گردیده است. در تعاریف اولیه بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل مسکونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای که کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته که دربر گیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می‌شد (گارتنر، ۱۹۹۶: ۵). تعاریف فاصله‌ای صرف نظر از خطا و اشتباهات، تنها به این دلیل که کمیتی اقتصادی و آماری را برای پدیده گردشگری آماده می‌کند، مورد قبول واقع گردید. در حالی که این تعاریف فاصله‌ای به تنهایی نمی‌توانست گردشگری را به خوبی توصیف کند. آنها تنها بر جنبه تقاضا تأکید داشتند و عرضه و همچنین اثرات ناشی از گردشگری را نادیده می‌گیرند. از این رو گردشگری به تعاریف دیگری احتیاج پیدا می‌کند. بر این مبنا تعاریف دیگری ارائه می‌گردد که هر یک از آنها در ابعاد مختلف، گردشگری را توصیف می‌کنند. در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیب شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می‌شود (اسکینر، ۱۹۹۰: ۲۸۰). از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‌گیرد (برنارد، ۱۹۹۶: ۵۵۲). این دو تعریف خود نشان تمایز مابین تعاریف مختلف از گردشگری است. که هر یک بر گرفته از آیتم‌های مورد نظر در مطالعات گردشگری می‌باشند.
بعضی از تعاریف نیز سعی نمودند هم پوشی عوامل مختلف را در توصیف گردشگر در نظر گیرند. به گونه‌ای که کولتمن در تعریف خود بعد فاصله و جنبه‌های اقتصادی را مدنظر دارد. او گردشگری را مسافرتی کوتاه‌مدت که از نقطه‌ای شروع و در نهایت به همان نقطه باز می‌گردد و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، از مکان‌ها و جاهای متعدد دیدار می‌شود و مبالغ زیادی ارزی که گردشگران خرج می‌کنند، عاید کشور میزبان می‌گردد، تعریف نموده است (میشل، ۱۹۸۹: ۳). همچنین در تلاشی دیگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی که به علت بهره‌گیری از چشم‌اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتاً طولانی شکل می‌گیرد، تعریف شده است (مونلی، ۱۹۹۰: ۴).
همراه با تقسیم‌بندی مسافرت‌ها نگرش کل‌نگر در چارچوب مطالعات سیستماتیک، همه اجزای گردشگری، کارکردها و ساختارهایش در ارتباط با هم و شیوه‌های که تحت تأثیر قرار داده یا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اشکال و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت (برنارد،۱۹۹۶: ۵۵۸). گردشگری در این چارچوب اینگونه تعریف می شود:‌گردشگری مجموع پدیده‌ها و ارتباط‌های ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت‌های میزبان، جوامع میزبان، دانشگاهها ی جامعه و سازمان‌های غیردولتی، در فرآیند جذب، حمل‌ونقل،‌پذیرایی و کنترل این گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان می‌باشد (وارور، ۲۰۰۰: ۳). از دیگر تعاریف گردشگری می توان به تعاریف فنی اشاره کرد که توسط سازمان جهانی گردشگری (WTO) ارائه گردیده است. این تعاریف براساس‌تمایز قائل شدن در رویکرد به مکان بازدید‌تقسیم بندی را پیرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام داده اند،‌که به صورت زیر می باشد (سازمان جهانی گردشگری، ۱۹۹۳: ۱۰-۱).
• گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار ودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.
• گردشگری داخلی (یا بومی ): اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت ۱۲ ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمول زندگی آنها می باشد،‌ سفر کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن در‌یافت مزد از محل مورد بازدید باشد.
• گردشگری خارجی (یا بین المللی ) : افرادی که برای حداکثر مدت ۱۲ ماه به کشوری که که محل اقامت معمول آنها نیست وخارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد،‌ سفر کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سرانجام اش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.
۲-۲-۲ بررسی اثرات گردشگری
در این بخش به بررسی اثرات مثبت و منفی گوناگون گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی می پردازیم.
۱-۲-۲-۲ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری
نتایج مطالعات بیانگر این واقعیت است که به دلیل ضعف بنیه مالی در اکثر موارد برای سرمایه گذاری در ساخت هتل ها، فروشگاه های بزرگ و سایر زیربناهای مورد نیاز گردشگری ساکنان غیربومی یا خارجی وارد صحنه شده و اقدام به سرمایه گذاری می کنند و حتی اجناس مورد نیاز گردشگران را از سایر مناطق به آنجا وارد می کنند (تسوم، ۲۰۰۱: ۲۳۹). کینگ و همکارانش از بعد دیگر نیز به بررسی دیدگاه ساکنین پرداختند؛ آن ها معتقدند کسانی که از فعالیت های گردشگری منافع شخصی کسب می کنند آن را خیلی مثبت ارزیابی می نمایند، اما کسانی که منافع شخصی عایدشان نمی شود نگرشی منفی به آن دارند (کینگ و همکاران، ۱۹۹۳: ۴۴۵).
مک انیتریر (۱۹۹۳) نیز در بخش های مختلف کتاب خود، جنبه هایی از تأثیرات منفی اقتصادی گردشگری یاد کرده است که در یک جمع بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تمرکز بیش از حد فعالیت های گردشگری در یک شهر ممکن است منجر به نابودی یا زوال سایر فعالیت های اقتصادی شود و عدم تعادل
ر
ا به وجود آورد.
گردشگری ممکن است شاغلین بخش های دیگر اقتصادی را به صورت پاره وقت به خود جذب کند. بنابراین گاه در برخی جوامع نقش کمی در کاهش بیکاری به صورت کلی خواهد داشت.
در میان تأثیرات منفی گردشگری بر ابعاد اقتصادی، باید تأثیرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری را در نظر قرار داد در زیر برخی از موارد آورده می شود:
– سرمایه گذاری در گردشگری شهری موجب توسعه سایر بخش ها نیز می شود. به عنوان نمونه بهبود خدمات محلی مانند شبکه ارتباطی و برق با گردشگری در ارتباط است.
– افزایش صادرات پنهان
– افزایش درآمد دولت از بابت مالیات
– افزایش ارزش املاک برای مالکین اراضی و املاک واقع در مناطق محروم (هارسل، ۱۹۹۴).
۲-۲-۲-۲ اثرات اجتماعی توسعه گردشگری
تأثیرات منفی اجتماعی گردشگری، در دهه های گذشته به ویژه از انتهای دهه ۱۹۶۰ ، بعد از شکل گیری پدیده گردشگری انبوه ایجاد شد. استدلال این جریان های فکری این بود که پدیده گردشگری شکل جدیدی از امپریالیسم محسوب می شود که منجر به اضمحلال فرهنگی– اجتماعی و ارزش ها و باورهای سنتی جوامع میزبان می شود و ارمغانی جز انواع بحران های اجتماعی و تبلیغ مصرف گرایی ندارد (گی، ۱۹۹۴). ولی رشد و توسعه سریع صنعت گردشگری، و به موازات آن شکل گیری سازمان های مختلف بین المللی، ملی، غیردولتی و غیرانتفاعی از یک طرف و توسعه تحقیقات گردشگری در قالب پژوهش های علمی و رشته های جدید دانشگاهی از طرف دیگر، تمایلات ضد گردشگری را بسیار کم رنگ نمود (هانسن، ۲۰۰۲).
گی نیز درباره اثرات مثبت اجتماعی توسعه گردشگری چنین می نویسد (گی، ۱۹۹۴):
– تشدید علاقه به رونق حیات زبان محلی و کاربرد بیشتر این زبان.
– افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان.
مک اینتریر نیز از اثرات گردشگری فرهنگی، افزایش احترام به جامعه محلی را بسیار مهم بر می شمارد (مک اینتریر، ۱۹۹۴)
«گردشگری فرهنگی احترام به جامعه محلی را بیشتر نموده و فرصت های لازم برای درک و شناخت بیشتر و برقراری ارتباطات با مردم محلی را در زمینه های گوناگون بهبود می بخشد.»
لی با تأکید بر اثرات منفی اجتماعی توسعه گردشگری شهری به موارد زیر اشاره می کند با توزیع نا برابر درآمدهای حاصل از گردشگری، کسانی که دارای توان سرمایه گذاری در این صنعت هستند، نسبت به سایر افراد شهر میزبان در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند از فرصت های پیش آمده بهتر یا بیشتر بهره برداری کنند (عدم برابری و عدالت) (لی، ۱۹۹۸).
۳-۲-۲-۲ اثرات محیطی توسعه گردشگری
مجموعه اثراتی که توسعه گردشگری در محیط از خود به جای می گذارد را کولا نتونیو و پوتر با تکمیل تحقیقات پیچ بیان نموده اند که در جدول زیر آورده شده است. این تأثیرات در شش دسته اصلی از کاربری زمین گرفته تا الگوهای اجتماعی و فرهنگی برشمرده شده اند. لازم به ذکر است که این دسته بندی ها در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه یکسان نیستند، به عنوان نمونه، تأثیرات گردشگری بر روی زیرساخت های شهری در شهرهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته که تراکم شهری معقول تری دارند، بیشتر است.
هارسل درباره اثرات مثبت محیطی گردشگری در شهر موارد زیر را بیان می کند:
– توسعه زیرساخت ها
– افزایش آگاهی ساکنین نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی و افزایش حامیان طبیعت و ترویج افکار دوستدار محیط زیست که در نهایت مانع آلودگی و زوال محیط می شود.
– تشویق اقدامات حفاظتی بر محورِ متقاعد کردن مسئولان دولتی و عمومی به اهمیت محیط طبیعی به منظورکسب درآمد از محل گردشگری و برانگیختن سرمایه گذاری در امور زیربنائی و مدیریت مؤثر نواحی حفاظت شده (هارسل، ۱۹۹۴)
جدول ۱-۲: تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری
زمینه
تاثیرات
کاربری زمین
-از بین رفتن اراضی که برای کشاورزی مورد استفاده بوده است.
-تبدیل زمین هایی با عملکردهای زیست محیطی با ارزش )مانند مرداب ها با درختان دریایی مانگرو و تالاب ها( به کاربری گردشگری
-تلاش برای تغییر کاربری اراضی درون شهری و به دنبال آن افزایش کمبود برخی خدمات در شهر
اثر قابل رؤیت
-افزایش نواحی ساخته شده )افزایش ساخت و ساز(
-طراحی نامناسب معماری ساختمان ها به دلیل سرعت در ساخت
-رشد بیش از حد فصلی جمعیت
زیرسازی ها
– افزایش استفاده از زیرساخت های شهری با تأسیسات و وسایل رفاهی و توسعه های ذیل و به دنبال آن ایجاد بحران در زمینه های زیر:
• جاده ها
• راه آهن
• پارکینگ
• شبکه برق
• موجودی پسماندهای جامد
• موجودی پسماندهای آبی
• ذخیره آب.
شکل شهر
-تغییر کاربری زمین به فضاهای اقامتی، رشد توسعه هتل ها و مهمانخانه های شبانه روزی )پانسیون(
-تغییر در بافت شهری از طریق مدیریت ترافیک سواره و پیاده در مکان های حضور گردشگران
-تغییر در محیط ساخته شده منجر به مغایرت در کیفیت زمین های شهری مورد استفاده در نواحی گردشگری و مسکونی می شود.
عوارض طبیعی
-آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
-آلودگی هوا
-تغییر کیفی فضاهای سبز در صورت توسعه امکانات گردشگری در آن ها
الگوی فرهنگی و اجتماعی
-افزایش جرم، فحشا و استفاده از مواد مخدر
-مزاحمت های ایجاد شده توسط گردشگر برای ساکنین شهری
-کاهش فضای قابل استفاده در خانوار در صورت خالی کردن اتاق ها برای فراهم سازی محل اقامت گردشگران
-جابه جایی در فعالیت های محلی
منبع:کولا نتونیو و پوتر (۲۰۰۶)
۳-۲ برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی شا
مل فرایند تصمیم گیری در مورد آینده مناطق مقصد، جاذبه ها و خدمات گردشگری می شود (گان، ۱۹۹۸: ۲۲). هدف از برنامه ریزی گردشگری ایجاد بستر مناسب جهت عرضه محصولات و فعالیت های با کیفیت برای گردشگران است. محصولات گردشگری فعالیت ها و خدماتی است که توسط بخش خصوصی و عمومی ارائه می گردد. این اجزای گردشگری به عنوان عوامل اصلی در توسعه و برنامه ریزی گردشگری تلقسی می گردد و دسترسی به اطلاعات جامع در مورد این اجزا جهت مدیریت و برنامه ریزی و جهت دهی های لازم به توسعه محصولات و خدمات گردشگری مقصد ضرورت دارد (یون، ۲۰۰۸: ۱۸)
۱-۳-۲ اهداف برنامه ریزی گردشگری
در دوره های گذشته، هدف کلیدی برنامه ریزی استراتژیک، حصول اطمینان از تجارب دلنشین و رضایت بخش برای گردشگران بوده و همچنین برنامه ریزی ابزاری برای ارتقا سطح زندگی ساکنین مقصد گردشگری محسوب می گردید (ماتیسون و وال، ۱۹۸۲: ۱۸۶).
ویلیامز (۱۹۹۸)، مجموعه ای از اهداف کلی برای برنامه ریزی گردشگری ارائه داده که عبارتند از:
شکل دهی و کنترل الگوهای فیزیکی توسعه،
حفاظت ونگهداری از منابع کمیاب،
ایجاد چارچوبی جهت ارتقاء و بازاریابی مقصد،
ایجاد مکانیزمی ساختار یافته برای تسهیلات گردشگری در سرتاسر یک منطقه جغرافیایی،
اقدامات و مطالعات قطعی جهت حفاظت از منابع و بیشینه سازی منافع برای جوامع محلی جهت دستیابی به پایداری ( معمولا از طریق توسعه گردشگری یا طرح های مدیریتی) و
توزیع مجدد منافع حاصل از گردشگری.

۲-۳-۲ اهمیت برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و مدیریت موفق امری اساسی است. تجربه بسیاری از نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی برای گردشگری می تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته و به حفظ رضایت بازار منجر شود (سازمان جهانی گردشگری، ۱۳۷۹: ۱۳).

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
برنامه ریزی برای کشورهایی که هنوز با حجم قابل ملاحظه ای از گردشگری مواجه نیستند، رهنمودهای ضروری را برای گسترش آن فراهم می نماید. برنامه ریزی در نواحی که هم اکنون نیز امر گردشگری به صورت محدود در آن جریان دارد، برای تجدید حیات آن بخش و توفیق آتی آن مورد نیاز است (همان، ۱۴)
برنامه ریزی گردشگری همچنان که اینسکیپ اشاره می کند به دلایل زیر برای یک مقصد ضروری می باشد:
گردشگری مدرن یک فعالیت و گونه نسبتا جدید در بسیاری از نواحی می باشد و بعضی از دولت ها و بخش های خصوصی که تجربه کم یا اندکی در توسعه مناسب گردشگری دارند. یک طرح توسعه و برنامه گردشگری می تواند اصولی راهنما را در این نواحی برای توسعه این بخش فراهم نماید.
گردشگری یک فعالیت پیچیده، چند بخشی و پراکنده است که مشتمل بر سایر بخش ها نظیر کشاورزی، ماهیگیری، بخش تولید، مکان های تفریحی و فراغتی، تسهیلات و خدمات محلی گوناگون و حمل ونقل و سایر بخش ها می شود. برنامه ریزی و هماهنگی در توسعه پروژه، برای اطمینان یافتن از توسعه منسجم تمامی این عناصر به منظور ارائه خدمات به گردشگران و جامعه محلی ضروری می باشد.
اساسا گردشگری فروش محصولی تحت عنوان تجربه می باشد که در آن بازدید کنندگان از تسهیلات و خدمات معینی